Yhdenvertaisuus- ja tasa-arvosuunnitelma

Tavoitteenamme on yhdenvertainen ja tasa-arvoinen koulu, jossa jokainen oppilas uskaltaa olla oma itsensä tuntien olonsa turvalliseksi. Tasa-arvoisessa koulussa oppilaat myös viihtyvät ja tuntevat osallisuutta omaan kouluyhteisöön. 

Yhdenvertaisuuslain mukaan yhdenvertaisuudella tarkoitetaan sitä, että kaikki ihmiset ovat samanarvoisia riippumatta heidän sukupuolestaan, iästään, etnisestä tai kansallisesta alkuperästään, kansalaisuudestaan, kielestään, uskonnostaan ja vakaumuksestaan, mielipiteestään, vammastaan, terveydentilastaan, seksuaalisesta suuntautumisestaan tai muusta henkilöön liittyvästä syystä. 

Oikeudenmukaisessa yhteiskunnassa henkilöön liittyvät tekijät, kuten syntyperä tai ihonväri, eivät saisi vaikuttaa ihmisten mahdollisuuksiin päästä koulutukseen, saada työtä ja erilaisia palveluja - perusoikeudet kuuluvat kaikille. 

Tasa-arvo tarkoittaa samanarvoisuutta. Tasa-arvolain päämäärä on estää sukupuoleen perustuva syrjintä ja edistää naisten ja miesten välistä tasa-arvoa sekä tässä tarkoituksessa parantaa naisten asemaa erityisesti työelämässä. Lain tarkoituksena on myös estää sukupuoli-identiteettiin tai sukupuolen ilmaisuun perustuva syrjintä (Tasa-arvolaki 1-3 §). 

Tasa-arvolain mukaan opetusta tai koulutusta järjestävän on huolehdittava siitä, sekä tytöillä ja pojilla että naisilla ja miehillä on samat mahdollisuudet koulutukseen ja ammatilliseen kehitykseen ja että opetus, tutkimus ja oppiaineisto tukevat tasa-arvolain tarkoituksen toteutumista. Tasa-arvoa edistetään koulutuksessa ja opetuksessa lasten ikä ja kehitys huomioon ottaen (Tasa-arvolaki 5 §). 

Perustuslain kuudennessa pykälässä puhutaan yhdenvertaisuudesta, joka tarkoittaa kaikkien kansalaisten tasa-arvoista kohtelua, kaikkien yhdenvertaisuutta lain edessä ja sitä, ettei ketään saa ilman hyväksyttävää perustetta asettaa eriarvoiseen asemaan henkilöön liittyvän syyn perusteella (Perustuslaki 6 §).  

Tasa-arvon vastakohta on eriarvoisuus 

Tasa-arvon vastakohta on eriarvoisuus.  Eriarvoinen kohtelu voi johtaa syrjintään. Syrjintää on se, kun henkilöä tai ryhmää kohdellaan eri tavoin kuin muita jonkin ominaisuuden perusteella ilman, että kohtelulle on hyväksytty oikeutus, kuten ikäraja äänestettäessä.  
 
Syrjintä voi olla tahallista tai tahatonta. Se voi olla suunnitelmallista ja harkittua tai se voi johtua tavoista tai käytännöistä, joihin ei ole kiinnitetty huomiota. On esimerkiksi totuttu puhumaan tai toimimaan tavoilla, jotka loukkaavat, vähättelevät tai sulkevat pois toisia. 
 
Monenlaiset käytännöt ja rakenteet voivat ylläpitää ja tuottaa eriarvoisuutta. Siksi koulun kaikkia käytäntöjä, toimintatapoja ja oppiaineistoja on arvioitava tasa-arvo- ja yhdenvertaisuusnäkökulmasta. 

Perustuslaissa syrjintä on kielletty kaikilla henkilöön liittyvillä perusteilla (Perustuslaki 6 §). 


Toimintatapoja tasa-arvon vahvistamiseksi 

 • Puutu eriarvoiseen kohteluun ja osoita sekä sanoin että teoin, ettet hyväksy sitä.   
 • Jokaisen velvollisuus on päättää eriarvoinen kohtelu.  
 • Jokainen on arvokas omana itsenään. 

Turvallisuus perusopetuksen opetussuunnitelmassa 

Arvoperusta 

 • Oppilaan ainutlaatuisuus ja oikeus hyvään opetukseen. 
 • Ihmisyys, sivistys, tasa-arvo ja demokratia. 
 • Kulttuurinen moninaisuus rikkautena. 
 • Kestävän elämäntavan välttämättömyys. 

Toimintakulttuuri 

 • Oppiva yhteisö toimintakulttuurin ytimenä. 
 • Hyvinvointi ja turvallinen arki. 
 • Vuorovaikutus ja monipuolinen työskentely. 
 • Kulttuurinen moninaisuus ja kielitietoisuus. 
 • Osallisuus ja demokraattinen toiminta. 
 • Yhdenvertaisuus ja tasa-arvo. 
 • Vastuu ympäristöstä ja kestävään tulevaisuuteen suuntaaminen. 


Toimintasuunnitelma Rajakylän koulussa 2022-2025 

2022-2024 

 • Rajakylän koulun yhteinen arvopohja on luotu lv. 2022 yhdessä henkilöstön, oppilaiden ja huoltajien kanssa. 
 • Henkilöstön suunnittelu-päivässä käydään vuosittain läpi Hyvän käytöksen opas, jossa mm. eettiset ohjeet. 
 • Kuntakymppi-, kouluterveys- ja koulun oma hyvinvointikyselyn avulla kartoitettu yhdenvertaisuuteen ja tasa-arvoon liittyviä seikkoja. Kyselyjen tulosten pohjalta nostetaan kehittämiskohteita. 
 • Koulun hyvinvoinnin vuosikellossa huomioidaan yhdenvertaisuuteen ja tasa-arvoon liittyvät teemat ja kehittämiskohteet. 
 • lv. 2023 järjestyssäännöt, KiVa ja KaKe -ohjeistukset on päivitetty käytänteiden yhdenmukaistamiseksi. 

 
Toimenpiteet lukuvuodelle 2022–2024   

Tietoisuuden lisääminen tasa-arvo ja yhdenvertaisuusasioista  

 • hyvinvointikyselyssä kysytään oppilaiden kokemuksia tasa-arvo ja yhdenvertaisuuden toteutumisesta koulussa  
 • käsitellään vastaukset opettajainkokouksessa ja oppilaskunnassa -> tehdään tarvittavia muutoksia  
 • panostetaan siihen, että jokainen kokee tulevansa hyväksytyksi omana itsenään   
 • arvojen (rohkeus, reiluus, vastuullisuus) kuvittaminen ja näkyväksi tekeminen  
 • kielitietoisuuden lisääminen henkilöstöä kouluttamalla. Kielitietoinen opetus tukee kaikkien oppilaiden oppimista.

Parannetaan kommunikaatiota maahanmuuttajataustaisten perheiden kanssa  

Koulussamme on paljon maahanmuuttajataustaisia oppilaita. Haluamme parantaa kommunikaatiota perheiden kanssa, joille Wilman seuraaminen suomeksi on vaikeaa.   

 • oma vanhempainilta, jossa mukana tulkit. Vanhempainilta vakiinnutetaan osaksi koulun käytänteitä.  
 • varmistetaan, että huoltajilla on tiedossa keneen voivat olla yhteydessä esim. Wilman käyttöön liittyvissä ongelmatilanteissa  
 • yhteistyö nuorisotoimen ja oppilashuollon kanssa   
 • koulunuorisotyön kautta lisätään yhteistyötä koulun ja nuorisotoimen välillä ja tehdään nuorisotoimintaa tutuksi kaikille koulun oppilaille.   
 • tärkeimpien tiedotteiden kääntäminen yleisimmille kielille  
 • yhteistyö urheiluseurojen ja yhdistysten kanssa  

Toimenpiteet lukuvuodelle 2024-2025 

 • Oppilaiden kanssa kartoitetaan koulun tilojen tasavertaista käyttöä.  
 • Yhdenvertaisuus- ja tasa-arvokäsitteistön avaaminen henkilöstön ja oppilaiden kanssa. 
 •  Tehdään perehdytyskansio uusia oppilaita varten. Tässä huomioidaan ja konkretisoidaan koulumme käytänteitä, kuten mm. lukujärjestykset, Wilma-tunnukset, ruoka-allergiat ja katsomusainevalinnat sekä infotaan perheiden kanssa tehtävästä yhteistyöstä.