Yhdenvertaisuus ja tasa-arvo

Pitkäkankaan koulun yhdenvertaisuus- ja tasa-arvosuunnitelma 2022–2025

 

Tasa-arvo ja yhdenvertaisuus koulussa

Laki naisten ja miesten välisestä tasa‐arvosta velvoittaa kouluja ja oppilaitoksia laatimaan tasa‐arvosuunnitelman. Yhdenvertaisuuslaki edellyttää, että koulujen ja oppilaitosten pitää arvioida yhdenvertaisuuden toteutumista toiminnassaan ja edistää yhdenvertaisuuden toteutumista suunnitelmallisesti. Tasa‐arvon edistäminen koulussa tarkoittaa sitä, että kaikkia kohdellaan tasapuolisesti ja syrjimättömästi. Lain mukaan on huolehdittava siitä, että kaikilla on samat mahdollisuudet koulutukseen ja ammatilliseen kehitykseen sekä että opetus, tutkimus ja oppiaineisto tukevat tasa-arvolain tarkoituksen toteutumista. Tasa-arvoa edistetään koulutuksessa ja opetuksessa lasten ikä ja kehitys huomioon ottaen.

Tasa-arvon käsiteellä tarkoitetaan useimmiten sukupuolten välistä tasa-arvoa. Yhdenvertaisuus laajentaa tasa-arvon käsitettä. Yhdenvertaisuus tarkoittaa perustuslain mukaan kaikkien kansalaisten tasa-arvoista kohtelua, kaikkien yhdenvertaisuutta lain edessä ja sitä, ettei ketään saa ilman hyväksyttävää perustetta asettaa eriarvoiseen asemaan henkilöön liittyvän syyn perusteella.

Koulun tasa-arvotyön tavoitteena on edistää tasa-arvoa ja yhdenvertaisuuttaa ja puuttua syrjintään.

Tasa‐arvoisessa ja yhdenvertaisessa koulussa ei saa esiintyä syrjintää sukupuolen tai muun henkilöön liittyvän syyn, kuten iän, alkuperän, kansalaisuuden, perhesuhteiden, varallisuuden, kielen, uskonnon, vakaumuksen, mielipiteen, seksuaalisen suuntautumisen, terveydentilan tai vammaisuuden perusteella.

Jokaiselle kouluyhteisön jäsenelle tulee tarjota yhdenvertaiset mahdollisuudet osallistua koulun toimintaan ja edistää elämäänsä. Oppiva yhteisö mahdollistaa osallisuuden ja aidot vaikutusmahdollisuudet. Yhdenvertaisuutta edistämällä voidaan ehkäistä syrjintää, lisätä ymmärrystä moninaisuutta kohtaan ja ennen kaikkea lisätä kaikkien kouluyhteisön jäsenten hyvinvointia.” (Oulun kaupungin opetussuunnitelma, luku 4) 

Pitkäkankaan koulussa tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta edistäviä tekijöitä

 • Fyysinen ympäristö
  • Pitkäkankaan koulun remontin myötä koulu on esteettömämpi liikkua (leveät käytävät, matalat kynnykset, luiskat, portaiden turvamerkinnät)
  • sukupuolittamattomat yksittäiset wc-tilat
  • hissi toiseen kerrokseen
 • Koulun toiminta
  • tunne- ja turvataitotunnit
  • Kivakoulu- toiminta
  • osallisuusryhmiä: tukioppilastoiminta, kestävän kehityksen raati, välkkäritoiminta, ruokalatoimikunta, lukuagentit, nuuska-agentit, alaluokkien oppilasagentit
  • oppilaskuntatoiminta
  • osallisuusryhmien yhteistyö nuorisotoimen kanssa
  • kerhotoiminta sekä ala- että yläluokilla
  • kansainvälisyystoiminta
  • koulun toimintasuunnitelmaan kuuluvat retket kaikille oppilaille eri luokka-asteilla (koulussa ei järjestetä luokkakohtaisia opintoretkiä)

 

Tasa-arvo - ja yhdenvertaisuusselvitys

Tasa-arvo ja yhdenvertaisuusselvitys perustuu:

 • Kouluterveyskyselyyn (2021)
 • KiVa –kyselyyn (7.–9. Luokat 2020),
 • 8. ja 9. luokkien oppilaiden ryhmätyöskentelyyn (2020),
 • Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuuskyselyyn (7.–9. luokkien vastaukset 2022)
 • Tasa-arvokompassiin

Selvityksistä nousi esille seuraavia asioita:

 • Seksuaalinen häirintä ja syrjintä:
  • Kouluterveyskyselyssä 7,4 % 8.–9. lk. vastanneista oppilaista on kokenut koulussa seksuaalista häirintää ja 4.–5. luokan oppilaista 6 % oli kokenut vuoden aikana seksuaalista kommentointia, ehdottelua, viestittelyä tai kuvamateriaalin näyttämistä (muuallakin kuin koulussa).
  • 8.–9. luokkalaisista 65 % on sitä mieltä, että koulussa esiintyy seksuaalista häirintä.
  • Seksuaalinen suuntaus tai sukupuoli-identiteetti ja uskonto, vakaumus, arvomaailma tai mielipiteet ovat 7.–9. luokan oppilaiden (n. 10 %) mukaan syynä syrjintään, häirintään, nimittelyyn, ennakkoluuloiseen tai eriarvoiseen kohteluun koulussa.
  • Oppilaat kertovat harvoin häirinnästä koulun henkilökunnalle. Osa koki, ettei koulu ryhtynyt riittäviin toimenpiteisiin asian selvittämiseksi.
 • Osallisuus luokka- ja kouluyhteisöön:
  • Yläluokkien tytöt kokevat huomattavasti poikia enemmän, etteivät ole tärkeä osa luokka- tai kouluyhteisöä.
 • Tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden huomioiminen pedagogisessa toiminnassa, asenteissa ja vuorovaikutuksessa:
  • Oppimateriaalien kriittinen arviointi
  • Sukupuolitietoinen ja syrjimätön kielenkäyttö
  • Aktiivinen toiminta häirintään ja syrjintään puuttumisessa
  • Oppilaiden osallistuminen tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustyöhön.

Ehdotetut tavoitteet ja toimenpiteet

 • Tavoitteet
  • Seksuaalisen häirinnän vähentäminen
  • Lisätään tietoa sukupuolen moninaisuudesta
  • Suvaitsevaisuuden ja erilaisuuden ymmärtämisen lisääminen
  • Yläluokkien tyttöjen (koulu)osallisuuden tunteen lisääminen
  • Opettajien omien asenteiden ja toimintatapojen tarkastelu (esim. ryhmäjaot, sukupuolisensitiivinen kielenkäyttö, nonverbaalinen vuorovaikutus)
  • Syrjivään kielenkäyttöön puuttuminen
  • Oppilaat osallistuvat syrjinnän, seksuaalisen häirinnän ja muun sukupuoleen perustuvan häirinnän ja syrjinnän lopettamiseksi tähtäävään toimintaan
 • Toimenpiteitä
  • Kaikkeen syrjivään kielenkäyttöön puuttuminen matalalla kynnyksellä (myös “läpät”)
  • Seksuaaliseen häirintään puuttumiseen Turvallinen Oulu materiaalin hyödyntäminen
   • Opas: “Käytännön ohjeistusta opetusalan ammattilaisille lapseen kohdistuneen seksuaalisen häirinnän, houkuttelun ja seksuaaliväkivallan ilmetessä”
  • Teemaviikko ja/tai aamunavaukset liittyen seksuaaliseen häirintään (syys-/lokakuu tai Lapsenoikeuksien viikko 46)
   • Yhteistyö osallisuusryhmien kanssa
  • Tyttöjen päivän 11.10. ja poikien päivän 16.5. huomioiminen (päivänavaus, oppilastyöt, Instagram, ..)
  • Koulun kirjaston julistamien turvalliseksi tilaksi (yhteistyö kirjastovastaavat ja koulunkäynninohjaajat). Toimintatapojen sopiminen yhdessä oppilaiden kanssa.
  • Osallisuus: kiinnitetään huomiota tyttöjen osallisuuteen esim. koulun kaikkien tilojen käyttö, rohkaisu ja huomioi oppitunneilla tyttöjen osallisuuteen ja osallistumiseen.  
   • Asia otetaan esille lukukauden aloituksessa
  • Koulun aloituspäivänä käydään läpi tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustyötä ja tavoitteita (henkilökunta)
  • Oppimateriaalin tarkastelu moninaisuuden näkökulmista (eri sukupuolet, vähemmistöt, kieli)
  • Ulkopuolista koulutusta henkilökunnalle (esim. kokemusasiantuntijoita)
  • Vierailijoita eri vähemmistöistä oppitunneille
  • Rasisminvastainen viikko maaliskuussa
  • Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuuspäivänavaus (19.3. tasa-arvon ja Minna Canthin päivä)
  • Nuorisotoimen toiminnallinen koulutus tukioppilaille

Seuranta

 • Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuuskysely (1-4)5–9 luokille keväällä 2023
 • KiVa-kysely keväällä 2023 
 • Lisäksi mahdollisesti luokka-/ryhmätyöskentely tavoitteiden toteutuminen

 

Liitteet