Koulun esittely

Jäälin koulu on yhtenäisperuskoulu, jossa opiskelevat vuosiluokat 1-9 Jäälin ja Välikylän alueelta. Koululla työskentelee päivittäin noin 750 oppilasta sekä 80 opetuksen ja muun henkilöstön edustajaa. Uusi Jäälin koulu on aloittanut toimintansa 1.8.2019. 

Alueen oppilasmäärän kehitys on ollut hallittua ja pysynee nykyisellä tasolla myös lähivuosina.

Koululla toimii yleisopetuksen lisäksi alueelliset pienryhmät (1-5, 6-7 ja 8-9) ja joustavan perusopetuksen luokka (JOPO) sekä toiminta-alueittain etenevien oppilaiden luokat. Samassa kiinteistössä sijaitsee nuorisotilat ja kirjasto. Koulu ja nuorisotoimi toimivat yhteistyössä tukien lasten ja nuorten nk. ehjän koulupäivän toteutumista.

Koulumme toiminta-ajatus:

Jäälin koulussa opitaan jatko-opintojen kannalta tärkeitä tietoja ja taitoja. Yhteistyössä kotien kanssa nuoria opetetaan ottamaan vastuuta omasta työskentelystään, elinympäristöstään ja kanssaihmisistään. Koulumme turvallisessa oppimisympäristössä autetaan nuorta löytämään omat vahvuutensa ja tuetaan terveen itsetunnon kehittämistä.