Valinnaisaineet

Opetussuunnitelman mukaan viidennellä ja kuudennella luokalla opiskellaan oppilaan valinnan mukaisesti kahta eri valinnaisainetta yhden vuosiviikkotunnin verran. Huttukylän koulussa oppilas opiskelee kahden oppitunnin verran syksyllä toista ja keväällä toista valinnaisainetta. Valinnaisaineiden opetus toteutetaan 5. ja 6. luokan yhteisinä ryhminä joko Huttukylän tai Ylikylän yksiköissä. 

Valinta tehdään aina yhdelle lukuvuodelle kerrallaan (lukuun ottamatta A2-kieltä, jota opiskellaan aina peruskoulun yhdeksännen luokan loppuun saakka). Myös A2 -kielen valinnut oppilas valitsee lisäksi 2 muuta valinnaisainetta.  

4.- ja 5. – luokkalaiset tekevät valinnaisainevalintansa Wilmassa huoltajan tunnuksilla huhtikuun aikana. Valinnoista ilmoitetaan erikseen Wilma-tiedotteilla. 

Kuluvana lukuvuonna Huttukylän koulussa opiskeltavat valinnaisaineet

Kuvataiteen syventävä kurssi (KU): Valinnaisen kuvataiteen tehtävänä on syventää ja laajentaa oppilaan osaamista kuvataiteessa. Oppilaiden omat kokemukset, mielikuvitus ja kokeileminen luovat perustan valinnaisen kuvataiteen opetukselle. Uusien taitojen ja tekniikkakokeilujen lisäksi tavoitteena on saada oppimisen iloa, onnistumisen hetkiä ja nautintoa. Sisällöissä huomioidaan oppilaan omia ja ympäristön kuvakulttuureja, taiteen maailmaa sekä koulun omia painotuksia.

Liikunnan syventävä kurssi (LI): Liikunnan tarkoitus on tuottaa iloa, virkistystä ja hyvinvointia. Tavoitteena on motoristen perustaitojen vahvistaminen ja monipuolistaminen sekä liikunnallisten valmiuksien kehittäminen ja taitojen syventäminen. Oppilaat osallistuvat toiminnan suunnitteluun valiten sisältöjä ja liikuntamuotoja yhdessä ryhmän ja opettajan kanssa. Liikunnassa hyödynnetään eri liikuntaympäristöjä ja liikuntamuotoja tutustuen myös uusiin ja erilaisiin liikuntamuotoihin.

Ympäristöopin ja liikunnan soveltava kurssi (YMLI): Ympäristöopin soveltava kurssi yhdistää luovalla tavalla oppiaineita sekä seikkailukasvatuksen, liikunnan ja ympäristöopin osa-alueita. Sisällöt ja tavoitteet valitaan niin, että ne ovat kokemuksellisia ja elämyksellisiä. Oppilaat ovat mukana kurssin sisältöjen suunnittelussa. Oppimisympäristöt valitaan monipuolisesti esimerkiksi seikkailupedagogiikkaa hyödyntäen. Edistetään oppilaan terveys- ja tunnetaitoja sekä mielen hyvinvointia, tunnistaen ja tukien omia vahvuuksia. Vahvistetaan oppilaan ympäristöherkkyyttä ja ympäristötietoisuutta esimerkiksi retkeillen ja eri vierailukohteisiin tutustuen.