Nuorten politiikkakoulu -hanke

Nuorten politiikkakoulun tarkoituksena on saada nuoret innostumaan vaikuttamisesta sekä saamaan niitä olennaisia tietoja ja taitoja, joita tarvitaan vaikuttamiseen ja yhteiskunnassa toimimiseen. Erityinen huomio kohdistuu nuoriin, jotka eivät vielä osallistu tai tunne voivansa vaikuttaa omiin tai yhteiskunnallisiin asioihin. 

Hankeessa kolme osiota

Hanke muodostuu kolmesta työpaketista:

1) sukupolvien välinen oppiminen
2) nuorten yhteiskunnallisten tietojen ja taitojen vahvistaminen
3) koulussa tapahtuvan demokratiakasvatuksen tukeminen ja syventäminen. Toiminta suunnitellaan ja toteutetaan nuorten, kunnan työntekijöiden ja luottamushenkilöiden yhteistyönä.

Tavoitteena on vahvistaa nuorten osallisuusvalmiuksia sekä yhteiskunnallisia tietoja ja taitoja sekä löytää ja kokeilla uusia nuorille mielekkäitä osallistumisen ja vaikuttamisen tapoja. Tavoitteena on myös edistää sukupolvien välistä oppimista parantamalla lasten ja nuorten kanssa työskentelevien osallisuusvalmiuksia sekä lisätä ja syventää vuorovaikutusta päättäjien ja nuorten välillä.

Sukupolvien välinen oppiminen tärkeää

Oulun kaupungissa toimii nuorisovaltuusto ja kullakin nuorisovaltuutetulla on nimetty kummivaltuutettu kaupungin valtuustosta. Oulussa toimii nuorisovaltuuston lisäksi 15 alueellista lasten ja nuorten osallisuusryhmää. Osallisuusryhmien kummeina toimivat puolestaan nuorisovaltuuston jäsenet. 

Sukupolvien välinen oppiminen syventyy kaupunginvaltuutetun (aikuinen) ja nuorisovaltuutetun (nuori) välisessä vuoropuhelussa ja säännöllisissä tapaamisissa. Nuorten politiikkakoulun myötä tällaista toimintamallia jalkautetaan oppilaitoksiin, jolloin kohdataan suurempi määrä nuoria. Näin voidaan lisätä nuorten ymmärrystä yhteiskunnallisesta päätöksenteosta. 

Oppilaille kerrotaan vuorovaikutteisesti yhteiskunnallisesta vaikuttamisesta, vaikuttamismahdollisuuksista, nuorisovaltuuston toiminnasta ja kaupungin päätöksenteosta. Nuoret haastetaan ottamaan kantaa ajankohtaisiin päätettävänä oleviin asioihin. 

Nuorten yhteiskunnalliset tiedot ja taidot vahvistuvat 

Nuorisovaltuutetut, alueelliset lasten ja nuorten osallisuusryhmät ja nuoriso- ohjaajat jalkautuvat eri alueille järjestämällä tapaamismahdollisuuksia tai vaikuttamiseen ja osallisuuteen liittyviä tapahtumia kouluilla ja osallisuusryhmissä. Nuoria rohkaistaan tuomaan epäkohtia esille ja yhdessä löytämään ratkaisuja niihin. Lisäksi hankkeen tavoitteena on mahdollistaa ja luoda puitteita nuorten itsensä järjestämään toimintaan. Hankkeen aikana nuoria kannustetaan aktiivisesti siihen.

Koulujen demokratiakasvatusta tuetaan ja syvennetään

Oulun peruskouluja, lukioita sekä ammatillisia oppilaitoksia informoidaan mahdollisuudesta osallistua mukaan hankkeeseen. Hankkeessa valitaan 3 - 5 pilottikoulua, jotka osallistuvat hankkeen työpajaan. Pilottikoulujen opettajien ja oppilaiden kanssa rakennetaan oppimiskokonaisuus, joka sisältää tietoa demokratiakasvatuksesta, menetelmiä toteuttaa sitä ja ajankohtaisia sisältöjä paikallisista asioista.

Hankkeen yhtenä tavoitteena on tehdä materiaalia, jolla tuetaan myös opettajan osaamista ja valmiuksia luoda edellytyksiä oppilaille aktiiviseen kansalaisuuteen. Prosessi dokumentoidaan, miten asia etenee ja mitä menetelmiä on käytetty. Hankkeen aikana käytetyistä menetelmistä ja saaduista kokemuksista kootaan työkalupakki, joka on monistettavissa myös muille ryhmille.

Osa Demokratiakokeilut 2020 -hanketta

Nuorten politiikkakoulu on yksi Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Sitran Sitran Demokratiakokeilut 2020 valituista hankkeista. Demokratiakokeilut 2020 -hankkeella tavoitellaan demokratiaa vahvista­via innovatiivisia yhteishankkeita, joilla edistetään demokraattista osallisuutta, osallistumista ja vuoropuhelua.

Nuorten politiikkakoulu

Projektityöntekijä
Noora Mäkinen
p. 040 610 9710
noora.makinen[at]ouka.fi

 

Projektityöntekijä
Marjut Lehtonen
p. 040 614 5899
marjut.lehtonen[at]ouka.fi