Arviointi

Arvioinnin tehtävät ja arvioinnin kohteet

Perusopetuslain mukaan oppilaan arvioinnin tehtävänä on ohjata ja kannustaa opiskelua sekä kehittää oppilaan edellytyksiä itsearviointiin. Peruskoulussa arvioidaan oppilaan työskentelyä, käyttäytymistä, saavutuksia ja edistymistä opinnoissa. Arvioinnin tulee olla yksilöllistä, totuudenmukaista ja monipuolista. Oppilaan arviointi jaetaan arviointiin opintojen aikana ja päättöarviointiin, joilla on erilaiset tehtävät.

Arviointi tapahtuu suhteessa opetussuunnitelmassa määritettyihin tavoitteisiin. Opetushallituksen laatimat hyvän osaamisen kuvaukset ja päättöarvioinnin kriteerit määrittelevät arvioinnin perustana olevan kansallisen tieto- ja taitotason. Oppiainekohtaiset arvioinnin periaatteet on kuvattu opetussuunnitelmassa kunkin oppiaineen kohdalla.

Oppilaan arviointi muodostuu monista eri osa-alueista. Arviointiin voivat kuulua suulliset ja vapaamuotoiset kirjalliset palautteet, arviointikeskustelut, erilaiset näytöt tiedoista ja taidoista, kokeet, testit sekä lukuvuoden aikana annettavat todistukset. Arvioinnin käytänteistä ja perusteista tiedotetaan oppilaille ja huoltajille etukäteen.

 

Arviointi opintojen aikana

Opintojen aikaisen arvioinnin tehtävänä on antaa palautetta oppilaalle ja hänen huoltajilleen oppilaan opintojen etenemisestä sekä ohjata oppilasta havainnoimaan omaa oppimistaan.

Kehityskeskustelu ja arviointikeskustelu ovat osa oppimisen arviointia. Syyslukukauden alussa opettaja kutsuu oppilaan ja huoltajan kehityskeskusteluun, jossa muun muassa asetetaan tavoitteita opiskelulle. Asetettuihin tavoitteisiin palataan arviointikeskustelussa, joka korvaa joulutodistuksen vuosilla 1-5.
Kehityskeskustelun voi aina korvata Lapset puheeksi -keskustelulla, joka järjestetään ainakin 1. ja 7. luokalla.
Oppilas saa numeroarvioinnin ensimmäisen kerran 5. luokan kevättodistuksessa.

 

Päättöarviointi

Päättöarvioinnin tehtävänä on määritellä, miten oppilas on saavuttanut perusopetukselle asetetut tavoitteet opiskelun päättyessä. Päättöarvioinnin tulee olla yleisesti vertailukelpoista.

Mikäli oppilas opiskelee yksilöllistetyn opetussuunnitelman mukaan, arviointi tapahtuu suhteessa suunnitelmassa esitettyihin tavoitteisiin. Yksilöllistäminen voi koskea yhtä tai useampaa oppiainetta.