Vuorovaikutustilanteissa toimiminen

 

Keskustelut (kirjallisuuskeskustelut, verkkokeskustelut ja ryhmätyötilanteet)

Osaan toimia tavoitteen mukaisesti erilaisissa viestintäympäristöissä ja -tilanteissa.

Osaan ilmaista itseäni ja tehdä yhteistyötä muiden kanssa vuorovaikutustilanteissa.

Vahvistan taitoani toimia erilaisissa, myös koulun ulkopuolisissa, vuorovaikutustilanteissa.

Osallistun aktiivisesti keskusteluun ja pysyn puheenaiheessa.

Osaan kuunnella muita ja ottaa huomioon toisten näkemykset.

Ymmärrän muiden puheenvuoroja ja osoitan sen muille.

Osaan tarkkailla, miten oma viestintäni vaikuttaa muihin.

Osaan arvioida sekä kehittää omia vuorovaikutustaitojani ja vahvuuksiani saamani palautteen pohjalta.

Osaan kehittää ilmaisuani myös draaman keinoin.

 

Väittelyt

Osaan ilmaista mielipiteeni ja perustella sen vakuuttavasti erilaisia perustelemisen tapoja hyödyntäen.

Osaan tehdä havaintoja väittelylle tyypillisistä kielen keinoista ja osaan käyttää niitä omissa puheenvuoroissani.

Osaan arvioida muiden viestinnästä syntyviä vaikutelmia ja merkityksiä.

Ymmärrän muiden puheenvuoroja ja osoitan sen muille.

Osaan tarkkailla, miten oma viestintäni vaikuttaa muihin.

Osaan arvioida sekä kehittää omia vuorovaikutustaitojani ja vahvuuksiani saamani palautteen pohjalta.

 

 

Esitelmät ja vaikuttavat puheet

Osaan valmistella kantaa ottavan puhe-esityksen tai esitelmän.

Osaan hyödyntää kielellisen vaikuttamisen keinoja esiintyessäni muille.

Osaan esitelmää pitäessäni ottaa huomioon yleisöni äänenkäytön, esiintymistavan ja katsekontaktin avulla.

Osaan käyttää esitelmässäni havainnollistamisen keinoja.

Osaan hyödyntää esitelmässäni tukisanalistaa.

Osaan kehittää ilmaisuani myös draaman keinoin.

Osaan arvioida sekä kehittää omia vuorovaikutustaitojani ja vahvuuksiani saamani palautteen pohjalta.

 

 

 

Tekstien tulkitseminen

 

Fiktiiviset tekstit

Osaan käyttää, tulkita ja arvioida erityyppisiä kaunokirjallisia tekstejä: nuortenkirja, novelli, runo.

Osaan tulkita fiktiivisiä tekstejä tyylilajin näkökulmasta (esimerkiksi romantiikka ja realismi).

Osaan tulkita fiktiivisiä tekstejä kirjallisuuden lajityypin näkökulmasta: esimerkiksi kauhu-, fantasia-, rikos-, scifikirjallisuus ja romanttinen rakkauskirjallisuus.

Osaan arvioida omaa lukutaitoani ja nimetä kehittämiskohteita.

Osaan jakaa lukukokemuksiani muille.

Olen lukenut useita kirjoja.

 

Faktatekstit

Löydän pohjatekstin ydinkohdat.

 

Mediatekstit

Osaan tarkastella tekstejä kriittisesti ja erottaa mielipiteen ja faktan.

Osaan käyttää ja tulkita erityyppisiä mediatekstejä, myös elokuva ja audiovisuaaliset tekstit.

Osaan kuvailla, mistä tekstin rakenteen ja kielen piirteistä tunnistan kantaa ottavan tekstin (esimerkiksi mainos, mielipidekirjoitus ja arvostelu).

Ymmärrän, että teksteillä on erilaisia tavoitteita ja tarkoitusperiä.

Tunnistan kantaa ottavien tekstin vaikutuskeinoja, kuten kielen kuvallisuutta, perustelutapoja sekä retorisia keinoja.

 

Tiedonhaku

Tiedän, mistä ja miten tietoa voidaan hakea.

Osaan arvioida tietojen käytettävyyttä ja lähteiden luotettavuutta.

Löydän itsenäisesti itselleni ja tilanteeseen sopivaa luettavaa, kuunneltavaa ja katseltavaa.

 

 

Tekstien tuottaminen

 

Tunnistan seuraavat tekstilajit, niiden erityispiirteet ja tarkoituksen sekä osaan kirjoittaa niitä itse.

  • mielipidekirjoitus
  • referaatti
  • arvostelu
  • kertomus (kirjallisuuden lajityyppien mukaan)

Osaan ilmaista ja perustella mielipiteeni kirjoittamalla.

Osaan referoida.

Osaan käyttää erilaisia tekstin suunnittelun ja tiedon jäsentämisen tapoja (mm. miellekartta).

Osaan suunnitella ja tuottaa tekstini vaiheittain.

Osaan hyödyntää oppimiani oikeinkirjoituksen ja kieliopin asioita omissa teksteissäni.

Osaan käyttää tietotekniikkaa tekstin tuottamisessa.

Osaan antaa ja vastaanottaa palautetta.

Osaan arvioida itseäni kirjoittajana ja tunnen kehittämiskohteeni.

Osaan viitata käyttämääni lähteeseen.

Osaan laatia lähdeluettelon.

Osaan ottaa huomioon tekijänoikeudet omia tekstejä kirjoittaessani.

Osaan tuottaa tekstejä yksin ja ryhmässä.

 

 

Kielen, kirjallisuuden ja kulttuurin ymmärtäminen

 

Kielen modaalisuus

Ymmärrän, mitä modaalisuus tarkoittaa ja miten sitä ilmaistaan.

Tunnistan tekstistä persoonamuotoisen verbin.

Ymmärrän, mitä moduksilla ilmaistaan.

Osaan nimetä verbin persoonamuodon, aikamuodon ja moduksen.

Osaan taivuttaa persoonamuotoista verbiä pyydetyssä muodossa.

Opin käyttämään moduksia oikein omassa tekstissäni.

Hyödynnän tietojani moduksista vieraiden kielten opiskelussa.

 

Lauseenjäsennys

Tunnistan lauseesta predikaatin.

Osaan erottaa lauseesta lausekkeet.

Erotan lausekkeesta pääsanan ja määritteen.

Osaan nimetä lauseesta subjekti-, objekti-, predikatiivi ja adverbiaalilausekkeet.

Hyödynnän tietojani lauseenjäsennyksestä vieraiden kielten opiskelussa.

Osaan hyödyntää tietojani lauseenjäsenistä oikeinkirjoituksessa.

 

Kielenhuolto

Ymmärrän, miksi kirjakieltä on tärkeää osata.

Kertaan ja syvennän osaamistani seitsemännellä luokalla oppimistani oikeinkirjoitusnormeista.

Osaan luoda tekstiin sidosteisuutta.

 

Kirjallisuus ja kulttuuri

Osaan nimetä ja tunnistaa kirjallisuuden lajityyppejä kuten kauhu-, fantasia-, rikos- ja scifikirjallisuus sekä romanttinen rakkauskirjallisuus.

Osaan kuvailla, millaisia piirteistä lajityypin voi tunnistaa ja millaisia taustoja niillä on.

Olen lukenut esimerkkitekstejä eri lajityypeistä.

Osaan pohtia, millaisia merkityksiä kirjallisuudessa käytetty kieli ja muut tekstin piirteet synnyttävät.

Olen lukenut sovitut kirjat.

Syvennän tuntemustani mediakulttuurin eri muotoihin, erityisesti elokuvaan.