Jääkärinkankaan katu- ja ympäristösuunnitelmat sekä poikkileikkaukset

Kaupunginosat Vanha Hiukkavaara

Kadut ja liikenne -yksikkö lähettää hyväksymiskäsittelyyn Jääkärinkankaan alueen katu- ja ympäristösuunnitelmat sekä kuntoradan suunnitelmat. Suunnittelualueen rajaus perustuu Oulun kaupungin maankäytön toteuttamisohjelman 2020-2024 asuntotuotantotavoitteeseen.

Suunnitelmiin sisältyy alueen katujen, jalankulku- ja polkupyöräväylien, alikulun, puistoalueiden, katuaukioiden ja katuviheralueiden sekä kunnallistekniikan ja hulevesienhallintarakenteiden suunnitelmat. Lisäksi suunnitelmiin sisältyy liikuntapalveluiden tilaama alueen kuntoradan täydentävä suunnitelma.

Jääkärinkankaan asemakaava (564-2435) on saanut lainvoiman 7.7.2021. Suunnittelutyö on käynnistynyt joulukuussa 2020. Suunnitelmat perustuvat asemakaavoituksen yhteydessä laadittuihin liikenteen, katujen, ympäristön ja kunnallistekniikan yleissuunnitelmiin. Jääkärinkankaan alueen katujen ja ympäristön rakennustöiden aloitus sisältyy tämän vuoden katurakennusohjelmaan. Alueen maarakentamisen aloitusajankohta on marraskuu 2021.

Suunnitelman sisältö on pääpiirteissään seuraavanlainen:

  • Jääkärinkankaantie on alueen kokoojakatu, joka liittyy Raitotiehen kiertoliittymänä. Jääkärinkankaantien linjaus kääntyy Viestimiehentien liittymässä etelän suuntaan ja tulee Vanhan Hiukkavaaran asemakaava-alueen rakentuessa jatkumaan alueet yhdistävänä kokoojakatuna.
  • Alueen tonttikadut, joiden varteen asuntokorttelit rakennetaan, liittyvät Viestimiehentien ja Jääkärinkankaantien kautta Raitotiehen. Viestimiehentien varteen asuntokortteleiden väliin toteutetaan alueen keskusaukiona toimiva Jääkärinaukio. Rakennettava jalankulku- ja polkupyöräväyläverkosto liittyy olemassa olevaan verkostoon. Alueen kaakkoisosaan rakennetaan uusi Raitotien alittava Jääkärinkankaan alikulkukäytävä.
  • Hulevedet johdetaan viheralueiden viivytysrakenteiden kautta oleviin avo-ojiin sekä hulevesiviemäriverkostoon. Alueelle rakennetaan 2 hulevesiallasta sekä maanalaisia hulevesienviivytysrakenteita.
  • Alueen kuntorataverkosto täydennetään ja liitetään olemassa oleviin kuntoratoihin.


Hankesivulla olevat suunnitelma-asiakirjat on laadittu hyväksymiskäsittelyn edellyttämässä tarkkuudessa. Suunnitelman yksityiskohdat ja korkeustiedot tarkentuvat suunnittelun edetessä. Mikäli haluat käyttää tämän hankkeen tietoja jonkin toisen hankkeen lähtöaineistona, pyydä rakennussuunnitelman piirustukset sähköpostilla osoitteesta: katusuunnitelmat@ouka.fi.

 

Eteneminen

Käynnistysvaihe

Valmis

Hyväksymisvaihe

Valmis

Yhteystiedot

Kohteen sijainti