Valkiaisjärventien alueen katu- ja ympäristösuunnitelmat

Kaupunginosat Hiukkavaara

Kadut ja liikenne -yksikkö lähettää hyväksymiskäsittelyyn Valkiaisjärventien alueen katu- ja ympäristösuunnitelmat sekä ulkoilureittien suunnitelmat. Suunnittelualueen rajaus perustuu Oulun kaupungin maankäytön toteuttamisohjelman 2018-2022 asuntotuotantotavoitteeseen.

Suunnitelmiin sisältyy alueen katujen, jalankulku- ja polkupyöräväylien, puiston, puistopolkujen ja katuviheralueiden sekä kunnallistekniikan ja hulevesienhallintarakenteiden suunnitelmat. Lisäksi suunnitelmiin sisältyy liikuntapalveluiden tilaama alueen kuntoilureitistön täydentävä suunnitelma.

Hiukkavaaran keskuksen asemakaava on saanut lainvoiman 18.12.2015.

Suunnittelutyö on käynnistynyt marraskuussa 2019. Suunnitelmat perustuvat asemakaavoituksen yhteydessä laadittuun liikenteen, katujen, ympäristön ja kunnallistekniikan yleissuunnitelmaan. Suunnittelussa on huomioitu jo rakennetut ja rakenteilla olevat Hiukkavaaran keskuksen katuverkoston suunnitelmat.

Valkiaisjärventien alueen katujen ja ympäristön rakennustöiden aloitus sisältyy tämän vuoden katurakennusohjelmaan.

Suunnitelman sisältö on pääpiirteissään seuraavanlainen:

  • Valkiaisjärventie on Hiukkavaaran keskuksen pohjoisosan uusi kokoojakatu, joka liittyy Raitotiehen kiertoliittymänä ja jatkuu itä-länsi suuntaisesti voimassa olevan Hiukkavaaran keskuksen asemakaavan itärajalle. Valkiaisjärventien linjaus tulee Sarvikankaan asemakaava-alueen rakentuessa jatkumaan sen läpi ja yhdistyy nykyiseen Valkiaisjärventiehen, jolloin nykyinen oleva Valkiaisjärventie katkaistaan ja muutetaan kevyenliikenteen väyläksi.
  • Alueen tonttikadut, joiden varteen asuntokorttelit rakennetaan, liittyvät Valkiaisjärventiehen. Asuntokortteleiden väliin rakennetaan jalankulku- ja polkupyöräväylästö, joka yhdistyy olemassa olevaan Hiukkavaaran keskuksen väylästöön sekä Raitotien suuntaiseen Hiukkavaaranpolkuun.
  • Alueen pohjoisosaan Myllyojan varteen rakennetaan hulevesienhallintaa ja viivyttämistä varten hulevesiallas, sekä siihen liittyvät rakenteet ja huoltotiet. Hulevesialtaan ja Myllyojan väliin rakennetaan Rautapuiston oleskelusalue ja Myllyojan ylittävä Rautapuiston kevyenliikenteen silta.
  • Alueen kuntoilureitistö täydennetään olemassa olevaan reitistöön ja lisäksi rakennetaan uusi Sarvikankaan yhdysreitti Kivikkokankaan ja Hiukkavaaran keskuksen välille.


Syksyllä 2020 on Rautapuiston alueen hyväksyttyihin katu- ja ympäristösuunnitelmiin jouduttu tekemään muutoksia johtuen viitasammakkojen rauhoitusmääräyksistä.


Hankesivulla olevat suunnitelma-asiakirjat on laadittu hyväksymiskäsittelyn edellyttämässä tarkkuudessa. Suunnitelman yksityiskohdat ja korkeustiedot tarkentuvat suunnittelun edetessä. Mikäli haluat käyttää tämän hankkeen tietoja jonkin toisen hankkeen lähtöaineistona, pyydä rakennussuunnitelman piirustukset sähköpostilla osoitteesta: katusuunnitelmat@ouka.fi.

 

Eteneminen

Käynnistysvaihe

Valmis

Hyväksymisvaihe

Valmis

Ehdotusvaihe

Valmis

Hyväksymisvaihe

Valmis

Yhteystiedot

Kohteen sijainti