Rajakylän koulu & Kuivasoja

Oppilashuoltotyö

Oppilashuolto on osa koulun jokapäiväistä toimintaa. Sen tehtävänä on tukea sekä oppilasta, perhettä että koulun opetus- ja kasvatustyötä. Oppilashuoltotyössä pyritään mahdollisimman varhain puuttumaan esille tuleviin ongelmiin. Ongelmien ilmaantuessa oppilashuoltoryhmä (OHR) on oppilaan, perheen ja yksittäisen opettajan tukena jäsentämässä asiaa ja etsimässä toimivia tukimuotoja. Oppilashuoltoryhmään kuuluu erityisopettajien, opinto-ohjaajan ja rehtorin lisäksi terveydenhoitaja, psykologi, kuraattori, psyykkari ja tarvittaessa sosiaalityöntekijä. Ryhmä toimii opettajien ja oppilaan huoltajien kanssa yhteistyössä. Oppilashuoltoryhmät kokoontuvat säännöllisesti.

 

Koulukuraattorit ja -psykologit oppilaiden tukena

Koulukuraattori on koulussa toimiva sosiaalityöntekijä. Hän tukee työllään oppilaiden hyvinvointia, arjen sujumista, sosiaalista ja psyykkistä toimintakykyä sekä vuorovaikutussuhteita. Koulukuraattori tarjoaa asiantuntemustaan ja tukeaan koulunkäyntiin, kaverisuhteisiin ja perhetilanteeseen liittyviin pulmiin tai oppilaan elämässä tapahtuviin muutoksiin.

Koulupsykologit ovat terveydenhuollon ammattilaisia. Koulupsykologi tukee oppilaiden hyvinvointia, tervettä kasvua ja kehitystä. Hän osallistuu oppimisedellytysten arviointiin sekä tukitoimien suunnitteluun ja toteuttamiseen. Koulupsykologiin voi olla yhteydessä myös itsetunnon, mielialan, ihmissuhteiden tai muiden elämänalueiden pulmissa.

Oppilaat voivat hakeutua oma-aloitteisesti keskustelemaan koulukuraattorin tai koulupsykologin kanssa. He voivat ohjautua myös huoltajien, opettajan, kouluterveydenhoitajan tai muun henkilön suosittelemana. Tarvittaessa toimitaan yhteistyössä muiden sosiaali- ja terveydenhuoltopalveluiden toimijoiden kanssa.

Yhteystiedot:

koulukuraattori Heikki Nevala puh. 044 703 9016 

koulupsykologi Marit Kettunen puh. 044 703 9660.