Vuorovaikutustilanteissa toimiminen

 

Keskustelut ja haastattelut

 

Osaan toimia erilaisissa viestintäympäristöissä ja -tilanteissa.

Osaan ilmaista itseäni ja tehdä yhteistyötä muiden kanssa vuorovaikutustilanteissa.

Vahvistan taitoani toimia erilaisissa, myös koulun ulkopuolisissa, vuorovaikutustilanteissa.

Osallistun aktiivisesti keskusteluun ja pysyn puheenaiheessa.

Osaan kuunnella muita.

Ymmärrän muiden puheenvuoroja ja osoitan sen muille.

Osaan tarkkailla, miten oma viestintäni vaikuttaa muihin.

Osaan arvioida sekä kehittää omia vuorovaikutustaitojani ja vahvuuksiani saamani palautteen pohjalta.

Osaan kehittää ilmaisuani myös draaman keinoin.

 

Kirjaesitelmät

 

Osaan pitää valmistellun esitelmän yksin ja muiden kanssa.

Osaan esitelmää pitäessäni ottaa huomioon yleisöni äänenkäytön, esiintymistavan ja katsekontaktin avulla.

Osaan käyttää esitelmässäni joitakin havainnollistamisen keinoja.

Osaan hyödyntää esitelmässäni tukisanalistaa.

Osaan kehittää ilmaisuani myös draaman keinoin.

Osaan arvioida sekä kehittää omia vuorovaikutustaitojani ja vahvuuksiani saamani palautteen pohjalta.

 

Draama ja teatteri-ilmaisu

 

Tutustun teatteriin taidemuotona ja kirjallisuuden lajina sekä teatteri-ilmaisun keinoihin draaman toimintamuotojen avulla.

 

 

Tekstien tulkitseminen

 

Fiktiiviset tekstit

 

Erotan fiktiiviset tekstit muista tekstilajeista.

Osaan käyttää ja tulkita erityyppisiä kaunokirjallisia tekstejä: nuortenkirjat, novellit, runot ja draamatekstit.

Osaan tulkita fiktiivistä tekstiä kirjallisuuden päälajin näkökulmasta.

Osaan analysoida ja tulkita fiktiivisiä tekstejä kirjallisuuden käsitteiden avulla (esimerkiksi aihe, juoni, miljöö, henkilöt, teema, kertoja, kuvaus, dialogi).

Osaan kuvailla, mistä kielen piirteistä ja tekstin rakenteen piirteistä tunnistan kertomuksen.

Eläydyn lukemaani ja pystyn reflektoimaan omaa elämääni luetun avulla.

Pystyn itsenäisesti valitsemaan ja lukemaan kokonaisteoksia.

Osaan jakaa lukukokemuksiani muille.

Osaan arvioida omaa lukutaitoani ja nimetä kehittämiskohteita.

 

Faktatekstit

 

Osaa nimetä, käyttää ja tulkita erityyppisiä tekstilajeja.

Osaan tekstejä lukiessani käyttää itsenäisesti tekstinymmärtämisen strategioita, esimerkiksi ajatuskartta, muistiinpanot ja määritelmä.

Osaan kuvailla, mistä kielen piirteistä ja tekstin rakenteen piirteistä tunnistan erilaisia faktatekstejä.

Osaan hyödyntää tietotekstin lukemisen vaiheita.

Osaan tarkastella tekstejä kriittisesti.

Osaan arvioida omaa lukutaitoani ja nimetä kehittämiskohteita.

 

Median tekstit

 

Tunnistan uutisen rakenteen ja piirteet.

Tunnistan lehtien tekstilajeja.

Osaan kuvailla, mistä kielen piirteistä ja tekstin rakenteen piirteistä tunnistan uutisen.

Ymmärrän, että teksteillä on erilaisia tavoitteita ja tarkoitusperiä.

Osaan arvioida omaa lukutaitoani ja nimetä kehittämiskohteita.

 

Tiedonhaku

 

Tiedän, mistä ja miten tietoa voidaan hakea.

Osaan arvioida tietojen käytettävyyttä ja lähteiden luotettavuutta.

Osaan käyttää kirjaston tiedonhakua ja etsiä itselleni luettavaa verkkokirjastosta.

Löydän itsenäisesti itselleni ja tilanteeseen sopivaa luettavaa, kuunneltavaa ja katseltavaa.

 

 

 

 

Tekstien tuottaminen

 

Tunnistan seuraavat tekstilajit, niiden erityispiirteet ja tarkoituksen sekä osaan kirjoittaa niitä itse.

  • kertomus
  • uutinen
  • muistiinpanot
  • kuvaus
  • määritelmä
  • koevastaus
  • tiivistelmä

Osaan käyttää erilaisia tekstin suunnittelun ja tiedon jäsentämisen tapoja (mm. miellekartta).

Osaan suunnitella ja tuottaa tekstini vaiheittain.

Osaan käyttää tietotekniikkaa tekstin tuottamisessa.

Osaan jakaa tekstini kappaleisiin.

Osaan hyödyntää oppimiani oikeinkirjoituksen ja kieliopin asioita omissa teksteissäni.

Osaan antaa ja vastaanottaa palautetta.

Osaan kirjoittaa selkeästi ja sujuvasti käsin.

 

 

 

Kielen, kirjallisuuden ja kulttuurin ymmärtäminen

 

Sanojen luokitteleminen

 

Osaan jakaa sanat taipumisen mukaan nomineihin, verbeihin ja taipumattomiin sanoihin.

Tunnistan tekstistä substantiivin.

Erotan erisnimet ja yleisnimet.

Ymmärrän konkreettisen ja abstraktin substantiivin eron.

Osaan ryhmitellä sanoja ylä- ja alakäsitteisiin.

Tunnistan tekstistä adjektiivin.

Osaan muodostaa adjektiivien vertailuasteita.

Tunnistan tekstistä numeraalin.

Erotan perusluvun ja järjestysluvun.

Tunnistan pronominin tekstistä.

Osaan ulkoa persoonapronominit, demonstratiivipronominit ja relatiivipronominit.

Ymmärrän, mitä tarkoitetaan korrelaatilla.

Löydän tekstistä persoonamuotoisen verbin.

Löydän tekstistä taipumattomat sanat.

Osaan ulkoa alistus- ja rinnastuskonjunktiot.

 

Sanojen taipuminen

 

Tunnistan persoonamuotoisen verbin tekstistä.

Osaan muodostaa verbin perusmuodon.

Osaan taivuttaa verbejä persoona- ja aikamuodoissa.

Tunnistan ja osaan nimetä verbien persoona- ja aikamuodot.

Opin käyttämään verbejä oikein omassa tekstissäni.

Osaan hyödyntää tietojani verbeistä oikeinkirjoituksessa.

Hyödynnän tietojani verbeistä vieraiden kielten opiskelussa.

Tiedän, mitkä sanat ovat nomineja.

Tiedän, että nominit taipuvat sijamuodoissa.

Osaan tunnistaa ja nimetä eri sijamuotoja.

Osaan muodostaa sanasta pyydettyjä sijamuotoja.

Ymmärrän sijamuotojen tehtävän ja merkityksen.

 

Kielenhuolto

 

Ymmärrän, miksi kirjakieltä on tärkeää osata.

Osaan muuttaa puhekieliset ilmaukset kirjakielelle.

Osaan käyttää oikein isoa tai pientä alkukirjainta.

Osaan kirjoittaa sanat tarvittaessa yhteen tai erikseen.

Osaan käyttää yhdysmerkkiä oikein.

Erotan virkkeen ja lauseen toisistaan.

Osaan käyttää oikein virkkeen lopetusmerkkejä.

Erotan pää- ja sivulauseen toisistaan.

Tunnistan sivulauseenlajit.

Osaan käyttää oikein pilkkua.

Ymmärrän, mitä eroa on suoralla ja epäsuoralla esityksellä.

Osaan käyttää oikein välimerkkejä suorassa esityksessä.

Osaan luoda tekstiin sidosteisuutta pronominien avulla.

Osaan valita oikein joka- tai mikä-pronominin.

Ymmärrän, mikä on korrelaatti, ja löydän korrelaatin tekstistä.

 

Kirjallisuus ja kulttuuri

 

Osaan nimetä ja tunnistaa kirjallisuuden päälajit.

Olen tutustunut monipuolisesti eri kirjallisuuden päälajeihin sekä teatteriin kulttuurin ilmenemismuotona.

Osaan kuvailla, millaista kieltä ja tekstin piirteitä kirjallisuuden päälajeissa käytetään.

Osaan pohtia, millaisia merkityksiä eri päälajeissa käytetty kieli ja muut tekstin piirteet synnyttävät.

Olen lukenut sovitut kirjat.

Olen tutustunut mediakulttuurin eri muotoihin, esimerkiksi sanomalehteen, sarjakuvaan ja peleihin.