Oppilashuolto

Oppilashuolto on oppilaan hyvinvointia ja oppimisen edellytyksiä edistävää toimintaa. Oppilashuoltotyön tavoitteena on luoda mahdollisimman hyvätja tasa-arvoiset edellytyksen opiskeluun. Oppilashuollossa pyritään olemassa olevien ongelmien hoitamisen lisäksi, myös toimimaan ennaltaehkäisevästi. Oppilashuoltotyöllä pyritään turvaamaan oppilaan jatko-opintomahdollisuudet erilaisista oppilaan kehityksestä, terveydestä, kotitaustasta tai elämänntilanteesta johtuvista vaikeuksista huolimatta.

Koulussa toimivaa oppilashuoltoryhmää voidaan pitää yhdessä kodin kanssa tärkeimpänä oppilashuollollisten toimenpiteiden suunnittelijana ja toimeenpanijana. Aloite oppilaan asioiden käsittelyyn oppilashuoltoryhmässä voi tulla oppilaalta, hänen huoltajaltaan, opettajilta tai muulta koulun henkilökunnalta. Kerran kuukaudessa kokoontuvaan oppilashuoltoryhmän kokouksiin osallistuvat rehtori, oppilaanohjaaja, terveydenhoitaja, kuraattori, erityisopettajat, koululääkäri, koulupsykologi, nuoriso-ohjaaja ja sosiaalitoimen edustaja. Tarvittaessa kokouksiin osallistuvat myös oppilas huoltajineen ja luokan- tai aineenopettajat. Oppilashuoltoryhmän puheenjohtajana toimii rehtori Pasi Timonen.

KOULUKURAATTORI

Koulukuraattori voi olla lapsen/nuoren ja perheen tukena esimerkiksi koulunkäyntiin, kaverisuhteisiin tai elämäntilanteen muutoksiin liittyvissä tilanteissa. Koulukuraattori on koulun sosiaalityöntekijä, jonka työn tavoitteena on tukea oppilaiden hyvinvointia, arjen sujumista, sosiaalista ja psyykkistä toimintakykyä sekä vuorovaikutussuhteita.

Oppilaat voivat hakeutua oma-aloitteisesti keskustelemaan koulukuraattorin kanssa tai oppilaan huoltaja voi olla yhteydessä koulukuraattoriin. Koulukuraattorin asiakkuuteen voi ohjautua myös esimerkiksi opettajan tai kouluterveydenhoitajan suosittamana. Oppilaskohtaisen työn lisäksi koulukuraattori osallistuu koulun oppilastyöryhmään, työskentelee ryhmien ja luokkien kanssa sekä on mukana kouluyhteisön hyvinvoinnin edistämisessä.

Koulukuraattori Anne Iinattiniemi

Puh. 050-3815 888

Yhteyttä voi ottaa myös Wilman kautta.

TUKIOPETUS

Perusopetuslain mukaan oppilaalla on oikeus saada tukiopetusta. Tukiopetusta annetaan opinnoissaan tilapäisesti jälkeenjääneille tai sitä muun syyn vuoksi tarvitsevalle oppilaalle. Tukiopetusta antaa pääsääntöisesti oma opettaja, mutta tarvittaessa myös muu ainetta opettava opettaja. Tukiopetusta voidaan antaa lapsen tai hänen huoltajan pyynnöstä tai luokanopettajan tai aineenopettajan esityksestä. Pääsääntöisesti tukiopetusta annetaan oppituntien ulkopuolella.