Arviointi

Oppilasarviointi perustuu jatkuvaan oppilaiden työskentelyn, taitojen ja tietojen seuraamiseen. Arvioinnin tavoitteena on antaa palautetta sekä oppilaalle että hänen huoltajilleen opintojen etenemisestä ja ohjata oppilasta myös itse kiinnittämään huomiota omaan työskentelyynsä ja taitojen kehittymiseen. Arvioinnin käytänteitä ohjaa opetussuunnitelman pohjalta kootut Oulun kaupungin Arvioinnin ABC -opas alakoululle ja Arvioinnin ABC -opas yläkoululle.
 

Jatkuva opintojen aikainen arviointi koostuu monista eri osa-alueista: palaute voi olla suullista tai kirjallista ja se voi kohdistua työskentelyyn tai valmiiseen työhön tai molempiin. Arvioinnin välineinä voidaan käyttää esimerkiksi erilaisia kokeita, testejä, näyttöjä. Oppilaan, huoltajien ja opettajan kesken käydyt arviointi- ja kehityskeskustelut ovat osa arviointia.

Kehitys- ja arviointikeskustelut
 

Metsokankaan koulussa kaikilla luokka-asteilla 1-9 käydään syyslukukauden alkupuolella kehityskeskustelu. Kehityskeskusteluissa käydään yhdessä oppilaan, huoltajan ja opettajan kesken läpi taitojen ja oppimisen edistymistä, tavoitteita ja muita koulutyöhön liittyviä asioita. Keskustelussa sovitut oppimisen tavoitteet ja muut tärkeät asiat kirjataan Wilman oppimissuunnitelmaan. 

Luokilla 1-4 kirjallisena annettavan välitodistuksen korvaa arviointikeskustelu, joka pidetään tammikuun aikana. Arviointikeskustelussa oppilas, huoltaja ja opettaja arvioivat yhdessä opiskelun edistymistä ja asettavat koulutyölle tavoitteet. Tavoitteet kirjataan Wilman.  

Lukukausi- ja lukuvuositodistukset
 

Luokka-asteilla 1-4 tammikuussa pidettävä arviointikeskustelu korvaa jouluna jaettavan lukukausitodistuksen (ns. välitodistuksen). Luokat 5-9 saavat syyslukukauden päätyessä lukukausitodistuksen, jonka arviointi on numeerista. Keväällä lukuvuoden päättyessä kaikkien luokkien oppilaat saavat lukuvuositodistuksen, jossa arvioidaan koko lukuvuoden työskentely. Luokkien 1-3 todistuksessa taitoja ja –tietoja arvioidaan sanallisesti ja luokkien 4-9 todistuksessa numeerisesti.

Lue lisää Oulun kaupungin perusopetuksen arvioinnista tästä.