Arviointi

Metsokankaan koululla arviointi perustuu useisiin erilaisiin näyttöihin.

Oppilasarviointi perustuu jatkuvaan oppilaiden työskentelyn, taitojen ja tietojen seuraamiseen. Arvioinnin tavoitteena on antaa palautetta sekä oppilaalle että hänen huoltajilleen opintojen etenemisestä ja ohjata oppilasta myös itse kiinnittämään huomiota omaan työskentelyynsä ja taitojen kehittymiseen. Arvioinnin käytänteitä ohjaa opetussuunnitelman pohjalta koottu Oulun kaupungin Arvioinnin ABC -opas.

Arvioinnin muodot ja välineet
Jatkuva opintojen aikainen arviointi koostuu monista eri osa-alueista: palaute voi olla suullista tai kirjallista ja se voi kohdistua työskentelyyn tai valmiiseen työhön tai molempiin. Arvioinnin välineinä voidaan käyttää esimerkiksi erilaisia kokeita, testejä, näyttöjä. Oppilaan, huoltajien ja opettajan kesken käydyt arviointi- ja kehityskeskustelut ovat osa arviointia.

Kehitys- ja arviointikeskustelut
Metsokankaan koulussa tarjotaan perheille mahdollisuus kehitys- tai arviointikeskusteluun kahdesti lukuvuoden aikana. Kehityskeskusteluissa käydään yhdessä oppilaan, huoltajan ja opettajan kesken läpi taitojen ja oppimisen edistymistä, tavoitteita ja muita koulutyöhön liittyviä asioita. Keskustelussa sovitut oppimisen tavoitteet ja muut tärkeät asiat kirjataan Wilmaan oppilaan oppimissuunnitelmaan. Lukuvuoden ensimmäinen kehityskeskustelu käydään kaikilla luokka-asteilla syyslukukauden alkupuolelle. Toinen kehityskeskustelu on luokilla 6-9 kevätlukukaudella maalis-huhtikuussa. 

Luokilla 1-5 paperisen välitodistuksen korvaa arviointikeskustelu, joka pidetään tammikuun aikana. Arviointikeskustelussa oppilas, huoltaja ja opettaja arvioivat yhdessä opiskelun edistymistä ja asettavat koulutyölle tavoitteet. Tavoitteet kirjataan Wilman.  

Lukukausi- ja lukuvuositodistukset
Luokka-asteilla 1-5 tammikuussa pidettävä arviointikeskustelu korvaa jouluna jaettavan lukukausitodistuksen (ns. välitodistuksen). Luokat 6-9 saavat syyslukukauden päätyessä lukukausitodistuksen, jonka arviointi on numeerista. Keväällä lukuvuoden päättyessä kaikkien luokkien oppilaat saavat lukuvuositodistuksen, jossa arvioidaan koko lukuvuoden työskentely. Luokkien 1-4 todistuksessa koulutaitoja ja –tietoja arvioidaan sanallisesti ja luokkien 5-9 todistuksessa numeerisesti.

Kehitys- ja arviointikeskustelut

 

1.-5.-luokilla kehitys- ja arviointikeskustelut 

2.-luokalla laajennettu nivelvaiheen arviointikeskustelu

6.-9.-luokilla kehityskeskustelut

6.-luokan keväällä laajennettu nivelvaiheen keskustelu