Yleinen, tehostettu ja erityinen tuki

Opetukseen osallistuvalla on työpäivinä oikeus saada opetussuunnitelman mukaista opetusta, oppilaanohjausta sekä riittävää oppimisen ja koulunkäynnin tukea heti tarpeen ilmetessä (uusi POL 30 §).

Erityisopetus etenee kolmiportaisen tuen mallin mukaisesti. Tuki vahvistuu asteittain, ja tuen pääpaino on varhaisessa puuttumisessa.
Opetuksen yhteydessä annettava yleinen tuki on tarkoitettu kaikille ja sen järjestämisestä vastaa ensisijaisesti aineenopettaja tai luokanopettaja. Yleisen tuen muotoja ovat mm. eriyttäminen, oppilaanohjaus, samanaikaisopetus, osa- aikainen erityisopetus ja tukiopetus. Jos yleinen tuki ei riitä, laaditaan pedagoginen arvio.

Pedagogisen arvion perusteella arvioidaan ja tehdään päätös siirrytäänkö tehostettuun tukeen. Tehostettu tuki suunnataan oppilaille, jotka tarvitsevat säännöllistä tukea tai useita tukimuotoja. Oppilaalle laaditaan oppimissuunnitelma. Oppimissuunnitelman seuranta ja arviointi tehdään vähintään kerran lukuvuodessa tai tarvittaessa. Tehostetun tuen muotoja ovat yleisen tuen lisäksi muut oppilashuollon tukimuodot. Jos tehostettu tuki ei riitä, laaditaan pedagoginen selvitys.

Pedagogisen selvityksen perusteella arvioidaan erityisen tuen tarve. Rehtori tekee esityksen erityisen tuen aloittamisesta ja päätöksen tuen aloittamisesta tekee palvelujohtaja. Erityisen tuen oppilaalle laaditaan henkilökohtainen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma (hojks) yksilöllistettävässä oppiaineessa tai -aineissa. Erityisen tuen päätös on määräaikainen. Lisäksi hojks päivitetään lukuvuosittain. Erityisen tuen muodot määritellään hojks:issa. Arviointi perustuu hojks:issa määriteltyihin tavoitteisiin.