Arviointi

Koulussa arvioidaan oppilaan työskentelyä, käyttäytymistä, saavutuksia ja edistymistä opinnoissa. Arviointi on yksilöllistä, totuudenmukaista ja monipuolista. Arviointia tehdään suhteessa opetussuunnitelmaan. Arvioinnin perusteista kerrotaan vanhemmille luokkakohtaisissa vanhempainilloissa lukuvuoden alkaessa syksyisin. 

Arviointi perustuu tavoitteisiin ja kriteereihin sekä monipuoliseen näyttöön. Oppilaalla ja huoltajalla on mahdollisuus osallistua lukuvuoden alkaessa kehityskeskusteluun, jossa oppilaalle asetetaan henkilökohtainen tavoite tulevalle lukuvuodelle. Tavoitteita asetetaan yhdessä: oppilas itse omalle oppimiselleen, arviointikeskusteluissa oppilaan, huoltajien ja opettajien kesken sekä luokassa muiden oppilaiden kanssa.

Arviointiin kuuluvat suulliset ja vapaamuotoiset kirjalliset palautteet, arviointi- ja kehityskeskustelut, erilaiset näytöt tiedoista ja taidoista, kokeet, testit ja todistukset. Opintojen aikana oppilasta ohjataan havainnoimaan omaa oppimistaan.

Yksittäisen oppilaan koulunkäyntiä koskevaa palautetta vanhemmat saavat todistusarvioinnin lisäksi sanallisessa arvioinnissa, johon kuuluu myös oppilaan itsearviointiosuus sekä vanhempien kommentit. Arvioinnin yksi keskeinen muoto on vanhempien ja oppilaiden kanssa käydyt arviointikeskustelut. Vanhemmat voivat ottaa yhteyttä opettajiin myös soittamalla sekä halutessaan sopimalla ajan opettajan henkilökohtaista tapaamista varten.

Oppilaan, huoltajan ja opettajan välinen arviointikeskustelu korvaa väliarvioinnin eli joulutodistuksen vuosiluokilla 1–4.

Välitodistus annetaan luokilla 5-6 ja lukuvuositodistus luokilla 1-6.

Jos oppilaalla on yksilöllinen opetussuunnitelma, arviointi tehdään suhteessa suunnitelmassa esitettyihin tavoitteisiin. Yksilöllistäminen voi koskea yhtä tai useampaa oppiainetta.

Jos oppilaan opettaja vaihtuu kesken lukukauden, arvioinnin suorittaa se opettaja, jonka opetuksessa oppilas on ollut pidemmän ajan.

Lue lisää alaluokkien arvioinnista Alaluokkien arvioinnin ABC:stä vuodelta 2020 täältä.