Järjestyssäännöt

HUTTUKYLÄN KOULUN JÄRJESTYSSÄÄNNÖT

Järjestyssääntöjen tarkoitus ja soveltaminen
Järjestyssääntöjen tarkoitus on edistää koulun sisäistä järjestystä, opiskelun esteetöntä sujumista sekä kouluyhteisön turvallisuutta ja viihtyisyyttä.

 

1.    Oppilaan oikeudet ja velvollisuudet (Perusopetuslaki § 29, 30, 35, 36)

Oppilaalla
- on oikeus saada opetussuunnitelman mukaista opetusta.
- on oikeus turvalliseen opiskeluympäristöön. 
- on velvollisuus käydä koulua säännöllisesti.
- on velvollisuus suorittaa annetut tehtävät tunnollisesti.
- on velvollisuus käyttäytyä asiallisesti, muita kiusaamatta ja syrjimättä sekä toimittava siten, ettei vaaranna muiden turvallisuutta tai terveyttä.

- Oppilaan oikeudet ja velvollisuudet ovat voimassa ajan, jolloin oppilas osallistuu opetussuunnitelman tai opetuksen järjestäjän hyväksymän muun suunnitelman mukaiseen opetukseen tai toimintaan. Myös järjestyssäännöt ovat voimassa vastaavan ajan.

 

2.    Turvallisuus, viihtyisyys ja opiskelun esteetön sujuminen

a) Hyvän käytöksen tunnusmerkit
- Käyttäydy kohteliaasti ja hyvien tapojen mukaisesti. 
- Ulkovaatteita ei pidetä oppitunnilla.
- Epäasiallinen kielenkäyttö koulussa on kielletty.
- Käyttäydy kunnioittavasti muita kohtaan.
- Noudata koulun kaikkien aikuisten antamia ohjeita.
- Noudata hyviä ruokailutapoja.
- Pidä huolta omista ja koulun tavaroista. Älä ota luvatta toisen omaa.
- Oppilaalla on oltava asianmukaiset opiskeluvälineet mukana koulussa.
- Älä käyttäydy vilpillisesti, kopioi töihin tekstiä tai kuvia luvatta. Merkitse töiden lähteet näkyviin.
- Kiusaaminen tai sen hyväksyminen ei ole sallittua missään muodossa.

b) Oleskelu ja liikkuminen 
- Noudata liikennesääntöjä.
- Käyttäydy ystävällisesti ja huomaavaisesti muita tiellä liikkujia kohtaan.
- Käyttäydy turvallisesti liikenteessä koulumatkalla sekä siirtymätilanteissa koulupäivän sisällä.
- Älä poistu luvatta koulun alueelta koulupäivän aikana ilman opetukseen liittyvää tai muuta perusteltua syytä.
- Noudata koulun sisä- ja ulkotilojen välituntialueita.
- Älä käytä voimakkaita tuoksuja koulussa. 
- Oppilaiden ja henkilöstön kuvaaminen ja/tai kuvien jakaminen luvatta sosiaalisessa mediassa tai internetissä on kielletty.

c) Siisteydestä ja ympäristöstä huolehtiminen 
- Noudata siisteyttä koulun sisä- ja ulkotiloissa.
- Korvaa aiheuttamasi vahinko ja puhdista tai korjaa aiheuttamasi sotkut tai vauriot koulun omaisuudelle. 

d) Turvallisuus
- Kouluun ei saa tuoda koulunkäyntiä häiritseviä tekijöitä.
- Ylläpidä omalla käyttäytymiselläsi yhteistä turvallisuutta koulupäivän aikana.
- Jätä koulumatkan kulkemiseen tarkoitetut välineet niille osoitetuille paikoille. 

e) Tietokoneen, matkapuhelinten ja muiden mobiililaitteiden käyttö
- Mobiililaitteen ja kuulokkeiden käyttö oppituntien tai muun opetussuunnitelman mukaisen opetuksen aikana ilman opettajan lupaa on kielletty. 
- Ruokaillessa ja välitunneilla ei käytetä mobiililaitetta.

f) Päihteet ja vaaralliset esineet
- Päihteet, tupakkatuotteet (mukaan lukien sähkötupakka) ja energiajuomat ovat kiellettyjä. 
- Kouluun ei saa tuoda vaarallisia esineitä tai aineita. 

 

3.    Järjestyssääntöjen rikkominen
Järjestyssääntöjen rikkomisesta seuraa rangaistus (POL§ 35, 36).

Toimenpiteet:
- kasvatuskeskustelu
- luokasta poistaminen
- koulupäivän keskeytys/ opetuksen epääminen

Kurinpitokeinot: 
- jälki-istunto, enintään kaksi tuntia
- kirjallinen varoitus
- määräaikainen erottaminen

Opettajalla ja rehtorilla on oikeus tarkastaa opiskelijan tavarat sellaisen kielletyn esineen tai aineen haltuun ottamiseksi, jolla voidaan vaarantaa omaa tai toisen turvallisuutta. Rehtori tai opettaja voi ottaa häiritsevät tai vaaralliset esineet tai aineet tarvittaessa haltuunsa. Oppilas on korvausvelvollinen, jos hän rikkoo tahallaan tai varomattomalla käytöksellään koulun omaisuutta. Jos tekijä on varmuudella tiedossa ja yksilöitävissä, koulun opettaja tai rehtori voi kasvatuksellisista syistä määrätä oppilaan puhdistamaan tai uudelleen järjestämään oppilaan tahallaan tai huolimattomuuttaan likaaman tai epäjärjestykseen saattaman koulun omaisuuden tai tilan.