Pysäköintiin liittyviä liikennemerkkejä

Pysäköintikieltoalue C39  ja Pysäköintikieltoalue päättyy C40

Liikennemerkki.Liikennemerkki.  

Merkin C39 rajoittamalla alueella on pysäköinti kielletty. Kielto koskee koko aluetta ja kadun kumpaakin laitaa. Kielto on voimassa merkkiin C40 asti. Alueen sisällä voidaan pysäköinnistä määrätä muuta erillisellä liikennemerkillä.

Pysäyttäminen kielletty C37 ja pysäköinti kielletty C38

Liikennemerkki. Liikennemerkki.


Merkillä C37 kielletään pysäyttäminen muusta syystä kuin pakollisen liikenne-esteen takia tien sillä puolella, jolle merkki on asetettu. Merkki on voimassa seuraavan yleisen tien tai kadun risteykseen, merkkiin C37-C44, E2 tai E3 taikka merkillä osoitettuun pysäköintipaikkaan asti, jollei lyhyempää vaikutusaluetta ole osoitettu lisäkilvellä.

Merkillä C38 kielletään ajoneuvon pysäköinti tien sillä puolella, jolle merkki on asetettu. Merkin vaikutusalue on sama kuin merkin C37. Merkin yhteydessä voidaan sallittu pysäköintiaika ilmaista lisäkilvellä.

Lisäkilvet

Liikennemerkin alapuolella voidaan käyttää suorakaiteen muotoista lisäkilpeä, jos liikennemerkin tarkoitusta tai kohdetta täytyy selventää. Lisäkilpeä voidaan käyttää myös merkin vaikutusalueen tai voimassaoloajan määrittelemisessä ja vaikutuksen rajoittamisessa.

Varoitusmerkin, etuajo-oikeus ja väistämismerkin sekä kielto- ja rajoitusmerkin lisäkilven pohja on keltainen, reunus punainen ja tunnuskuvio tai teksti yleensä musta.

Muun merkin lisäkilven pohjaväri, reunuksen väri, tunnuskuvion ja tekstin värit ovat yleensä samat kuin päämerkissä.

Vaikutusalue molempiin suuntiin

 

Liikennemerkki.Liikennemerkki.

Vaikutusalue nuolen suuntaan

Liikennemerkki.

Vaikutusalue alkaa ja vaikutusalue päättyy

Liikennemerkki.Liikennemerkki.

Pysäköinnin alkamisajan osoittamisvelvollisuus

Sallittu pysäköintiaika 30 minuuttia.
Voimassaoloajat ma–pe klo 8–18, la klo 8–14.

Liikennemerkki.

 

 Liikennemerkki.

 

Maksullinen pysäköinti 

Voimassaoloajat ma–pe klo 8–18, la klo 8–14.
 

Liikennemerkki.Liikennemerkki.

 

Pihakatu E24 ja pihakatu päättyy E25

Liikennemerkki.Liikennemerkki.

Merkkien rajoittamalla alueella on noudatettava pihakadulla voimassa olevia liikennesääntöjä.

 • Ajonopeus pihakadulla on sovitettava jalankulun mukaiseksi eikä se saa ylittää 20 km/h.
 • Pihakadulla ajoneuvon kuljettajan on annettava jalankulkijalle esteetön kulku.
 • Pysäköinti pihakadulla on sallittu merkityllä pysäköintipaikalla. Polkupyörän, mopon ja liikkumisesteisen pysäköintitunnuksella varustetun ajoneuvon saa kuitenkin pysäköidä merkityn pysäköintipaikan ulkopuolelle, jos se ei kohtuuttomasti haittaa pihakadulla liikkumista.

Uudistuneet merkit Kävelykatu E26 ja Kävelykatu päättyy E27

Liikennemerkki.Liikennemerkki.

Kävelykadulla pyöräily on sallittu. Merkkien rajoittamalla alueella on noudatettava kävelykadulla voimassa olevia liikennesääntöjä.

 • Moottorikäyttöistä ajoneuvoa saa kuljettaa vain kadun varrella olevalle kiinteistölle, jollei kiinteistölle ole muuta kautta järjestetty ajokelpoista yhteyttä.
 • Moottorikäyttöisen ajoneuvon pysäköinti ja pysäyttäminen kävelykadulla on kielletty, lukuun ottamatta huoltoajoon liittyvää pysäyttämistä, kun huoltoajo on liikennemerkin mukaan sallittu.
 • Ajonopeus kävelykadulla on sovitettava jalankulun mukaiseksi eikä se saa ylittää 20 km/h.
 • Kävelykadulla ajoneuvon kuljettajan on annettava jalankulkijalle esteetön kulku.

Vuoropysäköinti

Pysäköinti kielletty parittomina päivinä C44.1

Liikennemerkki.

Pysäköinti kielletty parillisina päivinä C44.2

Liikennemerkki.

Merkillä C44.1 kielletään ajoneuvon pysäköinti kuukauden parittomina päivinä ja merkillä C44.2 kuukauden parillisina päivinä, molemmissa tapauksissa tien sillä puolella, jolle merkki on asetettu. Pysäköintikielto on voimassa kello 8:sta seuraavaan päivään kello 8:aan, jollei lisäkilvellä ole muuta osoitettu.

Liikennemerkillä osoitetulla pyöräkadulla ajaminen, pysäyttäminen ja pysäköinti

 

E28 Pyöräkatu alkaa ja E29 Pyöräkatu päättyy

Liikennemerkki.  Liikennemerkki.

Ajettaessa ajoneuvolla liikennemerkillä osoitetulla pyöräkadulla on polkupyöräilijälle annettava esteetön kulku. Ajonopeus on sovitettava pyöräilyn mukaiseksi.

Ajoneuvolla pysäköinti pyöräkadulla on sallittu vain merkityllä pysäköintipaikalla. Liikkumisesteisen pysäköintitunnuksella varustetun ajoneuvon saa pysäköidä pyöräkadun ajoradalla muuallekin, jos siitä ei aiheudu kohtuutonta haittaa.

Polkupyörän ja mopon saa pysäköidä pyöräkadulla myös jalkakäytävälle, jos se ei haittaa kohtuuttomasti jalkakäytävällä kulkemista.

Muut pysäyttämistä ja pysäköimistä koskevat kiellot ja rajoitukset

Ajoneuvon saa tiellä pysäyttää tai pysäköidä vain oikealle puolelle. Yksisuuntaisella tiellä on pysäyttäminen ja pysäköinti myös vasemmalle puolelle tietä sallittu.

Taajamassa vasemmalle puolelle tietä pysäyttäminen ja pysäköinti on sallittu myös kaksisuuntaisella tiellä, jos se ei vaaranna eikä haittaa liikennettä.

Ajoneuvo on pysäytettävä tai pysäköitävä tien suuntaisesti ja mahdollisimman kauas ajoradan keskeltä.

Ajoneuvoa ei saa pysäyttää eikä pysäköidä sellaiseen paikkaan eikä siten, että siitä aiheutuu vaaraa tai että liikenne tarpeettomasti estyy tai häiriytyy.

Pysäyttäminen ja pysäköinti on kielletty (Tieliikennelain 37§):

 • jalkakäytävällä, suojatiellä ja pyörätiellä sekä viiden metrin matkalla ennen suojatietä tai risteävää pyörätietä
 • risteyksessä ja viittä metriä lähempänä risteävän ajoradan lähintä reunaa tai sen ajateltua jatkoa ajoradalla
 • niin lähellä rautatien tai raitiotien kiskoja, että siitä on haittaa kiskoliikenteelle
 • siten, että liikennemerkki tai liikennevaloihin kuuluva opastin peittyy
 • alikäytävässä ja tunnelissa
 • mäenharjalla tai näkyvyydeltään rajoitetussa kaarteessa ja niiden läheisyydessä
 • siellä, missä ajorata ennen risteystä on sulkuviivoin tai ryhmitysmerkein jaettu eri ajokaistoihin, eikä niin lähelle tällaista sulkuviivaa tai merkkiä, että ajo asianomaiselle ajokaistalle vaikeutuu
 • jollei maksua ole suoritettu, sellaiselle pysäköintipaikalle tai -alueelle, jonka käyttämisestä on vahvistettu maksu
 • sulkuviivan kohdalle, milloin ajoneuvon ja sulkuviivan väliin jää vähemmän kuin kolme metriä eikä ajoneuvon ja sulkuviivan välissä ole katkoviivaa.
 • liikenneympyrässä

 • moottoritiellä tai moottoriliikennetiellä muualle kuin liikennemerkillä osoitetulle pysäköintipaikalle, palvelualueelle tai levähdysalueelle taikka liikennemerkillä merkitylle linja-auton pysäkille matkustajan ottamista tai jättämistä varten

 • pyöräkaistalla tai linja-autokaistalla

   

Pysäköinti on kielletty myös (Tieliikennelain 38§):

 • kolmeakymmentä metriä lähempänä rautatien tasoristeystä
 • kiinteistölle johtavan ajotien kohdalla ja muutoinkin siten, että ajoneuvoliikenne kiinteistölle tai sieltä pois oleellisesti vaikeutuu
 • ajoradan reunan suuntaisesti pysäytetyn muun ajoneuvon kuin kaksipyöräisen polkupyörän, mopon tai sivuvaunuttoman moottoripyörän rinnalla
 • siten, että pääsy toiseen ajoneuvoon tai sen kuljettaminen pois paikalta estyy
 • taajaman ulkopuolella ajoradalla, jos tie liikennemerkein on osoitettu etuajo-oikeutetuksi sekä
 • merkityn pysäköintipaikan vieressä tahi merkityllä pysäköintipaikalla siten, että ajoneuvo osittainkin jää kullekin ajoneuvolle merkityn paikan ulkopuolelle
 • yksityiselle alueelle ilman kiinteistön omistajan tai haltijan lupaa.
 • pysäköintialueella muulla kuin liikenteenohjauslaitteella osoitetulla paikalla

Sekä lisäksi:

 • pelastustiellä (Pelastuslain 11 §)
 • puistossa ja viheralueilla
 • maastossa, ilman maan omistajan tai haltijan lupaa (Maastoliikennelain 4 §)

Tielle ei saa jättää eikä tiellä saa säilyttää tai varastoida ajoneuvoa, jota tosiasiallisesti ei käytetä liikenteessä (Tieliikennelain 42 §).

Oulun kaupungin pysäköinninvalvonta

 • Postiosoite postal PL 32 90015 Oulun kaupunki
 • Puhelin Oulu 10-palvelut work 08 558 558 00
 • Sähköposti
Tiedot esitetään hCard-muodossa.

Jakeluruudut

Jakelu- ja noutoliikenteen helpottamiseksi Oulun keskustassa on jakeluruutuja, jotka ovat jakeluliikenteen käytettävissä lyhytaikaista pysähtymisiä varten. Ruudut on varattu jakeluliikenteen käyttöön kello 8–20 välisenä aikana. Pysähtyminen on sallittu 30 minuutin ajaksi. Aika on määritelty siten, että toimitukset liikkeisiin ehditään hoitaa. Painavat tai suurikokoiset tavaralähetykset tulisi toimittaa Rotuaarin yrityksiin ennen kello 11.