Oppilashuolto

Oppilashuollolla tarkoitetaan oppilaan hyvän oppimisen, hyvän psyykkisen ja fyysisen terveyden sekä sosiaalisen hyvinvoinnin edistämistä ja ylläpitämistä sekä niiden edellytyksiä lisäävää toimintaa kouluyhteisössä. On tärkeää, että lapsi kokee koulun turvalliseksi ja viihtyisäksi työskentely-ympäristöksi ja saa apua ongelmatilanteissa. Oppilashuolto on kaikkien kouluyhteisössä työskentelevien tehtävä.

Oppilashuoltoa toteutetaan ensisijaisesti ennaltaehkäisevänä ja koko kouluyhteisöä tukevana yhteisöllisenä oppilashuoltona. Tavoitteena on hyvinvoiva kouluyhteisö, joka tukee ja edistää jokaisen oppilaan oppimista ja hyvinvointia, ehkäisee pulmia ja tarjoaa niihin tukea mahdollisimman varhain sekä ennakoi mahdollisia riskejä. Hyvinvoivassa opiskeluyhteisössä vallitsee luottamus ja avoimuus ihmisten välillä: jokainen tuntee kuuluvansa kouluyhteisöön ja kokee tulevansa kuulluksi.

Jokaisella oppilaalla on oikeus yksilökohtaiseen oppilashuoltoon. Yksilökohtaisella oppilashuollolla tarkoitetaan oppilaalle annettavia kouluterveydenhuollon palveluja, koulupsykologi- ja kuraattoripalveluja sekä yksittäistä oppilasta koskevaa monialaista oppilashuoltoa. Yksilökohtaista oppilashuoltoa toteutetaan yhteistyössä oppilaan ja hänen huoltajansa kanssa.

Koulukuraattori ja koulupsykologi

Koulukuraattorin ja koulupsykologin työn tavoitteena on edistää oppilaiden psyykkistä ja sosiaalista hyvinvointia ja kehitystä sekä turvata koulunkäynnin sujuvaa etenemistä. Yhteyttä voi ottaa lapsen tai nuoren kasvuun, kehitykseen, oppimiseen ja yleensä koulunkäyntiin liittyvissä kysymyksissä. Yhteydenottaja voi olla oppilas itse, huoltaja tai opettaja. Asiakkuuteen voi ohjautua myös esim. kouluterveydenhoitajan kautta.

Tarvittaessa koulukuraattori ja koulupsykologi tekevät yhteistyötä sosiaali- ja terveystoimen toimijoiden kanssa.

Koulukuraattori on koulun sosiaalityöntekijä. Koulupsykologi puolestaan edustaa psykologista asiantuntemusta koulun oppilashuoltotyössä. Heidän tehtäviinsä kuuluu mm.:

  • oppilaan kehityksessä, koulunkäynnissä, oppimisessa, psyykkisessä terveydessä tai vuorovaikutussuhteissa esiin tulevien pulmien selvittely ja arviointi sekä niiden perusteella tarvittavan tuen ja toimenpiteiden suosittelu ja suunnittelu
  • yksittäisen oppilaan ja koko kouluyhteisön hyvinvoinnin ja turvallisuuden sekä myönteisen opiskeluilmapiirin edistäminen yhteistyössä opettajien ja koulun muun henkilökunnan kanssa
  • oppilaan sekä hänen perheensä tukeminen

Koulukuraattori Sirpa Poussu, p. 044 703 9664

Koulupsykologi Leena Lyytikäinen p. 044 7039 665

 

 

 

 

 

Koulukuraattori Sirpa Poussu

p. 044 703 9664

Koulupsykologi Leena Lyytikäinen

p. 044 7039 665

 

Koulukuraattorin ja koulupsykologin tavoittaa hyvin myös wilma-viestillä.

Oppilashuoltolain mukaiset oppilashuoltokäytänteet ja luokanohjaajan tehtävät Metsokankaan koulussa

OHR-oppilashuoltoryhmä

Koulullamme toimii oppilashuoltoryhmä eli OHR. Sen jäseniä ovat rehtori ja apulaisjohtajat, laaja-alaiset erityisopettajat, oppilaan ohjaaja, kouluterveydenhoitajat, koulupsykologi, koulukuraattori ja tarvittaessa koululääkäri.

Oppilashuoltoryhmän tehtävänä on koko koulun yhteisöllisen hyvinvoinnin kehittämisen koordinointi. Tavoitteena on kehittää toimintamalleja ja –tapoja, jotka tukevat oppilaiden hyvinvointia ja  kouluviihtyvyyttä. Painopiste on ennaltaehkäisevässä toiminnassa.

Tarvittaessa oppilashuoltoryhmän jäsenistä kootaan pienempi moniammatillinen ryhmä käsittelemään yksittäisen oppilaan asioita yhteistyössä perheen kanssa.

Ryhmä kokoontuu pääsääntöisesti viikoittain maanantaisin klo 8.15-9.00.