Muistiot

< Takaisin

2012 2 muistio Höyhtyän suuralueen yhteistyöryhmä

Höyhtyän suuralueen yhteistyöryhmän kokous

Aika                Keskiviikko  21.3.2012 kello 16.30
Paikka           Karjasillan koulu
Osallistujat    
                       Petäjäaho Jouni  asukas, puheenjohtaja
                       Luttinen Erkki   asukas, Karjasillan as.yhdistys ry, vpj
                       Lehto Erkki   asukas, Karjasillan asukasyhdistys ry
                       Laitala Sirpa  yhteisötoiminta, Ouka, sihteeri
              
                       Vieraana Jari Partanen, Oulu 10:n palvelut
 
1. Kokouksen avaus.
Puheenjohtaja avasi kokouksen.
 
2. Esityslistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi.
Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi.
 
3. Edellisen kokouksen muistion hyväksyminen.
Hyväksyttiin edellisen kokouksen muistio.
 
4. Oulu 10 :n palvelujen esittely. Jari Partanen kertoi Oulu 10 :n tarjoamista palveluista.
Oulu10-palvelut palvelee kaikkia oululaisia ja kaupungissa vierailevia yhdessä osoitteessa, mutta monessa asiassa. "Kympistä" löydät yh-destä ja samasta paikasta todelliset Oulu-asiantuntijat – ihmiset ja muut tietolähteet. Saat vaivattomasti ja nopeasti neuvoja ja ohjeita monissa arkipäivän käytännön asioissa, jotka liittyvät Ouluun ja sen tarjoamiin palveluihin. Kysy mitä tahansa Oulun kaupungin palvelui-hin liittyvää, me vastaamme!
 
Oulu10-palvelut
Kaupungin palveluiden ja toiminnan neuvonta ja ohjaus
• Lapsiperheille tietoa mm. päivähoidosta, kouluista, nuorisoasiainkes-kuksen toiminnasta,
harrastuksista ja tapahtumista
• Uusien oululaisten neuvonta ja ohjaus
• Ikääntyville Aino-neuvontapalvelusta tietoa
kaupungin, yksityisen ja kolmannen sektorin
palveluista
• Maahanmuuttajille omakielinen neuvontapalvelu
arabian, kiinan, venäjän, turkin ja thain kielillä
• Sosiaali- ja terveyspalveluiden yleisneuvonta
sekä tietoa hyvinvointipalveluista
• Rakennusvalvonnan palveluiden yleisneuvonta
ja opastus sekä tietoa tonttien myynnistä ja
vuokrauksesta
• Liikuntapalveluiden yleistietoa sekä
liikuntapalveluiden ja -paikkavuorojen
hakulomakkeet
• Pysäköinnintarkastajan vastaanotto

       Oulu10:ssä myös seuraavat palvelut
      • Oulun kaupungin matkailuneuvonta
         oululaisille ja vierailijoille
      • Oulu Sinfonian ja Oulun
         kaupunginteatterin liput
     • Oulun kaupungin kalastusluvat
     • Venepaikkojen vuokraus
     • Viljelypalstojen vuokraus
     • Oulun kaupungin kartat myynnissä
     • Hakemuksien ja asiakirjojen jättö kaupungille
     • Asumisoikeusasuntojen järjestysnumerohakemukset
     • OuluCard-asiat
     • Kuntalaispalautteet ja -aloitteet
     • Julkinen ilmoitustaulu ja virallisesti nähtävillä
        pidettävät asiat
     • Oulun kaupungin lähettämien laskujen maksu
     • Sosiaali- ja terveystoimen maksukattoasiat
     • Nuorten työpajojen tuotteiden myyntipiste
Yhteystiedot palveluille:
Torikatu 10, puh. 08 558 558 00, oulu10@ouka.fi, www.ouka.fi/oulu10
 
5. Muut ajankohtaiset asiat.
Yhteistyöryhmä on ottanut kantaa ja esittänyt mielipiteen seuraaviin suunnitelmiin:
• Höyhtyän suuralueen yhteistyöryhmän kannanotto Nokelan, Lintulan ja Mäntylän viheralueiden kunnostussuunnitelmaan. / Dno TEKE: 3834/2011 

Höyhtyän suuralueen yhteistyöryhmä pyytää ottamaan huomioon Nokelan, Lin-tulan ja Mäntylän viheralueiden kunnostussuunnitelmassa Y-tontin, joka sijait-see Lintulammen puiston alueella rajoittuen Sorsatiehen ja Haapanatiehen.
Ehdotamme, että Y-tontti muutetaan kunnostussuunnitelmassa viheralueeksi.
• Höyhtyän suuralueen yhteistyöryhmän mielipide AM2146 suunnitelmaan
viite: VT4 Pohjantie / AM2146
Höyhtyän suuralueen yhteistyöryhmä toivoo, että kaavan valmistelussa kiinni-tetään huomiota liikenneturvallisuuteen, liikenteen sujuvuuteen sekä asukkai-den suojaamiseen liikenteessä syntyvältä melulta. Kun edellä mainitut näkö-kohdat otetaan huomioon, niin samalla toteutuu myös asukkaiden asumisviih-tyvyydestä huolehtiminen.
 
                 Melusaaste on kasvanut Pohjantiellä liikenteen voimakkaan kasvun
                 seurauksena. Myös puutteellinen melusuojaus on merkittävä tekijä
                 vaikutus alueella olevien asuinalueiden asumisviihtyvyyden kannalta.
   
                 Liikenteen aiheuttama melu siirtyy Joutsentien sillan kohdalta, josta
                 rakenteellinen melusuojaus puuttuu kokonaan. Melu kulkeutuu myös
                 etäämmältä, esimerkiksi Kajaanin radan ylittävältä sillalta. Melu pitäisi
                 mitata eri vuorokauden aikoina ja eri vuodenaikoina.
 
                 Esitämme, että epäkohtiin puututaan ainakin seuraavilla toimenpiteillä:
  • Rakenteellista melusuojausta parannetaan Joutsentien sillan kohdalla  melusaasteen siirtymisen    estämiseksi.  
  • Melusaasteen syntymiseen ja siirtymiseen puututaan Lentokentän risteyksen  ja Linnanmaan risteyksen välillä tien    päällysteen valinnalla sekä asettamalla 80km/h nopeusrajoitus ko. välille.
Uuden Oulun yhdistys- ja järjestökysely
Asukastoiminta, yhdistykset ja järjestöt kutsutaan syksyllä 2012 alueellisten verkostojen yhdessä tekemiseen.
Mielipiteesi on tärkeä. Osallistu kyselyyn.
Uuden Oulun kuntalaisten osallisuuden ja vaikuttamisen ohjelman toteuttamiseen liittyen selvitetään Oulun alueella toimivien kolmannen sektorin yhdistysten ja järjestöjen nykytilaa. Kyselyllä kootaan perustietoa yhdistysten toiminta-alueista, toiminnasta ja kohderyhmistä, viestinnästä, toiminnan kehittämisajatuksista ja halusta verkottua sekä tietoa uuden Oulun kuntalaisten osallisuuden ja vaikuttamisen toteuttamiseen.
Uuden Oulun alueella toimii yhteensä 3379 yhdistystä, joista Oulussa 2812,
Haukiputaalla 258, Kiimingissä 136, Oulunsalossa 93 ja Yli-Iissä 80. Yhdistysten
määrästä johtuen kysely toteutetaan Oulun kaupungin konsernipalveluiden toteuttamana sähköisenä kyselynä, 
mutta voit vastata kyselyyn myös paperisena kirjastoissa ja asukastuvilla. Vastausaikaa on 30.3.2012 saakka.
Osallistumisympäristöhanke 
Kansalaisen osallistumisympäristö -hankkeen tarkoitus on lisätä kansalaisten
osallistumismahdollisuuksia ja edistää eri tahojen välistä vuorovaikutusta yhteis-kunnallisessa päätöksenteossa. Hankkeessa toteutettavia palveluja ovat muiden muassa keskustelufoorumi, aloitekanava, kyselytyökalu sekä lausunnonanto. 
Osallistumisympäristö kokoaa yhteen osallistumisen palveluja ja sähköisiä työkaluja vuorovaikutteisen asioiden valmistelun ja suunnittelun avuksi. Sekä palveluja että työkaluja voidaan ottaa käyttöön esimerkiksi kuntien, kansalaisjärjestöjen tai eduskunnan sivustoilla.  
Osallistumisympäristössä on myös tarjolla kansalaisosallistumiseen tarvittavaa tausta-aineistoa, tietolähteitä ja tapahtumakalentereita.
Hankkeen (2010-2013) toteuttamisesta vastaa oikeusministeriö. Osallistumisym-päristön palvelukokonaisuus on osa valtiovarainministeriön koordinoimaa SADe-ohjelmaa.
Osallistumisympäristö-hankkeen blogi
Osallistumisympäristö-hanke Facebookissa
  
                         Hankkeen tavoitteet
                         Osallistumisympäristöprojektin tarkoituksena on kehittää uusia       työkaluja ja
                         toimintamalleja vuorovaikutukseen kansalaisten, kansalaisjärjestöjen,
                         julkishallinnon ja poliittisten päättäjien välillä. Näitä tavoitteita tullaan
                         edistämään mm. sosiaalista mediaa ja siihen liittyviä toimintatapoja ja
                         välineitä hyödyntämällä.
Tavoitteena on
- Toteuttaa verkko-osallistumisen kanavat, joissa kansalaiset voivat keskustella ja kertoa mielipiteensä valmisteltavana olevista asioista sekä nostaa esille omia näkö-kulmiaan ja teemojaan yhteiskunnallisessa keskustelussa
- Tarjota erilaisille toimijoille helppokäyttöisiä ja heidän omiin tarpeisiinsa räätälöi-tävissä olevia verkkopalveluita

Hankkeen taustaa
Valtiovarainministeriö on tehnyt päätöksen Sähköisen asioinnin ja demokratian     vauhdittamisohjelmaan (SADe-ohjelma) kuuluvan Kansalaisen osallistumisympäristö - palvelukokonaisuuden toteuttamisesta. Palvelukokonaisuuden toteutuksesta vastaa oikeusministeriö.
Vuorovaikutteisella toiminnalla tavoitellaan erityisesti kansalaisaktiivisuuden li-sääntymistä ja kansalaisten parempaa kuulemista. Osallistumisympäristön avulla avataan hallintoon liittyviä prosesseja osallistumisen mahdollistamiseksi ja tarjo-taan jäsentynyttä informaatiota valmistelussa olevista, jo päätetyistä ja toimeenpanossa olevista asioista. Lisäksi tavoitteena on demokratiamenettelytapojen nykyistä laajempi käyttö prosessien eri vaiheissa ja päätösten seurannassa.
Yhteistyöryhmät pääsevät pilotoimaan hanketta toukokuussa. Asiasta tulee ennen pilotoinnin alkamista lisätietoa. Hanketta pilotoidaan vuoden 2012 loppuun.

6. Seuraava kokous.
Seuraava yhteistyöryhmän kokous on tiistaina 22.5.2012 kello 14.00
Karjasillan asukastuvalla. Ole ystävällinen ja ilmoita, jos et pääse tulemaan, kiitos!
 
7. Kokouksen päättäminen.
Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 17.30.

Muistion kirjoitti Sirpa Laitala

Jakolinkki