Ympäristösuunnittelu

Kuva Mannerheiminpuistosta, Oulun kaupungissa.

Ympäristösuunnittelun lähtökohdan muodostavat asemakaava ja kaavoituksen yhteydessä laaditut yleissuunnitelmat sekä selvitykset. Ympäristösuunnittelussa on tärkeää huomioida niin ekologiset, kulttuurihistorialliset kuin kestävän kehityksenkin arvot. Ympäristösuunnitelman perusteella rakennettavan viherympäristön tulee olla viihtyisä, toiminnallinen ja turvallinen sekä kunnossapidon tarpeet huomioiva ja kustannuksiltaan tarkoituksenmukainen.

Ympäristösuunnitelma on hallinnollinen yleisen alueen käyttöä koskeva suunnitelma, jonka perusteella yleinen alue, kuten puisto tai leikkipuisto, saa rakennusluvan. Puiston tai muun yleisen alueen suunnitelmassa tulee esittää alueen rakentamisen ja käytön periaatteet.

Ympäristösuunnitelman osalta valmistelussa noudatetaan soveltuvin osin samaa menettelyä kuin katusuunnitelman valmistelussa, mikäli puiston tai muun yleisen alueen suunnitelmalla on erityistä merkitystä siihen rajautuvien alueiden kiinteistön omistajien tai haltijoiden, alueen käyttäjien tai ympäristökuvan kannalta.

Kohteissa, joissa tehdään vain vähäisiä muutoksia ja alueen käyttötarkoitus pysyy samana, ympäristösuunnitelmat hyväksytään viranhaltijapäätöksellä. Ympäristösuunnitelmia, joissa on esitetty vähäisiä muutoksia, ovat esimerkiksi leikkipuistojen peruskorjaussuunnitelmat. Peruskorjattavien leikkipuistojen suunnittelusta tiedotetaan puistoon rajautuvien kiinteistöjen haltijoita. Uusien ja vaikutuksiltaan merkittävien ympäristösuunnitelmien hyväksymisestä päättää yhdyskuntalautakunta. Näitä ovat esimerkiksi uusien rakennettavien leikkipuistojen suunnitelmat ja keskustan puistosuunnitelmat.