Oppimisen tuki

Osa-aikainen erityisopetus on tarkoitettu oppilaille, jotka tarvitsevat puhe-, lukemis- ja kirjoittamisvaikeuden tai muun oppimis- tai sopeutumisvaikeuden takia luokkaopetuksen lisäksi yksilöllistä erityisopettajan ohjausta.
Opetusta annetaan pienryhmässä tai yksilöllisesti pääsääntöisesti koulupäivän aikana.
Erityisopettaja Kirsi Pekkala / 1.-4. lk:t, puh. 044-499 3179

Pienluokka

Oppilas voi tarvittaessa opiskella väliaikaisesti pienryhmässä silloin, kun opiskelu isossa ryhmässä on syystä tai toisesta vaikeaa. Ryhmän tarkoituksena on auttaa oppilasta saavuttamaan sellaiset tiedot ja taidot, että hän voi palata omaan luokkaansa jatkamaan koulunkäyntiään.
Pienluokan opettajana on Sanna Alalauri, puh. 044-499 3142.

Pomot

Jäälin koulun pienluokilla opetetaan erityistä tukea tarvitsevia oppilaita, joilla on laaja-alainen kehitysviive. Opetus yksilöllistetään oppiaineittain ja toiminta-alueittain. Jokaiselle oppilaalle laaditaan henkilökohtainen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma (HOJKS). Oppilaat kuuluvat 11-vuotisen oppivelvollisuuden piiriin. Pienluokilla on vuosiluokat esiasteelta 10.-luokalle.