Valinnaisaineet

Valinnaisaineiden valinnassa on hyvä ottaa huomioon oppilaan omat kiinnostukset, vahvuudet, koulumenestys sekä jaksaminen. Valinnaisaineeksi ei yleensä kannata valita ainetta, jonka opiskelu tuottaa oppilaalle jo entuudestaan vaikeuksia.Valinnaisaineita valittaessa on syytä pohtia myös valintojen vaikutusta jatko-opintoihin hakeutumiseen.

On tärkeä muistaa, että peruskoulun päättötodistuksen arvosana pohjautuu 7. luokan arvosanoihin käsityössä, kotitaloudessa ja kuvataiteessa sekä 8. luokan arvosanoihin historiassa, terveystiedossa ja musiikissa, mikäli oppilas ei valitse niitä valinnaisaineiksi. Näissä tapauksissa päättötodistukseen tulee kaksi arvosanaa, joista toinen pohjautuu 7. luokan tai 8. luokan arvosanoihin ja toinen valinnaisaineen arvosanoihin. Yhteisvalinnassa huomioidaan näiden arvosanojen keskiarvo (esimerkiksi jos pakollisen kotitalouden arvosana on 8 ja valinnaisen kotitalouden arvosana on 9, kotitalouden arvosanaksi tulee 8,5).

Lukioihinopiskelijat valitaan pääsääntöisesti päättötodistuksen lukuaineiden keskiarvon osoittamassa järjestyksessä. Lukuaineisiin luetaan äidinkieli ja kirjallisuus, toinen kotimainen kieli, vieraat kielet, uskonto tai elämänkatsomustieto, historia, yhteiskuntaoppi, matematiikka, fysiikka, kemia, terveystieto, biologia ja maantieto. Lukuaineisiin luetaan myös valinnaiset kielet (A2 ja B2), mutta valinnaiset kielet voidaan huoltajan pyynnöstä merkitä päättötodistukseen hyväksytty/hylätty –arvioinnilla numeroarvioinnin sijaan.

Erikoislukioihin kuten musiikki- ja urheilulukioihin opiskelija ei yleensä saa lisäpisteitä, vaikka hänellä olisi kyseistä ainetta myös valinnaisena.

Ammatillisiin oppilaitoksiinopiskelijat valitaan valintapisteiden perusteella. Valintapisteitä annetaan:

1)   perus- tai lisäopetuksen oppimäärän suorittamisesta hakuvuonna

2)   siitä, että hakijalla ei ole opiskelupaikkaa lukiossa tai ammatillisessa oppilaitoksessa

3)   yleisestä koulumenestyksestä

4)   kolmen parhaan taito- ja taideaineen arvosanojen keskiarvosta

5)   ensimmäisestä hakutoiveesta

6)   sukupuolen perusteella mikäli alle 30% hakijoista on samaa sukupuolta kuin hakija

7)   mahdollisesta pääsy- tai soveltuvuuskokeista

8)   työkokemuksesta (vain peruskoulun päättymisen jälkeen suoritettu työ)

9)   hakeuduttaessa urheilijoille tarkoitettuun ammatilliseen koulutukseen