Maa-aineslupa

Maa-ainesten eli kiven, soran, hiekan, saven tai mullan ottamiseen tarvitaan pääsääntöisesti maa-aineslain tarkoittama lupa. Lupaa ei tarvita, jos maa-aineksia otetaan omaa tavanomaista kotitarvekäyttöä varten asumiseen tai maa- ja metsätalouteen. Lue lisää maa-ainesten kotitarvekäytöstä. 

Lisätietoa maa-aineslupahakemuksen sisältövaatimuksista, luvan käsittelystä sekä myöntämisedellytyksistä saa maa-aineslaista sekä valtioneuvoston asetuksesta maa-ainesten ottamisesta. Lisätietoja antavat myös maa-ainesasioita hoitavat ympäristötarkastajat.

Maa-ainesten ottoluvasta päättää Oulun seudun ympäristötoimi -liikelaitoksen johtokunta. Lupahakemuksen käsittelyyn kuluu aikaa vähintään kolme kuukautta.

Lupa myönnetään määräajaksi, yleensä enintään kymmeneksi vuodeksi. Hakijan on annettava ennen ottamisen aloittamista hyväksyttävä vakuus, jolla varmistetaan muun muassa alueen maisemointi ja ottamisesta aiheutuvien haittojen korjaaminen.

Kalliokiviaineksen louhinnalle ja murskaustoiminnalle on haettava myös ympäristölupa, jos toiminta samalla alueella kestää yhteensä vähintään 50 päivää. Lue lisää ympäristöluvasta

Maa-ainesten ottoalue

Maa-aineslupahakemuksen ja ympäristölupahakemuksen yhteiskäsittely

Maa-ainestenottamista koskeva hanke voi edellyttää myös ympäristönsuojelulain mukaista ympäristölupaa murskaukselle ja/tai louhinnalle. Maa-aines- ja ympäristölupahakemukset käsitellään yhdessä ja ratkaistaan samalla päätöksellä. Maa-aines- ja ympäristölupaa haetaan toistaiseksi kahdella eri lupahakemuslomakkeella, jotka tulee toimittaa samanaikaisesti kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle. 

Yhteiskäsittelyluvan hallintomenettely tehdään ympäristönsuojelulain mukaan, mutta lupahakemuksen sisältöön ja luvanharkintaan, luvan myöntämisen edellytyksiin ja lupamääräyksiin sovelletaan erikseen maa-aineslain ja ympäristönsuojelulain mukaisia aineellisia säännöksiä. 

Jos maa-aineslain mukaista lupa-asiaa käsiteltäessä ilmenee, että toimintaa varten on tarpeen myös ympäristölupa, luvan hakijan on lupaviranomaisen määräämässä kohtuullisessa ajassa tehtävä ympäristölupahakemus. Muussa tapauksessa vireillä oleva lupahakemus voidaan jättää tutkimatta.

Lisätietoa

Ajankohtaista

Julkaisut ja raportit

Luvat ja ilmoitukset

Maksut

Ohjeet

Ympäristönsuojelumääräykset

Ympäristönsuojelun henkilökunta

Kuulutukset

Viralliset kuulutukset ja ilmoitukset

Valitse kuulutuslajiksi ympäristö ja paina Etsi. Mikäli kuulutuksessa on liitteitä, pääset katsomaan niitä painamalla oikeassa laidassa Liitteet -sarakkeessa olevaa numeroa. 

Oulun seudun ympäristötoimi

  • Käyntiosoite work Solistinkatu 2, 90140 Oulu
  • Postiosoite postal PL 34, 90015 Oulun kaupunki
  • Puhelin Vaihde work 08 558 410 Faksi fax 08 557 1490
  • Sähköposti
  • Verkkosivut Ympäristötoimen henkilökunnan yhteystiedot
  • Toimialueena Hailuoto, Kempele, Liminka, Lumijoki, Muhos, Oulu, Tyrnävä

    Anna palautetta
Tiedot esitetään hCard-muodossa.