Oulun seudun kehityskuva

Oulun seudun kehityskuva 2030+

Oulun seudun kehityskuva 2030+ -työn puitteissa on käyty aktiivista vuoropuhelua seudun kuntien kesken tulevaisuuden yhdyskuntarakenteesta, liikennejärjestelmästä ja elinvoimasta

Mistä on kyse?

Oulun seudun kehityskuva 2030+ on kirjattu syksyllä hyväksyttyyn maankäytön, asumisen ja liikenteen -sopimukseen eli MAL-sopimukseen valtion ja Oulun seudun kuntien kesken. Kehityskuva valmistuu vuoden 2021 loppuun mennessä. Kehityskuva on visiotason tavoitesuunnitelma, jossa luodaan tulevaisuuden kuva Oulun seudusta.

Keskeisiä teemoja ovat maankäyttö ja asuminen, logistiikka ja liikenne, palvelut ja elinkeinot sekä matkailu ja virkistys seudullisesta näkökulmasta. Näiden kautta työssä pohditaan, mikä on yhteinen seudullinen visio, kehittämisen tavoitteet sekä strategiset ja konkreettiset toimenpiteet vuoteen 2040 mennessä liittyen alue- ja yhdyskuntarakenteen sekä liikennejärjestelmän kehittämiseen.

Kehityskuva on laadittu vuorovaikutuksessa muun muassa Oulun seudun kuntien, Pohjois-Pohjanmaan liiton ja Pohjois-Pohjanmaan ELY -keskuksen, elinkeinoelämän edustajien ja MAL-sopimus kumppaneiden kanssa.  

Työn aikana on järjestetty kolme työpajaa ja työn etenemisestä on tiedotettu kommentointiwebinaareissa sekä tiedotteilla. Kehityskuvan tekemisen rahoittavat ja ohjaavat Oulun seudun kunnat, Pohjois-Pohjanmaan liitto ja Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus ja asiantuntijakonsulttina prosessissa toimii WSP Finland Oy.

Missä mennään?

Oulun seudun kehityskuva 2030+ työ on valmistunut. Kehityskuvan loppuraportissa tuodaan esiin seudun yhteinen visio, tavoitteet, kehityskuvakartta ja toimenpiteet teemoittain. Tätä taustoittamaan on tuotu esiin raportin alkuun kuvaus kehityskuvan laatimisen prosessista, nykytilakatsauksesta sekä mahdollisista tulevaisuuden skenaarioista. Raportin lopussa on tuotu esiin myös kehityskuvan seurannan mittaristo sekä seurannan toimintatapaehdotus.  Työn loppuraportin löydät tältä kehityskuva-sivulta aineistoista.  

Kehityskuvan tavoitteiden muodostamiseen ja skenaarioiden arviointiin sekä kehityskuvan laatimiseen on osallistunut kymmeniä seudun kuntien toimijoita, mm. seudun kunnanjohtajat, useita luottamushenkilöitä sekä kuntien maankäytön, liikenteen ja matkailun asiantuntijoita.  Hankkeen aikana järjestettiin etä-yhteyksin kolme työpajaa ja sekä kolme laajempaa tiedottavaa webinaaria. 

  • Tavoitetyöpaja: tavoitetyöpajassa pohdittiin, millaisia mitä ovat yhteiset seudulliset tavoitteet maankäytön, asumisen, logistiikan ja liikenteen, palveluiden ja elinkeinojen sekä matkailun ja virkistyksen osalta alue- ja yhdyskunta-rakenteeseen liittyen vuoteen 2040. 
  • Skenaariotyöpaja: työpajassa esiteltiin erilaisia näkemyksiä mahdollisista skenaarioista. Tavoitteena oli luoda yhteistä ymmärrystä erilaisista trendeistä ja muista muutosvoimista luotujen skenaarioiden kautta sekä niiden mahdollisista vaikutuksista seutuun sekä luoda näkemystä halutuista ja ei-toivotuista kehityssuunnista ja vaikutuksista kehityskuvan pohjaksi.
  • Kehityskuva ja toimenpidetyöpaja: Työpajassa ideoitiin jo hankkeen aikana kerättyjen toimenpideaihioiden pohjalta uusia koko seutua koskevia tavoitteita toteuttavia toimenpiteitä. Toimenpiteitä myös priorisoitiin työpajassa teemoittain.   

Lisäksi hankkeessa järjestettiin kolme webinaaria työpajojen jälkeen. Webinaarit järjestettiin etänä koronatilanteesta johtuen ja niiden tavoitteena oli tiedottaa hankkeen tuloksista. Jokaisessa webinaarissa oli lisäksi osallistava osuus, jossa kommentoitiin tuloksia. Webinaarit oli tarkoitettu seudun päättäjille, virkamiesjohdolle, asiantuntijoille ja sidosryhmille.

Hanketta ohjasi monialainen ohjausryhmä, jossa oli edustusta alueen kunnista, ELY-keskukselta sekä maakunnan liitosta.