Arviointi

Tällä sivulla kerrotaan arvioinnin periaatteista ja käytännöistä.

(Viime keväänä tehdyn huoltajakyselyn tulosten mukaan isoin kehittämiskohde on siinä, miten arvioinnin perusteista kerrotaan huoltajille. Tuhat vastaajaa kokee, ettei ole saanut tietoa siitä, miten arvioinnin eri osa-alueita: oppiminen, osaaminen ja työskentely painotetaan kokonaisarvioinnissa.)

Arviointitaulukko koskee vuosiluokkia 7-9.

Koulussamme käytössä olevia arviointitapoja ja kohteita (tarkennus * ja ***)

Formatiivista arviointia:

- opiskelua ja oppimisprosessia ohjaavaa arviointia (itse- ja vertaisarviointi, formatiiviset testit, opettajan välitön suullinen palaute, opettajan ja oppilaan kehityskeskustelut)

Summatiivista arviointia:

- työskentelyn arviointi (jatkuvan työskentelyn arviointi, työkohtainen arviointi)

- kotitehtävien seuranta

- projektit ja muut tuotokset (itsenäiset kirjalliset työt, portfoliotehtävät, ryhmätyöt)

- kirjalliset oppimistehtävät ja aineistokokeet

- sanakokeet, tekstin- ja kuullunymmärtämiskokeet

- kirjoitelmat, esitelmät ja suulliset esitykset

- monialaiset oppimiskokonaisuudet

- työkokeet

- summatiiviset kokeet

 

Tavoitteiden ja arvioinnin näkyvyys oppilaille ja huoltajille (tarkennus **)

- Lukukauden, jakson tai uuden kokonaisuuden alkaessa aineen oppitunnilla esitellään oppimistavoitteita ko. aihekokonaisuudesta.

- Oppiaineiden sisältö- ja työskentelytavoitteet, arvioinnin kohteet ja arviointikriteerit kerrotaan ainekohtaisesti.

- Tavoitteet ja arvioinnin kohteet voivat olla näkyvissä esimerkiksi seuraavasti: asia- ja tehtäväkohtaisesti vihossa tai sähköisesti (esim. Teams/aineen opetusryhmä/tiedostot), työkirjassa jaksojen itsearvioinnin yhteydessä, luokan seinällä, koealue ja sen asiatavoitteet Wilmassa ja formatiivisen ja summatiivisen arvioinnin yhteydessä Wilmassa.

 

Oppilaan työn ja työskentelyn suunnittelu ja itsensä arviointi (***tarkennus)

- Tavoitteellisessa työssä on aina mukana suunnitelmallisuus.

- Oppilaalle kerrotaan työn tavoitteet ja arviointikriteerit selkeästi.

- Oppilas asettaa itselleen omakohtaiset tavoitteet jaksoittain/kursseittain/tunneittain/työn alussa annettujen sisältö- ja työskentelytavoitteiden perusteella ja pyrkii saavuttamaan itselle parhaan mahdollisen suoritustason.

- Oppilaat tekevät säännöllisesti omaa oppimista ohjaavaa itsearviointia lukukauden aikana (työ tai aihe kohtaisesti, jaksoittain).

- Formatiivinen ja summatiivinen arviointi ohjaavat oppilaan opiskelua ja itsensä arviointia.

 

Esimerkkejä oppilaan oppimisprosessin arvioinnista

- sanallinen palaute tunneilla

- kirjallinen palaute Wilmassa

- testien, kokeiden ja muiden tuotosten yhteydessä annettu yksilö- tai ryhmäpalaute

- Keskustellaan oppimisprosessista oppiaineen opintojen aikana käydyssä kehityskeskustelussa tai annetaan ohjaavaa kirjallista palautetta tehtyyn itsearviointi-tavoitekyselyyn (esim. Forms-kysely).

Arvioinnin yhtenäisyys ja vertailukelpoisuus

- opetus ja arviointi perustuvat opetussuunnitelmaan

- tehdään jatkuvaa yhteistyötä arvioinnin kehittämiseksi ja yhtenäistämiseksi aineryhmän sisällä (yhteisesti suunnitellut kokeet, itsearviointilomakkeet, työskentelyn arviointikriteerit)

- keskustellaan arvioinnista

- valtakunnallisesti arviointia voidaan varmistaa pitämällä valtakunnallisilla kokeilla

- päättöarviointi suoritetaan noudattaen oppiaineen päättöarvioin osaamisen kriteerejä

Perusopetuksen päättöarvioinnin kriteerit 31.12.2020.pdf (oph.fi)

 

* Työskentelyn arviointi on osa oppiaineissa tehtävää arviointia, ja se perustuu opetussuunnitelman perusteissa kunkin oppiaineen omiin työskentelyille asetettuihin tavoitteisiin. Työskentelytaitojen itsearvioinnin kohteita ovat

 • taito työskennellä omatoimisesti ja itsenäisesti
 • taito työskennellä toiset huomioon ottaen
 • taito suunnitella omaa oppimista
 • taito työskennellä suunnitelman mukaan
 • taito arvioida omaa työskentelyä
 • taito toimia vastuullisesti ja parhaansa yrittäen
 • taito työskennellä toisia kuunnellen ja keskustellen

 

** Eri oppianeisiin on sisällytetty laaja-alainen osaaminen ja erityisesti monialaisissa oppimiskokonaisuuksissa painotetaan laaja-alaisen osaamisen taitoja

 • Ajattelu ja oppimaan oppiminen
 • Kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu
 • Itsestä huolehtiminen ja arjen taidot
 • Monilukutaito
 • Tieto- ja viestintäteknologinen osaaminen
 • Työelämäntaidot ja yrittäjyys
 • Osallistuminen, vaikuttaminen ja kestävän tulevaisuuden rakentaminen

*** Formatiivinen arviointi on opiskelua ja oppimisprosessia ohjaavaa arviointia tavoitteiden saavuttamiseen. Formatiivinen arviointi ohjaa oppimista, mutta ei vaikuta suoraan summatiivisen arviointiin.