Rajakylän koulun toimintatapoja

 

Linkki Rajakylän koulun päivitettyihin (2019) järjestyssääntöihin:

Rajakylän koulun järjestyssäännöt

 

 

Liikkuva koulu

Olemme mukana Liikkuva koulu -hankkeessa. Liikkuvan koulun tavoitteena on aktiivisempi ja viihtyisämpi koulupäivä. Tärkeää on:
 • oppilaiden osallisuus
 • oppiminen
 • lisää liikettä – vähemmän istumista.
Liikkuvissa kouluissa ajatellaan asioita uusilla tavoilla: esimerkiksi istutaan vähemmän, tuetaan oppimista toiminnallisilla menetelmillä, liikutaan välitunneilla ja kuljetaan koulumatkat omin lihasvoimin."
 
Lue lisää liikkuvasta koulusta:  www.liikkuvakoulu.fi

 

Kiusaamisen vastainen toiminta 

Koulussamme pyritään aktiivisesti ennaltaehkäisemään kiusaamista pitämällä oppilaille kiusaamisen vastaisuuteen liittyviä ryhmäytystunteja pari kertaa lukuvuodessa. Kartoitamme oppilaiden viihtyvyyttä kerran lukukaudessa hyvinvointibarometri-kyselyllä, jossa on myös kiusaamiseen liittyviä kysymyksiä. Muutamat koulumme opettajista ovat vastuuopettajan roolissa suunnittelemassa koulumme kiusaamisen vastaista toimintaa. He muodostavat yhdessä apulaisjohtajien ja luokanopettajien/ seiskaluokan luokanvalvojien kanssa tiimin, jonka tehtävänä on puuttua mahdollisiin kiusaamistapauksiin varhaisessa vaiheessa. Koulun rehtori ja apulaisjohtajat vastaavat mielellään aiheeseen liittyviin kysymyksiin.

 

Poissaolot

Sairaana lapsi ei saa tulla kouluun. Kun oppilas jää sairauden vuoksi pois koulusta, tulee huoltajan ilmoittaa siitä heti aamulla luokanopettajalle tai luokanvalvojalle luokassa yhteisesti sovitulla tavalla.

Muihin kuin sairaudesta johtuviin poissaoloihin tulee anoa lupa. Luokanopettaja tai luokanvalvoja voi myöntää viisi päivää vapautusta koulunkäynnistä ja rehtori kuudesta päivästä yhteen kuukauteen. Loma anotaan erillisellä lomakkeella. Opiskeluissa menestymisen vuoksi koulussa toivotaan, että lomamatkat keskitettäisiin koulun loma-aikoihin. Oppilaan tulee ylimääräisen poissaolon aikana huolehtia itsenäisestä opiskelusta. Yläkoulussa luvan saamisen edellytyksenä on, että oppilas kerää itse korvattavat tehtävät aineenopettajilta lomakkeeseen ja opiskelee poissaoloajan asiat itsenäisesti. 

 

Alakoulu

Poissaolevan oppilaan huoltajalta on saatava välitön ilmoitus oppilaan poissaolosta. Poissaolosta voi ilmoittaa ensisijaisesti Wilman välityksellä. Opettaja merkitsee poissaolot Wilmaan. Jos poissaolojen tuntimäärä kasvaa huomattavaksi, opettaja ottaa yhteyttä oppilaan kotiin, jotta voidaan sopia tarvittavista tukitoimista. Koulussamme on käytössä huoltajalle ilmoituslappu, kun 35x75 min poissaoloja on täynnä. Luokanopettaja lähettää ilmoituslapun kotiin kirjeitse. Opettaja voi myöntää enintään viiden päivän loman, rehtori myöntää pidemmät vapaat.

 

Yläkoulu

Poissaolot merkitään Wilmaan. Oppilaiden poissaolot tuodaan heti luokanvalvojan tietoon. Ilmoitus poissaolosta kotiin tehdään mielellään samana päivänä. Luokanvalvoja myöntää luvan 5 päivän poissaoloon, rehtori päättää pidemmistä luvista. Runsaisiin poissaoloihin kiinnitetään huomiota ja puututaan mahdollisimman varhain. Koulussamme on käytössä huoltajalle ilmoituslappu, kun 35x75 min poissaoloja täynnä. Luokanvalvoja lähettää ilmoituslapun kotiin kirjeitse.

 

Myöhästymiset

Ilmoitetaan Wilmassa. Toistuvista myöhästymisistä otetaan yhteyttä kotiin.

 

Ruoka

Ruokailut ovat porrastetusti, klo 10.55-11.40. Oppilaita ohjataan hyviin pöytä- ja ruokailutapoihin ja niiden noudattamista valvotaan. Päähineitä ei viedä ruokailuun.

Välipalaeväitä syödään opettajan luvalla ja esittämällä tavalla.Välipalan tulee olla ravitseva, jolloin luvattomia ovat energiajuomat, limonaadit, karkit yms.

 

Yleinen työrauha, järjestys ja turvallisuus

 

Alakoulu

 • Ulkovaatteet jätetään naulakkoon ja kengät kenkätelineeseen. Päähinettä ei pidetä luokassa päässä.               
 • Tunneilla ei syödä purkkaa.
 • Ainakin ensimmäisellä tunnilla tai vierailevan aikuisen tullessa oppilaat tervehtivät nousten seisomaan.
 • Järjestyssäännöt ja välituntialue käydään läpi luokanopettajan kanssa lukuvuoden alussa. Välituntialue on ehdoton.
 • Käytävillä liikutaan rauhallisesti kävellen.
 • Matkapuhelinta ja muuta teknologiaa käytetään opiskelussa opettajan ohjeiden mukaan.
 • Noudatetaan hyviä käytöstapoja. Sääntö koskee myös ruokailua, jossa käytetään ruokaan sopivia ruokailuvälineitä.
 • Tervehtimiseen kannustetaan.

 

Yläkoulu

 • Järjestyssäännöt tiedotetaan lv:n tunnilla oppilaille ja liitetään Ruutisiin koteja varten.                     
 • Ulkovaatteita ei viedä luokkiin, lakit pois tunnilla.
 • Luokkaan tullessa oppilaat tervehtivät opettajaa nousten seisomaan.              
 • Yläkoulun oppilaat eivät saa kulkea alakoulun läpi yläkoulun puolelle.
 • Huonosti käyttäytyä oppilas voidaan poistaa lähettää kotiin lopuksi päivää rehtorin päätöksellä. Opettaja takavarikoi tunnilla luvattomasti käytössä olleen kännykän ja tuo sen apulaisjohtajalle.
 • Energiajuomat on kielletty.

 

Välitunnit

Oppilaat viettävät välitunnit koulun pihan välituntialueella, yläkoulun oppilailla on mahdollisuus olla myös käytävillä tai välituntitilassa. Oppilailla ei ole lupa poistua koulualueelta välituntisin! Ainoastaan erityistapauksissa luokanopettaja/luokanvalvoja tai välituntivalvoja voi antaa oppilaalle luvan esim. puuttuvan kirjan tai liikuntavälineiden noutamiseen.

 

Koulumatkat

Oppilaiden koulumatkojen turvallisuus on kotien ja koulun yhteinen asia. Koulussamme annetaan liikennekasvatusta kaikilla luokka-asteilla.

Rajakylän alakoulun oppilaat saavat tulla kouluun polkupyörillä. Koulumatkoilla tulee käyttää pyöräilykypärää.  Koulumatkat alueellamme ovat lyhyet, eikä näin ollen ole tarvetta kuljettaa lapsia kouluun autolla. Jos kuitenkin jostain syystä lapsi tuodaan kouluun autolla, on huomioitava, että koulujen pihoille ajaminen on EHDOTTOMASTI KIELLETTY. 

 

 


 

 

Kuvat (C) Arja Ylimäki