Yleinen, tehostettu ja erityinen tuki

Yleinen, tehostettu ja erityinen tuki – kolmiportainen tuki perusopetuksessa

Jokaisella oppilailla on oikeus saada tarvitsemaansa tukea ja ohjausta oppimiseen ja koulunkäyntiin. Tukea voidaan antaa monin erilaisin tavoin. Oppilaan saama tuki kirjataan oppilaan omaan oppimissuunnitelmaan.

Oppilas on yleisen tuen tasolla silloin, kun käytössä on yksi tukimuoto tai tuen tarve ei ole säännöllistä. Jos oppilas tarvitsee tukea säännöllisesti ja/tai yksi tukimuoto ei riitä, siirrytään tehostetun tuen alueelle. Opiskellessaan tehostetun tuen alueella oppilaan tukena voi olla monia erilaisia tukimuotoja, mutta opetuksen tavoitteita ei ole yksilöllistetty. Tämä tarkoittaa sitä, että opiskelun tavoitteet ja arviointi pohjautuvat kaikille yhteiseen opetussuunnitelmaan.

Jos jossakin tai useammassa oppiaineessa yleiset tavoitteet ovat oppilaalle liian haastavia, voidaan opetuksen tavoitteet yksilöllistää. Tällöin siirrytään erityisen tuen alueelle, jossa ovat käytössä edelleen kaikki erilaiset tukimuodot, joiden lisäksi oppilaalle asetetaan ko. oppiaineessa omat henkilökohtaiset tavoitteet. Arviointi perustuu näihin yksilöllisiin tavoitteisiin. Päätös erityiseen tukeen siirtymisestä tehdään moniammatillisena yhteistyönä. Päätöksen jälkeen oppilaalle laaditaan henkilökohtainen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma eli hojks, johon kirjataan opetusjärjestelyt ja henkilökohtaiset tavoitteet. Hojks tarkistetaan vuosittain opettajan ja huoltajien yhteistyönä.

Koulunkäynnin tukeminen Metsokankaalla

Oppilashuoltoryhmän toiminta

Tutustu myös perusopetuksen sivuihin.

 

Tukiopetus

Tukiopetusta annetaan niille oppilaille, jotka ovat jääneet opinnoissaan tilapäisesti jälkeen. Tukiopetuksesta ilmoitetaan aina oppilaan huoltajille. Tukiopetus tapahtuu varsinaisten oppituntien ulkopuolella. Opettajat merkitsevät tukiopetuksen myös Wilmaan.

Erityisopetus

Koulussamme annetaan osa-aikaista erityisopetusta oppilaille, jotka tarvitsevat tukea esim. lukemisessa, kirjoittamisessa tai keskittymisessä. Opetus on luonteeltaan sekä kuntouttavaa että ennaltaehkäisevää toimintaa.

Mahdollisimman varhaisessa vaiheessa aloitetulla erityisopetuksella saadaan parhaat tulokset. Erityisopetus suunnitellaan aina yhdessä luokanopettajien kanssa. Myös kodin tuki on tärkeä. Vanhemmat voivat edistää lapsensa oppimista tukemalla hänen kotiläksyjensä tekemistä ja suhtautumalla myönteisesti koulutyöskentelyyn.

Erityisopetus järjestetään tavallisen koulupäivän aikana. Jos oppilaalla ilmenee ongelmia käyttäytymisessä tai oppimisessa, asiasta neuvotellaan yhdessä vanhempien ja koulun oppilashuoltoryhmän kanssa. Ryhmässä suunnitellaan lasta auttavia toimenpiteitä.

Tiedot esitetään hCard-muodossa.


 • Katariina Mäläskä
  Isometson laaja-alainen
  virkavapaalla 2017-2018

  Hanna Meriläinen
  virkavapaalla 2017-2018

  Nina Pajala
  laaja-alainen
  p. 044-703 9975

  Tiina Kuukasjärvi
  Isometson laaja-alainen
  p. 040-570 7318

  Päivi Juustila
  Isometson laaja-alainen
  p. 050-454 7843

  Tuula Wallenius
  Pikkumetson laaja-alainen
  p. 050-309 9448

  Virpi Louhela-Risteelä
  Korpimetson laaja-alainen
  p. 046-920 9914

  Hanne Bräysy
  Korpimetso laaja-alainen
  p. 040-620 2986

  Mia-Liisa Kemppainen
  Patamäki,
  p. 050-388 7010
Tiedot esitetään hCard-muodossa.