Pysäköintiin liittyviä liikennemerkkejä

Liikennemerkki sijoitetaan yleensä kohtisuoraan sitä liikennesuuntaa vastaan, jonka nähtäväksi se on tarkoitettu. Tämä tarkoittaa sitä, että kaksisuuntaisella kadulla merkit on asetettu aina sille puolen tietä ja sen kulkusuunnan mukaisesti, mitä sen puolen ajoneuvot käyttävät. Vaikka nykyisen lainsäädännön mukaan on sallittua pysäköidä myös toiselle puolen tietä, on pysäköijällä velvollisuus ottaa selvää pysäköintiin käyttämänsä tien puolen merkinnöistä.

Mikäli pysäköit siis ajoneuvosi vastaantulevien puolelle, tulee sinun tietää tiellä voimassaolevat merkinnät, vaikka et olisikaan käytännössä ohittanut merkkejä omasta kulkusuunnastasi lähestyessäsi.

c37

Pysäyttäminen kielletty (C37)

Merkillä C37 kielletään pysäyttäminen muusta syystä kuin pakollisen liikenne-esteen takia tien sillä puolella, jolle merkki on asetettu.

Merkki on voimassa seuraavan yleisen tien tai kadun risteykseen, merkkiin C37-C44, E2 tai E3 taikka merkillä osoitettuun pysäköintipaikkaan asti, jollei lyhyempää vaikutusaluetta ole osoitettu lisäkilvellä.

c38

Pysäköinti kielletty (C38)

Merkillä C38 kielletään ajoneuvon pysäköinti tien sillä puolella, jolle merkki on asetettu. Merkin vaikutusalue on sama kuin merkin C37. Merkin yhteydessä voidaan sallittu pysäköintiaika ilmaista lisäkilvellä.

Merkki on voimassa seuraavan yleisen tien tai kadun risteykseen, merkkiin C37-C44, E2 tai E3 taikka merkillä osoitettuun pysäköintipaikkaan asti, jollei lyhyempää vaikutusaluetta ole osoitettu lisäkilvellä.

c39

Pysäköintikieltoalue alkaa (C39)

Merkin C39 rajoittamalla alueella on pysäköinti kielletty. Kielto koskee kadun ja tien kumpaakin laitaa ja muita yleisesti liikenteeseen käytettyjä alueita.

Merkki on voimassa merkkiin C40 asti tai kun yleisesti liikenteeseen käytetty alue päättyy. Alueen sisällä voidaan pysäköinnistä määrätä muuta erillisellä liikennemerkillä.

 

c40

Pysäköintikieltoalue päättyy (C40)

Pysäköintikieltoalue päättyy -merkki on yleensä merkin C39 toisella puolella ja rajaa näin rajoituksen piirissä olevan alueen.

 

E24

Pihakatu alkaa (E24)

Merkkien rajoittamalla alueella on noudatettava pihakadulla voimassa olevia liikennesääntöjä.

 • Ajonopeus pihakadulla on sovitettava jalankulun mukaiseksi eikä se saa ylittää 20 km/h.
 • Pihakadulla ajoneuvon kuljettajan on annettava jalankulkijalle esteetön kulku.
 • Pysäköinti pihakadulla on sallittu merkityllä pysäköintipaikalla. Polkupyörän, mopon ja liikkumisesteisen tai kotihoidon pysäköintitunnuksella varustetun ajoneuvon saa kuitenkin pysäköidä merkityn pysäköintipaikan ulkopuolelle, jos se ei kohtuuttomasti haittaa pihakadulla liikkumista.

Merkki on voimassa merkkiin E25 asti.

E25

Pihakatu päättyy (E25)

Pihakatu päättyy -merkki on yleensä merkin E24 toisella puolella ja rajaa näin rajoituksen piirissä olevan alueen.

E26

Kävelykatu alkaa (merkki E26)

Kävelykadulla on kävely, pyöräily sekä kevyellä sähköajoneuvolla ajo sallittu. Merkkien rajoittamalla alueella on noudatettava kävelykadulla voimassa olevia liikennesääntöjä.

 • Moottorikäyttöistä ajoneuvoa saa kuljettaa vain kadun varrella olevalle kiinteistölle, jollei kiinteistölle ole muuta kautta järjestetty ajokelpoista yhteyttä.
 • Moottorikäyttöisen ajoneuvon pysäköinti ja pysäyttäminen kävelykadulla on kielletty, lukuun ottamatta huoltoajoon liittyvää pysäyttämistä, kun huoltoajo on liikennemerkin mukaan sallittu.
 • Ajonopeus kävelykadulla on sovitettava jalankulun mukaiseksi eikä se saa ylittää 20 km/h.
 • Kävelykadulla ajoneuvon kuljettajan on annettava jalankulkijalle esteetön kulku.

Merkki on voimassa merkkiin E27 asti. Rotuaari on määritelty pääosin E26-merkeillä kävelykaduksi.

 

E27

Kävelykatu päättyy (E27)

Kävelykatu päättyy -merkki on yleensä merkin E26 toisella puolella ja rajaa näin rajoituksen piirissä olevan alueen.

 

E28

Pyöräkatu alkaa (E28)

Ajettaessa ajoneuvolla liikennemerkillä osoitetulla pyöräkadulla on polkupyöräilijälle annettava esteetön kulku. Ajonopeus on sovitettava pyöräilyn mukaiseksi.

Ajoneuvolla pysäköinti pyöräkadulla on sallittu vain merkityllä pysäköintipaikalla. Liikkumisesteisen pysäköintitunnuksella varustetun ajoneuvon saa pysäköidä pyöräkadun ajoradalla muuallekin, jos siitä ei aiheudu kohtuutonta haittaa.

Polkupyörän ja mopon saa pysäköidä pyöräkadulla myös jalkakäytävälle, jos se ei haittaa kohtuuttomasti jalkakäytävällä kulkemista.

Merkki on voimassa merkkiin E29 asti. Tieosuus Pakkahuoneenkadulla välillä Rantakatu-Uusikatu on määritelty merkeillä pyöräkaduksi.

E29

Pyöräkatu päättyy (E29)

Pyöräkatu päättyy -merkki on yleensä merkin E28 toisella puolella ja rajaa näin rajoituksen piirissä olevan alueen.

C44.1

Vuoropysäköinti, pysäköinti kielletty parittomina päivinä (C44.1)

Merkillä C44.1 kielletään ajoneuvon pysäköinti kuukauden parittomina päivinä tien sillä puolella, jolle merkki on asetettu. Pysäköintikielto on voimassa kello 8:sta seuraavaan päivään kello 8:aan.

Merkki on voimassa seuraavan yleisen tien tai kadun risteykseen, merkkiin C37-C44, E2 tai E3 taikka merkillä osoitettuun pysäköintipaikkaan asti, ellei lyhyempää vaikutusaluetta ole osoitettu lisäkilvellä.

C44.2

Vuoropysäköinti, pysäköinti kielletty parillisina päivinä (C44.2)

Merkillä C44.2 kielletään ajoneuvon pysäköinti kuukauden parillisina päivinä tien sillä puolella, jolle merkki on asetettu. Pysäköintikielto on voimassa kello 8:sta seuraavaan päivään kello 8:aan.

Merkki on voimassa seuraavan yleisen tien tai kadun risteykseen, merkkiin C37-C44, E2 tai E3 taikka merkillä osoitettuun pysäköintipaikkaan asti, ellei lyhyempää vaikutusaluetta ole osoitettu lisäkilvellä.

Liikennemerkit-alkamisaika

Pysäköinnin alkamisajan osoitta­mis­vel­vol­lisuus (C38/E2 + lisäkilpi)

Esimerkkikuvassa sallittu pysäköintiaika on 30 minuuttia alkamisajan ilmoituksella lisäkilvessä ilmoitettuna aikana.

Merkin voimassaoloajat maanantai–perjantai klo 8–18, arkilauantai klo 8–16. Sunnuntaita ei ole kuvassa näkyvällä lisäkilvellä määritelty, mutta jos olisi, se olisi punaisella tekstillä.

Kalenteriin punaisella merkittyinä pyhäpäivinä noudatetaan sunnuntain pysäköintisääntöjä, viikonpäivästä riippumatta. Muut arkipyhät ovat tavallisia päiviä, jolloin noudatetaan kyseisisen viikonpäivän pysäköintisääntöjä.

Esimerkkikuvissa olevien pysäköintikieltomerkin C38 ja pysäköintipaikkamerkin E2 voimassaolo päättyy lisäkilpien määrittelemien voimassaoloaikojen päättyessä, ja sallii näin pysäköinnin muina aikoina.

Pysäköinnin alkamisajaksi merkitään saapumisaika tai seuraava tasa- tai puolitunti.

Liikennemerkit-aikarajaus

Pysäköintikielto aikarajauksella

Pysäköintikiellon voimassaoloajat maanantai klo 8 - torstai klo 8, sekä torstai 8 - maanantai klo 8.

Pysäköintikiellot vuorottelevat yleensä tien molemmilla puolilla. Viikonpäiviin sidottujen kieltojen perusteena on yleensä tienhoidolliset asiat, eli kielloilla turvataan esim. lumenluonti ajoradalta.

 

 

Lisäkilvet

Lisäkilvet

Liikennemerkin alapuolella voidaan käyttää suorakaiteen muotoista lisäkilpeä, jos liikennemerkin tarkoitusta tai kohdetta täytyy selventää. Lisäkilpeä voidaan käyttää myös merkin vaikutusalueen tai voimassaoloajan määrittelemisessä ja vaikutuksen rajoittamisessa. Lisäkilpi määrittelee aina itse päämerkkiä.

Varoitusmerkin, etuajo-oikeus ja väistämismerkin sekä kielto- ja rajoitusmerkin lisäkilven pohja on keltainen, reunus punainen ja tunnuskuvio tai teksti yleensä musta.

Lisäkilpi voi olla myös sinisellä pohjalla, jossa reunus on valkoinen ja tunnuskuvio valkoinen eli sama väritys kuin päämerkissä.

Muun merkin lisäkilven pohjaväri, reunuksen väri, tunnuskuvion ja tekstin värit ovat yleensä samat kuin päämerkissä.

Esimerkkikuvassa esitellyt kilvet kertovat pääkilven vaikutusalueesta eri suuntiin.

 • Nuolet vasempaan ja oikealle: Pääkyltin vaikutusalue on merkin edestä katsottuna molempiin suuntiin.
 • Nuolet ylös ja alas: Pääkyltin vaikutusalue on merkin edestä katsottuna eteen- ja taaksepäin. Merkki tehostaa jo aiemmin ilmoitettua merkkiä.
 • Nuoli oikealle: Pääkyltin vaikutusalue on merkin edestä katsottuna oikeallepäin.
 • Nuoli alaspäin: Pääkyltin vaikutusalue päättyy tähän merkkiin. Merkin edestä katsottuna kielto- tai määräys ei ole enää voimassa merkistä eteenpäin.