Oppilaanohjaus

OPPILAAN OHJAUS PERUSOPETUKSESSA

Kuvaus keskeisistä sisällöistä


Ohjaus vuosiluokilla 0 - 6

Oppilaan ohjaus on koko perusopetuksen ajan jatkuva oppimisen tukikeino. Ohjaus on kaikkien oppilaan opettajien tehtävä. Oppilaanohjaus toteutetaan eri oppiaineiden opetuksen ja koulun muun toiminnan yhteydessä. Yhteistyö eri tahojen ja ennen kaikkea kotien kanssa on erittäin tärkeää. Ohjauksella on suuri merkitys jo alkuopetuksessa. Oppilaan koulupäivä sisältää runsaasti erilaisia ohjaustilanteita, jotka liittyvät mm. kaverisuhteisiin ja ruokailuun. Oppilasta ohjataan suhtautumaan vastuullisesti koulutyöhön ja tehtäviin.

Ohjauksen tulee tukea oppilasta hänen kehitysvaiheeseensa liittyvissä asioissa, joilla on merkitystä koulun käynnin sujumiselle. Tavoitteena on tukea oppilaan itsenäistymistä ja tasapainoisen persoonallisuuden kehittymistä sekä auttaa ja ohjata oppilasta käyttämään edellytyksiään ja voimavarjoaan siten, että hän selviää mahdollisimman hyvin opiskelustaan peruskoulussa.
Alakoulussa ohjaus painottuu koululaisuuteen ja ihmisyyteen kasvamiseen sekä opiskelutaitojen kehittämiseen eri oppiaineiden yhteydessä. Oppilas saa myös tietoa työelämästä, opiskelumahdollisuuksista, eri valintojen merkityksestä ja yhteiskunnasta yleensä.

Ohjaus ennen yläluokkien alkua

Koulunkäynti muuttuu yläluokille siirryttäessä monella lailla. Nuori saa ainakin osittain uudet luokkakaverit, uuden luokanohjaajan, useita eri opettajia (aineenopettajat) ja koulutuntien määrä kasvaa. Oppilasta valmistetaan tähän muutokseen viimeisinä alakoulun vuosina. Koulutyö yläluokilla on monin tavoin haasteellisempaa ja nuoren täytyykin olla oma-aloitteisempi ja itsenäisempi sekä kantaa vastuuta enemmän omista velvollisuuksistaan.
Koulutuksellisissa nivelvaiheissa avaintekijöitä siirtymisen onnistumiselle ovat yhteistyö, ajoittaminen, tiedottaminen, oppilasta koskevan tiedon siirto sekä mahdollinen tukioppilastoiminta. Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden mukaan oppilaan turvallista siirtymistä opintopolun nivelvaiheissa tulee tukea oppilaanohjaajan ja opettajien yhteistyöllä.

Ohjaus yläluokkien opintojen aikana

Yleisenä tavoitteena ohjauksella on oppilaiden hyvinvoinnin turvaaminen. Tähän liittyy oppilaiden itsetunnon vahvistuminen. Jokaisen oppilaan pitää saada koulussa ja opiskelussaan myönteisiä ja onnistumisen kokemuksia. Omien vahvuuksien löytämien ja niiden vahvistaminen ovat tärkeitä asioita itsetunnolle ja itsetuntemukselle. Yläluokkien aikana oppilaiden itsetuntemuksen kehittymistä tuetaan ja harjoitellaan, mikä auttaa nuorta tekemään itselleen parhaiten sopivia valintoja opintojen ja jatko-opintojen suhteen.

Opintojen etenemisen seuranta ja opintojen tukeminen

Tavoitteena on, että koulussa havaitaan oppimisvaikeudet, opiskelumotivaation lasku, oppilaan käyttäytymisessä tapahtuvat muutokset ja sellaiset ulkoisten tekijöiden muutokset, jotka voivat vaikuttaa oppimistapahtumaan tai koulussa viihtymiseen.

Opiskelutaitojen kehittyminen ja tukeminen
Omien opiskelutaitojen ja -valmiuksien kehittyminen ovat keskeisiä taitoja, joita oppilaat tarvitsevat jatko-opinnoissaan ja työelämässä. Jokaisessa oppiaineessa on omat menetelmät ja työtavat, joiden avulla tuetaan ja ohjataan oppilaan oppimista.

Valinnaisainevalinnat
Valinnaisaineiden valinnoilla oppilaalla on mahdollisuus painottaa opintojaan omia kiinnostuksiaan ja kykyjään vastaaviin asioihin. Valinnaisaineet tuovat oppilaan koulunkäyntiin onnistumisen kokemuksia ja yleensä myös opintomenestystä.

Kehityskeskustelut
Huoltajalla on mahdollisuus keskustella oppilaan opiskeluun ja valintoihin liittyvistä kysymyksistä opettajan, oppilaanohjaajan, oppilaan ja huoltajan yhteisissä tapaamisissa. Huoltajien tulee saada tietoa lapsensa oppimisesta.

Henkilökohtaiset ohjauskeskustelut
Ohjauksen yksi keskeinen työmuoto on henkilökohtaiset ohjauskeskustelut. Henkilökohtaisessa keskustelussa voi olla kyse neuvonnasta. Tällöin oppilas haluaa ohjeita ja neuvoja yksiselitteiseen ongelmaan. Ammatillisen ohjauskeskustelun teemoina opinto-ohjaajan ja oppilaan välisissä tilanteissa on usein koulutus- ja ammatinvalintaan liittyvä päätöksenteko, opiskeluun tai oppilaan elämäntilanteeseen liittyvät ongelmat.

Työelämäyhteistyö
Työ- ja elinkeinoelämän sekä koulun välisen yhteistyön tavoitteena on, että oppilas hankkii tietoa ammattialoista, ammateista ja työelämästä sekä saa virikkeitä yrittäjyydestä. Omakohtaiset kokemukset ja työelämätuntemus auttavat oppilaita tekemään tulevaan koulutukseen ja ammattiin liittyviä päätöksiä muutoinkin kuin vain mielikuvien perusteella.

TET
Tet- jaksojen tavoitteena on parantaa oppilaan työelämän tuntemusta ja arvostusta. Tet-jaksoilla nuoret saavat käytännössä nähdä, kuulla ja kokea millaista on työskennellä erilaisissa ammateissa ja erilaisissa työympäristöissä. Työelämään tutustumisjaksojen aikana oppilas soveltaa koulussa oppimiaan taitoja ja kokeilee selviytymistään uudessa yhteisössä ja ympäristössä. Omakohtaiset työelämän kokemukset edistävät oppilaan itsetuntemusta ja sosiaalisia taitoja, syventävät työelä-mätietoutta sekä tukevat oppilaan jatko-opintoihin hakeutumista ja niihin liittyviä valintoja.


Oppilashuolto

Oppilashuollon tavoitteena on luoda mahdollisimman hyvät ja tasa-arvoiset edellytykset opiskeluun. Oppilashuoltotyöllä pyritään turvaamaan oppilaan jatko-opintomahdollisuudet erilaisista oppilaan kehityksestä, terveydestä, kotitaustasta tai elämäntilanteesta johtuvista vaikeuksista huolimatta. Koulun moniammatillinen oppilashuoltoryhmä suunnittelee ja toteuttaa koulun tavoitteita ja toimintatapoja oppilaiden hyvinvoinnin tukemiseksi.

 


2012 © Metsokankaan koulu | Metsänhoitajantie 5 | 90420 Oulu
puh. 044-7039964 | faksi

Opinto-ohjaajat

Opinto-ohjaajina toimivat Katri-Maria Saarela ja Ada Tolonen. Yhteystiedot löytyvät Yhteystiedot-sivulta.

 

Linkkivinkkejä

Metsokankaan OPO-blogi

Lukio-opas