Kiusaamiseen puuttumisen malli

Jokaisen oppilaan pitää saada käydä koulua rauhassa. Koulumme järjestyssäännöissä kielletään kiusaaminen.

Kiusaaminen on koulussa tai koulumatkalla tapahtuvaa, toistuvaa negatiivista toimintaa. Kiusaaminen voi olla henkistä tai fyysistä, suoraa tai epäsuoraa, tahallista ja tietoista alistamista ja loukkaamista, eristämistä tai syrjimistä. Kiusaamiseksi voidaan käsittää myös yksittäinen tapahtuma, joka aiheuttaa uhrille laajamittaista psyykkistä huonoa oloa tai sosiaalista tai fyysistä haittaa.

Koulun arjen tilanteissa puhumme avoimesti koulukiusaamisesta. Ohjaamme oppilaita kunnioittamaan erilaisuutta ja ottamaan vastuuta itsestään ja toisistaan. Koulumme henkilökunta luo käyttäytymisellään turvallista ilmapiiriä, jossa ketään ei kiusata ja kaikki voivat kokea yhteisöllisyyttä ja osallisuutta. Puutumme kiusaamistilanteisiin heti, kun niitä havaitaan. Kiusaamis- ja häirintätilanteisiin meillä on selkeät toimintaohjeet.

 

KOULUN TOIMINTAOHJEET KOULUKIUSAAMISTAPAUKSISSA

Mitä koulukiusaaminen on?

Henkinen tai fyysinen kiusaaminen on aina henkilökohtainen, subjektiivinen kokemus. Toinen voi kokea jonkin asian henkilökohtaisena kiusana, toinen taas ei.

Koulukisaaminen on pitkäaikaista, henkistä tai ruumiillista väkivaltaa, jonka yksilö tai ryhmä kohdistavat uhriinsa. Kiusaamisessa on olennaista osapuolten välinen epätasapaino, jolloin kiusattu joutuu puolustautumaan tai on avuton kiusaajaa tai kiusaajia vastaan. Toiminta tapahtuu usein salassa tai piilossa.

Koulumaailmassa on tärkeää erottaa leikinomainen kiusoittelu, härnääminen ja kahinointi varsinaisesta todellisesta kiusaamisesta. Kokemus on kuitenkin kuten sanottu henkilökohtainen.

 

Koulukiusaamiseen liittyviä piirteitä:

se on ruumiillista, henkistä tai sanallista
sillä alistetaan ja loukataan toista
se on tahallista ja tietoista
se toistuu
kiusaajan ja kiusatun välillä on epätasapaino
se voi tapahtua ryhmän sisällä ja sillä voidaan eristää joko suorasti tai epäsuorasti.

Miten toimit havaittuasi kiusaamistapauksen?

kerro aikuiselle, esimerkiksi opettajalle tai vanhemmillesi.
ole kiusatulle kaveri- älä jätä yksin
rohkaise kiusattua kertomaan asia aikuiselle
jos olet kiusattu, pyri löytämään kaveri, jonka kanssa olet vahvempi.
kiusaamistilanteeseen jouduttuasi kerro kiusaajalle, ettet pidä hänen toiminnastaan.

 

Kuinka koulussa toimitaan:

Yleiset toimenpiteet:

Koulussa toteutetaan KiVa koulu-ohjelmaa. Oppilaat osallistuvat Kiva koulu-oppitunneille kerran kuussa, ensimmäisellä luokalla (10 kaksoistuntia) ja uudelleen neljännellä luokalla (10 kaksoistuntia). Ensimmäisenä vuonna koulun kaikki oppilaat 0-6 osallistuvat Kiva tunneille. 0-2 luokilla toteutetaan lisäksi Lions Quest -ohjelmaa kerran viikossa (1h).

 

Kohdennetut toimenpiteet: (Kiusaamistapausten käsittely)

Opettaja selvittää onko kysymys systemaattisesta kiusaamisesta; luokanopettaja selvittää asian. Jos kyseessä on systemaattinen kiusaamistapaus, luokanopettaja vie asian Kiva-Tiimin käsiteltäväksi (tiedot kirjataan ylös, lomake 1)

 

Kiva-tiimin jäsenet tapaavat kiusatun oppilaan kanssa (muistiinpanot kirjataan, lomake 2)

 

Kiva-tiimin jäsenet keskustelevat kiusaamiseen osallistuneiden oppilaiden kanssa yksitellen (kirjataan muistiinpanot ja sopimus, lomake 3)

 

Kiva-tiimin jäsenet keskustelevat kiusaamiseen osallistuneiden oppilaiden kanssa ryhmänä. Sovitaan seurantapalaveri (kirjataan muistiinpanot ja sopimus, lomake 4, kirjaukset Wilmaan)

 

Kiva-tiimin jäsenet tapaavat kiusatun seurantakeskustelussa: Onko tilanne muuttunut? (kirjataan muistiinpanot, lomake 5)

 

Kiva-tiimin jäsenet tapaavat kiusaamiseen osallistuneiden oppilaiden kanssa seurantakeskustelussa, jossa kiusattu voi olla mukana.  (kirjataan muistiinpanot ja sopimus, lomake 6, tieto Wilmaan)

 

Mikäli kiusaaminen edellisistä huolimatta jatkuu, asia viedään oppilashuoltoryhmän käsittelyyn, jossa ovat mukana koulun oppilashuoltoryhmän jäsenet ja asianomaiset sekä heidän vanhempansa.

 

Vakavissa kiusaamistapauksissa otetaan yhteys koulupoliisiin ja lastensuojeluun.

 

Oulun kaupungin kiusaamiseen puuttumisen suunnitelma

https://www.ouka.fi/documents/186083/0/Kiusaamisen+ehk%C3%A4isemisen+suunnitelma+Vaka-ponu+.pdf/b54b6ff9-dddd-4958-b967-f4f3b50d9a21

 

Turvallinen Oulu

Tutustu tästä Turvallinen Oulu -hankkeen loppuraporttiin.