Kivikkokankaan korttelin 15 katu- ja ympäristösuunnitelmat

Kaupunginosat Kivikkokangas
Suunnitelma asetetaan julkisesti nähtäville 5. - 19.4.2024

Yhdyskuntalautakunta asettaa suunnitelman julkisesti nähtäville 5. - 19.4.2024. Muistutukset suunnitelmasta on toimitettava yhdyskuntalautakunnalle kirjallisesti. Lähetä muistutukset Oulun kaupungin kirjaamoon kirjeitse tai sähköpostilla 19.4.2024 klo 15.30 mennessä.

Kuva, Kivikkokangas.

Kadut ja liikenne -yksikkö lähettää hyväksymiskäsittelyyn Kivikkokankaan korttelin 15 katu- ja ympäristösuunnitelmat. Suunnittelualue, joka on suurimmalta osin rakentamatonta, sijaitsee Kivikkokankaan (47) kaupunginosassa korttelissa 15. Suunnittelualue rajautuu Rakkakiventiehen sekä luoteisosassa sijaitsevaan yhdistettyyn kävelyn ja pyöräilyn väylään.

Alueelle on rakennettu tori- ja pysäköintialueen rakennekerrokset ja hulevesiviemärit alueen muun rakentamisen yhteydessä 2010-luvun alkupuolella. Nykyisellään tori- ja pysäköintialue ovat päällystämättömiä.

Alueella on voimassa asemakaava (asemakaavatunnus 564-1998, joka on tullut voimaan 20.5.2011). Korttelia 15 (Rakkakiventie 13, 15, 17, 19 ja 23) koskeva asemakaavan muutos (asemakaavatunnus 564-2478) on ollut vireillä samanaikaisesti korttelin 15 katusuunnittelun kanssa. Kaavaehdotuksen pohjalta laadittu katusuunnitelma asetetaan nähtäville kaavan hyväksymisen jälkeen. 

Asemakaavan muutos on hyväksytty Yhdyskuntalautakunnassa 26.3.2024 § 145 ja asemakaavamuutos etenee seuraavaksi Kaupunginhallituksen ja -valtuuston käsiteltäväksi kevään 2024 aikana.

Mitä alueelle rakennetaan?

Suunnittelualueelle rakennetaan Rakkakuja niminen tonttikatu, sekä kolme yhdistettyä ja asfaltoitua kävelyn ja pyöräilyn väylää. Torialue päällystetään betonikiveyksellä ja sinne rakennetaan istutusalueita ja istuskelumahdollisuus. Pysäköinti keskitetään asfaltoitavalle pysäköintialueelle. Alueet ja väylät valaistaan LED-valaisimin.

Rakkakujan päähän rakennetaan kääntöpaikka, joka erotetaan varsinaisesta kadusta korotushidasteella. Hidasteen yhteyteen sijoitetaan suojatie. Rakkakujalle asetetaan 30 km/h aluenopeusrajoitus.


Hankesivulla olevat suunnitelma-asiakirjat on laadittu hyväksymiskäsittelyn edellyttämässä tarkkuudessa. Suunnitelman yksityiskohdat ja korkeustiedot tarkentuvat suunnittelun edetessä. Mikäli haluat käyttää tämän hankkeen tietoja jonkin toisen hankkeen lähtöaineistona, pyydä rakennussuunnitelman piirustukset sähköpostilla osoitteesta: katusuunnitelmat@ouka.fi.

 

Eteneminen

Käynnistysvaihe

Valmis

Ehdotusvaihe

Meneillään

Hyväksymisvaihe

Tulossa

Rakentamisvaihe

Tulossa

Yhteystiedot

Kohteen sijainti