Maa-aineslupa

Maa-ainesten (kivi, sora, hiekka, savi ja multa) ottamiseen tarvitaan maa-aineslain tarkoittama lupa, ellei aineksia oteta tavanomaista kotitarvekäyttöä varten.

Maa-ainesten ottoluvasta päättää Oulun seudun ympäristötoimi -liikelaitoksen johtokunta. Lupahakemuksen käsittelyyn kuluu aikaa vähintään kolme kuukautta.

 Lupa myönnetään määräajaksi, yleensä enintään kymmeneksi vuodeksi, ja päätös on valituskelpoinen. Hakijan on annettava ennen ottamisen aloittamista hyväksyttävä vakuus, jolla varmistetaan mm. alueen maisemointi ja ottamisesta aiheutuvien haittojen korjaaminen.

Lisätietoa maa-aineslupahakemuksen sisältövaatimuksista, luvan käsittelystä sekä myöntämisedellytyksistä saa maa-aineslaista sekä valtioneuvoston asetuksesta maa-ainesten ottamisesta.

Lupahakemuslomakkeita on saatavissa Oulun seudun ympäristötoimesta niin paperisena kuin sähköisenä.

Kalliokiviaineksen louhinnalle ja murskaustoiminnalle on yleensä haettava myös ympäristölupa, jos toiminta samalla alueella kestää yhteensä vähintään 50 päivää.

Maa-aineslupahakemuksen ja ympäristölupahakemuksen yhteiskäsittely

Maa-ainestenottamista koskeva hanke voi edellyttää myös ympäristönsuojelulain mukaista ympäristölupaa murskaukselle ja/tai louhinnalle. Maa-aines- ja ympäristölupahakemukset käsitellään yhdessä ja ratkaistaan samalla päätöksellä. Yhteistä lupaa voidaan hakea yhdellä lupahakemuksella

Yhteiskäsittelyluvan hallintomenettely tehdään ympäristönsuojelulain mukaan, mutta lupahakemuksen sisältöön ja luvanharkintaan, luvan myöntämisen edellytyksiin ja lupamääräyksiin sovelletaan erikseen maa-aineslain ja ympäristönsuojelulain mukaisia aineellisia säännöksiä. 

Jos maa-aineslain mukaista lupa-asiaa käsiteltäessä ilmenee, että toimintaa varten on tarpeen myös ympäristölupa, luvan hakijan on lupaviranomaisen määräämässä kohtuullisessa ajassa tehtävä ympäristölupahakemus. Muussa tapauksessa vireillä oleva lupahakemus voidaan jättää tutkimatta.

Yhteystiedot maa-ainesasioissa

Maarit Kaakinen, p. 044 703 6791,
maarit.kaakinen(at)ouka.fi
- Kiiminki, Oulu

Laura Purola, p. 044 703 6764,
laura.purola(at)ouka.fi
- Hailuoto, Kempele, Liminka, Oulunsalo

Hannu Salmi, p. 044 703 6766,
hannu.salmi(at)ouka.fi
- Lumijoki, Muhos, Tyrnävä

Matti Tynjälä, p. 044 703 6763,
matti.tynjala(at)ouka.fi
- Haukipudas

Eeva-Liisa Kähkönen, p. 044 703 6765,
eeva-liisa.kahkonen(at)ouka.fi
- Yli-Ii, Ylikiiminki, Haukipudas

Oulun seudun ympäristötoimi

  • Käyntiosoite work Solistinkatu 2, 90140 Oulu
  • Postiosoite postal PL 34, 90015 Oulun kaupunki
  • Puhelin Vaihde work 08 558 410 Faksi fax 08 557 1490
  • Sähköposti
  • Verkkosivut Henkilökunnan yhteystiedot
  • Aukioloajat ma–pe klo 8–16
  • Toimialueena Hailuoto, Kempele, Liminka, Lumijoki, Muhos, Oulu, Tyrnävä

    Anna palautetta
Tiedot esitetään hCard-muodossa.