Katu-, liikenne- ja ympäristösuunnittelu

Kunnalla on lakiin perustuva velvollisuus huolehtia asemakaavoitetun alueen liikenne- ja katusuunnittelusta, rakentamisesta ja ylläpidosta, katualueen johtojen ja rakenteiden yhteensovittamisesta, sekä luonnon monimuotoisuuden ja riittävien viheralueiden säilyttämisestä.

Liikenne-, katu- ja ympäristösuunnittelun tavoitteena on aikaansaada toimiva, turvallinen, saavutettava ja houkutteleva kaupunki, jonka rakentaminen toteutetaan laadittujen ja hyväksyttyjen katu- ja ympäristösuunnitelmien mukaisesti.

Katuja, siltoja, toreja, venesatamia, viheralueita ja yleisiä alueita rakennetaan ja kunnostetaan vuosittain hyväksyttävän investointi- ja rakennusohjelman mukaisesti.

Yhdessä luomme uutta ja korjaamme vanhaa. Sinulla on mahdollisuus kertoa mielipiteesi suunnittelutyön kaikissa vaiheissa sekä antaa parannusehdotuksia.

Käynnistysvaihe

Laajimmillaan katusuunnittelu käynnistyy suunnittelun alussa laadittavalla osallistumis- ja arviointisuunnitelmalla, jolla tiedotetaan hankkeen käynnistymisestä. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma julkaistaan Oulun kaupungin viestintäkanavilla sekä Suunnitelmat ja hankkeet -internet-sivulla, joita pidetään ajan tasalla hankkeen etenemisen aikataulussa. Pienissä hankkeissa laaditaan erillinen suunnitelmatiedote, jolla tiedotetaan hankkeen osallisia suunnittelun aikana.

Suunnitteluvaiheen aikana voidaan järjestää yleisö- ja esittelytilaisuuksia. Yleisö- ja esittelytilaisuuksien määrään vaikuttaa hankkeen laajuus, kesto ja vaikutukset.

Voit tuoda esille mielipiteesi ja esittää kysymyksiä suunnitelmista siten, että osallistut tilaisuuksiin tai vastaat suunnitelmia koskeviin yhteydenottoihin tai olet suoraan yhteydessä suunnittelusta vastaaviin henkilöihin, joiden yhteystiedot ilmoitetaan Suunnitelmat ja hankkeet -internet-sivulla sekä hankkeen muissa vuorovaikutusdokumenteissa.

 

Ehdotusvaihe

Katusuunnitelmasta laaditaan ehdotus, joka asetetaan Maankäyttö- ja rakennusasetuksen mukaan nähtäville. Katusuunnitelman ehdotuksen asettaa nähtäville Oulun kaupungin yhdyskuntalautakunta ja se on pidettävä julkisesti nähtävänä vähintään 14 päivän ajan.

Nähtäville asettamisesta ilmoitetaan Oulun kaupungin viestintäkanavilla ja paikallislehdessä. Oikeudesta muistutuksen tekemiseen ilmoitetaan suunnittelualueeseen rajoittuvien kiinteistöjen omistajille ja haltijoille kirjallisesti (osallisille). Merkittävissä hankkeissa, ennen hyväksymiskäsittelyä katusuunnitelmasta voidaan pyytää lausuntoja myös muilta osallisilta esim. Museovirastolta, Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselta, yhdistyksiltä tai esteettömyystyöryhmältä.  

Osallisilla on oikeus tehdä muistutus katusuunnitelmaehdotuksesta nähtävilläolon aikana. Muistutus tulee toimittaa kirjallisesti yhdyskuntalautakunnalle osoitteella Oulun kaupungin kirjaamo, PL 71, 90015 OULUN KAUPUNKI, käyntiosoite Kansankatu 55 A tai sähköpostiosoitteeseen kirjaamo@ouka.fi.

 

Hyväksymisvaihe

Katusuunnitelman hyväksymisestä päättää nähtävilläolon jälkeen yhdyskuntalautakunta tai kaupungininsinööri. Yhdyskuntalautakunta käsittelee katusuunnitelmasta tulleet muistutukset ja niistä annetut vastineet. Käsittelyn jälkeen yhdyskuntalautakunta hyväksyy, hylkää tai laittaa katusuunnitelmat uudelleenvalmisteluun. Kaupungininsinööri hyväksyy katusuunnitelmat, joista ei ole tehty muistutuksia katusuunnitelmien nähtävilläoloaikana.

 

Rakennussuunnittelu

Rakennussuunnitelmat laaditaan hyväksyttyjen katusuunnitelmien ja niissä esitettyjen periaatteiden mukaisesti. Rakennussuunnitelmat ovat rakentamista varten laadittavat suunnitelmat, joissa esitetään kaikki rakentamisessa tarvittava tieto kaduista, puistoista, vesihuollosta, kaukolämmöstä, sähkö- ja televerkostosta ja mahdollisista taitorakenteista, joita ovat sillat, tuki- ja rantamuurit, alikulut, tunnelit ja paalulaatat.

 

Rakentaminen