Arviointi

Arvioinnin periaatteet

"Perusopetuslain mukaan oppilaan arvioinnin tehtävänä on ohjata ja kannustaa opiskelua sekä kehittää oppilaan edellytyksiä itsearviointiin. Nämä tehtävät ovat perusopetuksen arviointikulttuurin kehittämisen lähtökohta. Painopiste on oppimista edistävässä arvioinnissa.
 
Arvioinnin tulee olla monipuolista ja kohdistua oppilaan oppimiseen, työskentelyyn ja käyttäytymiseen (Perusopetuslaki 22 §).
 
Opetussuunnitelmaan on jokaiselle oppiaineelle kirjattu oppimisen tavoitteet.
Oppimisen tavoitteita ovat sekä oppiainekohtaiset taitotavoitteet että sisällölliset
tavoitteet. Työskentelytaidot sisältyvät sekä ainekohtaisiin taitotavoitteisiin että laaja-alai-
siin taitoihin, erityisesti Ajattelun ja oppimaan oppimisen taitoihin (L1) ja Kulttuuri-
sen osaamisen, vuorovaikutuksen ja ilmaisun taitoihin (L2)." Arvioinnin ABC

 

 

 

Suositus käyttäytymisen arviointikriteereiksi Oulussa

 

Käyttäytymisen arviointi kohdistuu siihen, miten oppilas ottaa huomioon muut ihmiset ja ympäristön, arvostaa omaa ja toisten työtä ja noudattaa koulun sääntöjä sekä hyviä tapoja.
Oppilaan käyttäytymisen arvioinnissa otetaan huomioon oppilaan ikäkausi.
Käyttäytymisen arvosanaa annettaessa voidaan soveltaa seuraavia kriteereitä:
 
erinomainen 10
- ottaa huomioon muut ihmiset ja ympäristön sekä vaikuttaa positiivisella esimerkillä muihin oppilaisiin ja oppimistilanteisiin
- toimii rakentavasti oman ryhmänsä ja kouluyhteisön parhaaksi erilaisissa tilanteissa
- osoittaa omaaloitteisuutta yhteisten asioiden hoitamisessa
 
kiitettävä 9
- ottaa huomioon muut ihmiset ja ympäristön koulutyössä
- toimii vastuullisesti kouluyhteisössä sovittujen sääntöjen ja ohjeiden mukaisesti
- käyttäytyy ystävällisesti ja avuliaasti, pyrkii omalta osaltaan vaikuttamaan hyvän työskentelyilmapiirin muodostumiseen
 
hyvä 8
- käyttäytyy asiallisesti tilanteeseen sopivalla tavalla
- noudattaa useimmiten koulun sääntöjä
- käyttäytyy yleensä hyvien käytöstapojen mukaisesti
- pystyy yleensä ratkaisemaan ristiriitatilanteita oma-aloitteisesti
-osaa toimia ryhmässä
 
tyydyttävä 7
- käyttäytyy useimmiten tilanteeseen sopivalla tavalla
- tuntee ja hyväksyy koulun säännöt
- kykenee ohjatusti ratkaisemaan ristiriitatilanteita
- osaa tuetusti toimia ryhmässä
 
kohtalainen 6
- suhtautuu usein välinpitämättömästi kanssaihmisiin, koulutyöhön ja kouluympäristön viihtyvyyteen
- rikkoo toistuvasti koulun sääntöjä
- aiheuttaa asenteillaan ja teoillaan kielteistä ilmapiiriä
- tarvitsee jatkuvaa ohjausta ja neuvontaa käyttäytymisessä
 
välttävä 5
- erittäin välinpitämätön käytös suhteessa kanssaihmisiin, koulutyöhön ja kouluympäristöön
- tarvitsee erityisiä toimenpiteitä opiskelun turvaamiseksi
 
hylätty 4
- käyttäytyminen normaaliin kouluyhteisöön täysin sopimatonta