Rajakylän koulu & Kuivasoja

Oppimisen ja koulunkäynnin tuki

Oppimisen ja koulunkäynnin tuen keskeisenä tavoitteena on vahvistaa oppilaan perustaitoja ja ehkäistä vaikeuksia ennakolta siten, että oppilas saavuttaa oppimistavoitteensa. Oppilaan kasvusta ja hyvinvoinnista huolehtiminen on merkittävä osa oppimisen ja koulunkäynnin tukea.

Jokaisella oppilaalla on oikeus saada tukea ja ohjausta oppimiseensa ja koulunkäyntiinsä heti tuen tarpeen ilmetessä. Lähtökohtana kasvun ja oppimisen tuelle on toimiva kodin ja koulun yhteistyö.

Koulun tukimuotoja ovat muun muassa eriyttäminen, tukiopetus, erityisopetus, oppilashuoltotyö, ohjaus ja erityiset opetusjärjestelyt. Oppilaalla on oikeus saada opetukseen osallistumisen kannalta välttämättömät apuvälineet sekä tulkitsemis- ja avustajapalvelut.

Perusopetuksen tehtävänä on tarjota jokaiselle oppilaalle hänen ikäkautensa ja edellytystensä mukaista opetusta. Oppilaalla on oikeus osallistua opetukseen mahdollisimman täysipainoisesti oman opetusryhmänsä mukana.

Oppimisen ja koulunkäynnin tuki perustuu kolmiportaiseen malliin, jossa tukimuodot ja -rakenteet vahvistuvat asteittain. Tuen tasot ovat yleinen tuki, tehostettu tuki ja erityinen tuki. Tukea voidaan antaa myös yksittäisen oppilaan erityisvahvuuksien edistämiseksi.

ERITYISOPETUS

Erityisopetuksen tavoitteena on auttaa oppilaita, jotka tarvitsevat erityistä tukea oppimisessa tai koulunkäynnissä. Erityisopettajien tehtävä koulussa on pitää huolta siitä, että oppilaiden yksilöllisyys tulee huomioiduksi ja että opetusta eriytetään oppilaiden tarpeiden mukaisesti.

Rajakylän yhtenäisessä peruskoulussa toimii kolme Oulun pohjoisen alueen pienluokkaa, kaksi alaluokilla ja yksi yläluokilla. Pienluokkiin hakeudutaan silloin, kun oppilaan tuen tarve oppimisessa tai koulunkäynnissä on suuri ja oppilas hyötyy yksilöllisemmästä opetuksesta. Oppilas on pienluokkaopetuksen aikanakin oman yleisopetusluokkansa jäsen. 

Koulullamme toimii kuusi erityisopettajaa. Pienluokkien erityisopettajien lisäksi koulussa on laaja-alaisia erityisopettajia. Heidän tehtävänsä on yhteistyössä vanhempien ja koulun muun henkilökunnan kanssa tukea oppilasta ja kehittää koulua oppimisympäristönä. Varhaisen tuen periaatteet ohjaavat toimintaa. Oppilaan luontainen opiskelutapa pyritään huomioimaan.

TUKIOPETUS 

Tukiopetuksella tarkoitetaan oppituntien aikana tai ulkopuolella annettavaa opetusta. Tukiopetusta annetaan oppilaalle, joka on jäänyt jälkeen opetuksesta sairaudesta aiheutuneen poissaolon tai muun tilapäisen syyn takia. Tukiopetuksen tarpeesta voi keskustella luokanopettajan/kyseisen aineenopettajan kanssa. Tukiopetusta anneta oppilaan ylimääräisten lomien vuoksi.

OPPILASHUOLTO

Oppilashuolto on osa koulun jokapäiväistä toimintaa. Sen tehtävänä on tukea sekä oppilasta, perhettä että koulun opetus- ja kasvatustyötä. Oppilashuoltotyössä pyritään mahdollisimman varhain puuttumaan esille tuleviin ongelmiin. Ongelmien ilmaantuessa oppilashuoltoryhmä (OHR) on oppilaan, perheen ja yksittäisen opettajan tukena jäsentämässä asiaa ja etsimässä toimivia tukimuotoja. Oppilashuoltoryhmään kuuluu erityisopettajien, opinto-ohjaajan ja rehtorin lisäksi terveydenhoitaja, psykologi, kuraattori, psyykkari ja tarvittaessa sosiaalityöntekijä. Ryhmä toimii opettajien ja oppilaan huoltajien kanssa yhteistyössä. Oppilashuoltoryhmät kokoontuvat säännöllisesti.

Yhteystiedot: koulukuraattori Heikki Nevala puh. 044 703 9016  ja koulupsykologi Marit Kettunen puh. 044 703 9660.

 

OPPILASKUNTA-, KUMMI- JA TUKIOPPILASTOIMINTA

Koulussamme tuetaan oppilaiden yhteisöllisyyttä, osallisuutta ja vaikuttamisen mahdollisuutta.  Oppilaskuntatoiminnassa oppilaat saavat harjaannusta yhteisten asioiden hoitamisessa. Oppilaskunta toimii aktiivisesti mm. päivittämällä koulumme järjestyssäännöt ja osallistumalla teemapäivien ja yhteisten tilaisuuksien järjestämiseen. Oppilaskunnan hallituksen muodostavat oppilaiden itsensä valitsemat oppilasjäsenet.

Kummi- ja tukioppilastoiminnalla pyritään edistämään oppilaiden viihtyvyyttä, yhteisvastuullisuutta ja toisten ihmisten huomioon ottamista. Alakoulussa isommat oppilaat toimivat koulukummeina koulun pienimmille. Kummit ja kummioppilaat tekevät monenlaista yhteistyötä kouluvuosien aikana.

Yläluokkien oppilailla on mahdollisuus hakea tukioppilaaksi ja osallistua MLL:n järjestämille tukioppilaskursseille. Kahdeksannen luokan tukioppilaat toimivat kummeina seitsemäsluokkalaisille ja tutustuttavat uusia seiskoja koulun toimintatapoihin. 

 

kuvat (C) Arja Ylimäki