Maa-aineslupa

Maa-ainesten eli kiven, soran, hiekan, saven tai mullan ottamiseen tarvitaan pääsääntöisesti maa-aineslain tarkoittama lupa. Lupaa ei tarvita, jos maa-aineksia otetaan omaa tavanomaista kotitarvekäyttöä varten asumiseen tai maa- ja metsätalouteen. Lue lisää maa-ainesten kotitarveotosta. 

Maa-ainesten ottoluvasta päättää Oulun seudun ympäristötoimi -liikelaitoksen johtokunta. Lupaharkinnassa on otettava huomioon, ettei maa-ainesten otosta aiheudu maa-aineslain 3 §:n mukaisia seuraamuksia. Lupahakemuksen käsittelyyn kuluu aikaa vähintään neljä kuukautta. Lupahakemuksen käsittelystä peritään maksu Oulun seudun ympäristötoimen taksan mukaisesti.

Maa-aineslupa myönnetään määräajaksi, pääsääntöisesti enintään kymmeneksi vuodeksi. Hakijan on annettava ennen ottamisen aloittamista hyväksyttävä vakuus, jolla varmistetaan muun muassa alueen maisemointi ja ottamisesta aiheutuvien haittojen korjaaminen.

Maa-ainesluvan haltijan on tehtävä vuosittain ilmoitus otetusta maa-aineksen määrästä ja laadusta. Ilmoitus tehdään sähköisen NOTTO -tietojärjestelmän kautta.

Lupahakemuksen sisältö

Lupahakemuksessa tulee esittää keskeiset tiedot luvan hakijasta ja maa-ainesten ottamisesta. Hakemuksen liitteenä tulee olla ottamissuunnitelma ja kaivannaisjätteen jätehuoltosuunnitelma. Suunnitelmasta tulee käydä ilmi muun muassa:

 • ottamisalueen vallitsevat luonnonolosuhteet, kuten pohjavesiolosuhteet
 • ainesten määrä ja laatu
 • hankkeen vaikutukset ympäristöön ja luonnonolosuhteisiin
 • ottamisalueen maisemointi ja jälkihoito
 • kartta ja poikkileikkauskuvat

Jos hanke on laajuudeltaan ja vaikutuksiltaan vähäinen, ottamissuunnitelmaa ei tarvita. Lisätietoa maa-aineslupahakemuksen sisältövaatimuksista saa maa-aineslaista sekä valtioneuvoston asetuksesta maa-ainesten ottamisesta. Lisätietoja antavat myös maa-ainesasioita hoitavat ympäristötarkastajat.

Maa-ainesten ottaminen voi tarvita myös muita lupia. Esimerkiksi kalliokiviaineksen louhinnalle ja murskaustoiminnalle on haettava myös ympäristölupa, jos toiminta samalla alueella kestää yhteensä vähintään 50 päivää. Vesilain mukainen lupa edellytetään, jos maa-ainesten ottaminen voi muuttaa pohjaveden laatua tai määrään. Vesilain mukaista lupaa haetaan aluehallintovirastosta (AVI).

Toimi näin

Toimita maa-aineslupahakemus liitteineen Oulun seudun ympäristötoimeen:

Oulun seudun ympäristötoimi
Oulun kaupungin kirjaamo
PL 27
90015 Oulun kaupunki

tai sähköpostitse osoitteeseen kirjaamo@ouka.fi.

Löydät hakemuslomakkeen sekä kaivannaisjätteen jätehuoltosuunnitelman maa-ainesten ottamistoiminnalle ympäristöhallinnon verkkosivuilta:

Maa-ainesten ottoalue.

Maa-ainesluvan ja ympäristöluvan yhteiskäsittely

Samaa ottamishanketta koskeva maa-aines- ja ympäristölupahakemus käsitellään yhdessä ja ratkaistaan yhdellä lupapäätöksellä. Toistaiseksi yhteislupahakemus on jätettävä kahdella eri hakemuslomakkeella, jotka tulee toimittaa samanaikaisesti Oulun seudun ympäristötoimelle.

Yhteislupakäsittelyssä noudatetaan ympäristönsuojelulain menettelysäännöksiä. Lupahakemuksen sisältöön ja lupaharkintaan, luvan myöntämisen edellytyksiin ja lupamääräyksiin sovelletaan erikseen maa-aineslain ja ympäristönsuojelulain mukaisia aineellisia säännöksiä. Yhteislupapäätöksen voimassaolo määräytyy maa-aineslain mukaisesti.

Lue lisää ympäristöluvasta.

Lisätietoa

Ajankohtaista

Julkaisut ja raportit

Luvat ja ilmoitukset

Maksut

Ohjeet

Ympäristönsuojelumääräykset

Ympäristönsuojelun henkilökunta

Kuulutukset

Viralliset kuulutukset ja ilmoitukset

Valitse kuulutuslajiksi ympäristö ja paina Etsi. Mikäli kuulutuksessa on liitteitä, pääset katsomaan niitä painamalla oikeassa laidassa Liitteet -sarakkeessa olevaa numeroa. 

Oulun seudun
ympäristötoimi

 • Käyntiosoite work Solistinkatu 2, 90140 Oulu
 • Postiosoite postal PL 34, 90015 Oulun kaupunki
 • Puhelin Henkilökunnan yhteystiedot work https://www.ouka.fi/oulu/paatoksenteko-ja-hallinto/ymparistotoimen-henkilokunta

  Kaupungin vaihde work 08 558 410
  Faksi fax 08 557 1490
 • Sähköposti
 • Verkkosivut Ympäristötoimen henkilökunnan yhteystiedot
 • Toimialueena Hailuoto, Kempele, Liminka, Lumijoki, Muhos, Oulu, Tyrnävä

  Anna palautetta
Tiedot esitetään hCard-muodossa.