Taskisenperän alueen katujen peruskorjaus

Kaupunginosat Herukka
Kuva, Taskisenperä.

Oulun kaupungin yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut on käynnistänyt Taskisenperän alueen katujen peruskorjauksen katu- ja rakennussuunnittelun. Suunnittelualueeseen kuuluu Taskisentie, osa Piimäperäntiestä, Aakarintie, Taskisenperäntie, Kalakuja, Simintie, Sinikkalantie, Hälintie, Kotilaisenkuja, Kotilaisentie ja Penttiläntie.

Katujen peruskorjauksen yhteydessä peruskorjataan myös alueen vesihuoltoa ja muuta kunnallistekniikkaa. Alueella on voimassa olevia asemakaavoja 564-961, 564-1723, 567-747, 564-1418, 564-1111, 564-814, 567-1176 sekä 564-1050.

Mitä alueelle suunnitellaan?

Suunnittelualueelle laaditaan katujen katu- ja rakennussuunnitelmat sekä kunnallistekniset suunnitelmat, joihin sisältyy vesijohdon, jätevesiviemärin, hulevesiviemäröinnin ja muun alueellisen kuivatuksen uusiminen sekä katuvalaistuksen rakentaminen. Katualueet tullaan käsittelemään kokonaan ja tonttien reunojen istutusten ja aitojen sijainnit tarkistetaan. Kadun peruskorjauksen yhteydessä parannetaan katu- ja viherympäristöä sekä siistitään metsän reunoja. Alueelle tehdään kuivatuksen yleissuunnitelma hulevesien hallinnan parantamiseksi.

Katujen peruskorjauksen yhteydessä laiteomistajat peruskorjaavat verkostojaan, kuten esimerkiksi kaukolämpö, sähkönjakelu ja teleoperaattorit. Jäteveden, talousveden ja huleveden nykyiset tonttijohdot uusitaan yleisen alueen osalta. Huleveden tonttijohto rakennetaan yleisen alueen osalta tonteille, joilta se nykyisin puuttuu.

Keitä kuullaan työn aikana?

Osallisia ovat suunnittelualueeseen rajautuvien kiinteistöjen omistajat ja asukkaat sekä kiinteistöissä toimivat yritykset ja muut, joiden toimintaan ratkaisut vaikuttavat. Osallisia ovat myös viranomaiset sekä yhdistykset ja yhteisöt, joiden toimialaa rakentaminen koskee.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma lähetetään tiedoksi osallisille. Osalliset voivat tutustua suunnitelmaan ja esittää siihen liittyviä mielipiteitään koko suunnittelun ajan ottamalla yhteyttä suunnittelijoihin. Oulun kaupungin yhdyskuntalautakunta asettaa katusuunnitelman nähtäville, josta ilmoitetaan erikseen.

Aikataulu

Suunnittelutyö on aloitettu helmikuussa 2023. Alueella tehdään suunnitteluun liittyen maastokäyntejä, merkkauksia ja mittauksia. MRL:n mukaiset katusuunnitelmat valmistuvat nähtäville asetettavaksi loppuvuodesta 2023, jolloin asianosaisilla on mahdollisuus tutustua suunnitelmiin ja jättää tarvittaessa muistutuksia suunnitelmista.

Vaiheen 1 rakennussuunnitelmat valmistuvat arviolta alkuvuodesta 2024 ja vaiheen 2 rakennussuunnitelmat loppuvuodesta 2024. Tämän hetken tiedon mukaan katujen pohjaus- ja kunnallistekniikan rakentamistyöt vaiheistuvat kolmelle vuodelle. Ensimmäinen urakka käynnistyy keväällä 2024.


Hankesivulla olevat suunnitelma-asiakirjat on laadittu hyväksymiskäsittelyn edellyttämässä tarkkuudessa. Suunnitelman yksityiskohdat ja korkeustiedot tarkentuvat suunnittelun edetessä. Mikäli haluat käyttää tämän hankkeen tietoja jonkin toisen hankkeen lähtöaineistona, pyydä rakennussuunnitelman piirustukset sähköpostilla osoitteesta: katusuunnitelmat@ouka.fi.

 

Eteneminen

Käynnistysvaihe

Valmis

Ehdotusvaihe, VAIHE 1

Valmis

Hyväksymisvaihe, VAIHE 1

Valmis

Rakentamisvaihe, VAIHE 1

Tulossa

Yhteystiedot

Kohteen sijainti