Ilmoitukset ja hakemukset

 • Valitse alapuolelta toimintaasi koskeva asia
 • Avaa tiedosto, tallenna lomake koneellesi, täytä, tulosta ja allekirjoita
 • Toimita käsiteltäväksi

postitse:
Oulun seudun ympäristötoimi -liikelaitos, PL 34, 90015 Oulun kaupunki

sähköpostitse:
ymparisto(at)ouka.fi

tai faksilla:
08 557 1490

Oulun seudun ympäristötoimi -liikelaitoksen johtokunnan ja ympäristötoimen käsittelemistä luvista ja ilmoituksista peritään maksu taksan mukaisesti.
 

Ilmoitus elintarvikehuoneistosta

Elintarvikealan toimijan on tehtävä kirjallinen ilmoitus elintarvikehuoneistosta valvontaviranomaiselle viimeistään neljä viikkoa ennen toiminnan aloittamista tai olennaista muuttamista. Ilmoitukseen tulee liittää pohjapiirros. Toiminnan sijoittamiselle ko. huoneistoon tulee olla rakennusvalvontaviranomaisen hyväksyntä. Oulun seudun ympäristötoimi voi pyytää toimijalta muita ilmoituksen käsittelemiseksi tarpeellisia selvityksiä.

Elintarvikealan toiminnan keskeyttämisestä ja toiminnan lopettamisesta tulee ilmoittaa. Keskeyttämis- tai lopettamisilmoituksen voi tehdä vapaamuotoisesti esimerkiksi sähköpostitse ympäristötoimen sähköpostiin ymparisto(at)ouka.fi tai oheisella lomakkeella. Elintarvikehuoneiston toimijan vaihtumisesta tulee ilmoittaa viivytyksettä.

 • ilmoitus elintarvikehuoneistosta (ravintola, kahvila, myymälä, työpaikkaruokala, kioski, leipomo)
   
 • ilmoitus liikkuvasta elintarvikehuoneistosta (siirrettävän tai väliaikaisen tilan esim. liikkuvan kioskin, myyntiauton, telttakatoksen, kojun, vaunun tai muun ulkona sijaitsevan myynti- tai tarjoilupisteen toiminnan aloittamisesta/käyttöönotosta)
   
 • ilmoitus virtuaalihuoneistosta, kun toimija ei fyysisesti käsittele elintarvikkeita. Esimerkiksi toimija, joka välittää elintarvikkeita puhelimen tai internetin kautta tehtyjen tilausten perusteella ilman, että elintarvikkeet varsinaisesti ovat koskaan toimijan itsensä hallussa.  Myös verkostomarkkinoija, joka esittelee tuotteita ja jonka kautta asiakkaat tilaavat tuotteita.

Ilmoituksen johdosta elintarvikealan toimijalle annetaan todistus elintarvikehuoneistoilmoituksesta tehdyn ilmoituksen käsittelystä. Ilmoituslomakkeita saa myös Oulun seudun ympäristötoimesta. Oulun seudun ympäristötoimi -liikelaitoksen johtokunnan ja ympäristötoimen käsittelemistä luvista ja ilmoituksista peritään maksu taksan mukaisesti.

Toimijan vaihtumista koskeva ilmoitus sekä ilmoitus toiminnan keskeyttämisestä tai lopettamisesta ovat maksuttomia.

Elintarvikelain mukainen hakemus

Laitoksille, joissa käsitellään eläimistä saatavia elintarvikkeita, on haettava elintarvikelain 13 §:n mukaisesti elintarvikehuoneiston hyväksymistä laitokseksi. Laitoksen toimintaa ei saa aloittaa eikä toimintaa olennaisesti muuttaa ilman viranomaisen hyväksyntää.

Oulun seudun ympäristötoimi liikelaitoksen johtokunnan ja ympäristötoimen käsittelemistä luvista peritään maksu taksan mukaisesti.

Ilmoitus alkutuotantopaikasta

Valvontaviranomainen ilmoittaa toimijalle saaneensa ilmoituksen alkutuotantopaikasta. Ilmoituksen käsittelystä ei peritä maksua.

Tiedottaminen liikkuvasta elintarvikehuoneistosta, elintarvikkeiden tilapäisestä myynnistä ja tarjoilusta

Elintarvikealan toimijan tulee tiedottaa elintarvikkeiden myynnistä ja muusta käsittelystä ilmoitetussa tai hyväksytyssä liikkuvassa elintarvikehuoneistossa myyntipaikkakunnan elintarvikevalvontaviranomaisille viimeistään 4 arkipäivää ennen.

Vaihtoehtoisesti voit tiedottaa vapaamuotoisesti esimerkiksi sähköpostitse ympäristötoimen sähköpostiin ymparisto(at)ouka.fi. Tiedottamisen käsittelystä ei peritä maksua.

Ilmoitus elintarvikkeiden kanssa kosketuksiin joutuvien materiaalien ja tarvikkeiden markkinoille saattamiseksi (kontaktimateriaalit)

Terveydensuojelulain mukainen ilmoitus

Toiminnanharjoittajan on tehtävä Oulun seudun ympäristötoimeen terveydensuojelulain 13 §:n mukainen ilmoitus vähintään 30 vuorokautta ennen toiminnan aloittamista seuraavista toiminnoista:

 • majoitusliike
 • yleisölle avoin kuntosali ja muu liikuntatila
 • yleinen sauna
 • päiväkoti, kerho, lasten ja nuorten käyttämä tila
 • esi- tai perusopetusta, ammatillista koulutusta, lukio-opetusta tai korkeakoulutusta antava oppilaitos ja opetuksen järjestämispaikka
 • jatkuvaa hoitoa antava sosiaalihuollon toimintayksikkö (tehostettu tai ympärivuorokautinen palveluasumisyksikkö, lastenkoti)
 • vastaanottokeskus
 • solarium, tatuointiliike ja kauneushoitola sekä muu huoneisto, jossa harjoitetaan ihonkäsittelyä
 • huoneisto tai laitos, josta voi aiheutua sen käyttäjämäärä tai toiminnan luonne huomioon ottaen terveyshaittaa

Ilmoitus on tehtävä myös toiminnan olennaisesta muuttamisesta. Toiminnanharjoittajan vaihtumisesta tulee ilmoittaa valvontaviranomaiselle. Ilmoituksen käsittelystä annetaan todistus.  Oulun seudun ympäristötoimen käsittelemistä ilmoituksista peritään maksu taksan mukaisesti.

Hakemus talousvettä toimittavasta laitoksesta ja ilmoitus vedenjakelualueesta

Hakemus vesilaitoksen riskinarvioinnin hyväksymisestä

Ilmoitus uimarannasta

Nikotiinivalmisteiden vähittäismyyntilupa

Nikotiinivalmisteiden myynnille on haettava lupa ennen nikotiinivalmisteiden myynnin aloittamista. Lupaa on haettava vähintään kahta viikkoa ennen suunniteltua myynnin aloittamista. Hakemus tulee tehdä myynnin aloittamisesta, luvanhaltijan vaihtumisesta ja luvan muutoksesta.

Valvontaviranomainen käsittelee hakemuksen ja tekee siitä päätöksen, josta peritään Oulun seudun ympäristötoimi -liikelaitoksen johtokunnan hyväksymän taksan mukainen maksu.

Nikotiinivalmisteiden myynnin lopettamisesta tulee ilmoittaa valvontaviranomaiselle kirjallisesti joko vapaamuotoisesti tai oheisella lomakkeella.

Tupakkatuotteiden ja nikotiininesteiden vähittäismyyntilupa

Lupahakemus ja ohjeet sen täyttämiseen (sekä sähköinen että tulostettava paperiversio) löytyvät Valviran sivuilta. Hakemuksen liitteenä on toimitettava tupakkatuotteiden ja nikotiininesteiden vähittäismyynnin omavalvontasuunnitelma.

Omavalvontaopas ja omavalvontasuunnitelmamalli löytyvät Valviran sivuilta.

Valvontaviranomainen käsittelee hakemuksen ja tekee siitä päätöksen, josta peritään Oulun seudun ympäristötoimi -liikelaitoksen johtokunnan hyväksymän taksan mukainen maksu.

Tukkumyynti-ilmoitus ja ilmoitus nikotiininesteiden myynnistä

Sähköinen ja paperinen lomake löytyvät Valviran sivuilta.

Valvontaviranomainen käsittelee ilmoituksen, josta peritään Oulun seudun ympäristötoimi -liikelaitoksen johtokunnan hyväksymän taksan mukainen maksu.

Tietojen muuttaminen ja myynnin lopettaminen

Tupakkalain mukaan vähittäismyyntiluvan haltijan on ilmoitettava kunnalle lupahakemuksessa ilmoitettujen tietojen muutoksista ja myynnin lopettamisesta.

Muutosilmoitus tehdään muun muassa vähittäismyyntipaikan nimeä, myyntipisteiden sijaintia tai lukumäärää ja myyntipaikan tyyppiä koskevissa muutoksissa. Lupatietojen muutos- ja myynnin lopettamisilmoituksia ei voi tehdä Valviran sähköisen asioinnin kautta, vaan tulostettavalla lomakkeella, joka löytyy Valviran sivuilta.

Ilmoitus suuresta yleisötilaisuudesta

Ilmoitus leirintäalueesta

Leirintäalueilmoituksen käsittelystä ei peritä maksua.

Ilmoitus ruokamyrkytysepäilystä

Terveyshaitta-asian selvityspyyntö

Asunnontarkastuksessa sisäilman laatua ja rakenteiden kuntoa arvioidaan lähinnä aistinvaraisesti. Huomiota kiinnitetään erityisesti sisäilman laatuun, ilmanvaihdon riittävyyteen sekä rakenteissa näkyviin vaurioihin. Tarkastuksesta laadittu tarkastuskertomus toimitetaan asukkaalle, asunnon omistajalle ja isännöitsijälle sekä mahdolliselle haitan aiheuttajalle. On huomattava, että terveyshaitan poistamiseksi tehtävien toimenpiteiden valinta jää haitasta vastuussa olevan tehtäväksi. Kuitenkin toimenpiteiden tulee olla sellaisia, että terveyshaitta tulee poistetuksi.

Mikäli tarkastusta pyytää joku muu kuin asukas tai asunnon omistaja – eli tarkastus tehdään asukkaan tahdon vastaisesti – on tarkastusta pyydettävä kirjallisesti. Asia tulee vireille vain, jos asunnosta on perusteltua syytä epäillä aiheutuvan asukkaalle tai naapureille vakavaa terveyshaittaa.

Halutessanne voitte saattaa asian vireille kirjallisesti ympäristötoimen terveyshaitta-asian selvityspyynnöllä.

Oulun seudun ympäristötoimi

 • Käyntiosoite work Solistinkatu 2, 90140 Oulu
 • Postiosoite postal PL 34, 90015 Oulun kaupunki
 • Puhelin Vaihde work 08 558 410 Faksi fax 08 557 1490
 • Sähköposti
 • Verkkosivut Henkilökunnan yhteystiedot
 • Aukioloajat ma–pe klo 8–16
 • Hailuoto, Kempele, Liminka, Lumijoki, Muhos, Oulu, Tyrnävä

  Anna palautetta
Tiedot esitetään hCard-muodossa.

Ympäristöterveyden­huollon neuvontapuhelin

 • Puhelin cell 044 703 6700
 • Sähköposti
 • Verkkosivut Henkilökunnan yhteystiedot
 • Aukioloajat ma–pe klo 9–15
 • Yhteydenotot ensisijaisesti sen tarkastajan numeroon, jonka toimenkuvaan asia kuuluu.
Tiedot esitetään hCard-muodossa.