Melu Oulun seudulla - Ympäristö ja luonto - Oulun kaupunki

Melu Oulun seudulla Melu Oulun seudulla

Merkittävin ympäristömelun aiheuttaja Oulun seudulla on tieliikenne. Valtatie 4 on merkittävin liikennemelun aiheuttaja Oulun kaupungin alueella ja muiden pääväylien aiheuttamat meluvyöhykkeet ovat selvästi tätä kapeampia. Ruutukaavakeskustan alueella katujen varressa sijaitsevat asuinkerrostalot jäävät poikkeuksetta kokooja- ja pääkatujen liikenteen aiheuttamille meluvyöhykkeille.

Raideliikenteen meluhaitta ulottuu radan lähiympäristöön ja ratapihoille. Raideliikenne on vilkkainta Oulun aseman eteläpuolisella osuudella Nokela – Oulun asema, jossa erityisesti tavaraliikenteen määrät ovat suuria. Pohjoisen rataosuudella Oulu – Kemi henkilöjunien ja tavarajunien määrät (junien pituuksina arvioituna) ovat lähes yhtä suuria.

Oulun lentoaseman melualueet on kartoitettu vuonna 2012 tehdyssä lentomeluselvityksessä. Selvityksen mukaan vuoden 2020-2030 ennusteessa kokonaisliikenteen Lden 55 dB ylittävällä melualueella asuu 770 asukasta, joista 190 Lden 60 dB ylittävällä alueella (vuoden 2009 asukasaineisto). Suurin osa melualueella asuvista asuu lentoaseman kaakkoispuolella.

Tehtaiden ja laitosten sekä muiden ympäristölupavelvollisten toimintojen  aiheuttamaa meluhaittaa säännellään niille myönnettävissä ympäristöluvissa.

Tilapäistä melua aiheuttavat rakentaminen ja erilaiset harrastetoiminnat, kuten moottori- ja ampumaurheilu sekä ulkoilmakonsertit. Tilapäistä melua aiheuttavasta toiminnasta tai tapahtumasta tulee tehdä ilmoitus Oulun seudun ympäristötoimeen viimeistään 30 vrk ennen toiminnan aloittamista. Mikäli toiminta ulottuu usean kunnan alueelle, ilmoituksen käsittelee Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus.

Uusissa vuoden 2013 ympäristönsuojelumääräyksissä on toiminnanharjoittajia ja yksityisiä henkilöitä velvoittavia määräyksiä melusta.

EU:n meluselvitys ja meluntorjuntasuunnitelma

EU:n ympäristömeludirektiivin (2002/49/EY) tavoitteena on selvittää melutilannetta sekä välttää, ehkäistä tai vähentää ympäristömelulle altistumisen haittavaikutuksia.

Yli 100 000 asukkaan väestökeskittymille laaditaan meluselvitys ja sen jälkeen toimintasuunnitelma melun ehkäisemiseksi ja vähentämiseksi. Samalla kuntalaisille välitetään tietoa ympäristömelusta ja sen vaikutuksista. Meluselvitys ja meluntorjuntasuunnitelma päivitetään viiden vuoden välein.

Oulussa vuonna 2012 tehty meluselvitys ympäristömelulle altistumisesta käsittää vilkkaasti liikennöidyt yleiset tiet ja rautatiet. Selvityksestä ovat vastanneet Oulun kaupunki, Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus ja Liikennevirasto.

Vuoden 2017 meluselvitystä varten lähtötietojen kokoaminen on aloitettu Oulun kaupungissa, Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksessa ja Liikennevirastossa. Aiemmasta meluselvityksestä poiketen nyt laadittava selvitys kattaa alueita Haukiputaalta, Kiimingistä ja Oulunsalosta.

Ympäristömeludirektiivin mukaisina tunnuslukuina käytetään päivä-ilta-yömelutasoa Lden ja yöaikaista melutasoa Ln. Lden painottaa ilta-ajan (klo 19-22) ja yöajan (klo 22-7) melua, koska se on päiväajan melua häiritsevämpää.

Vuonna 2012 tehdyn meluselvityksen mukaan Oulun kaupungissa noin 20 % Oulun asukkaista alistuu yli 55 dB:n (Lden) tieliikennemelulle ja 5 % raideliikenteen melulle. Noin 110 hoito- ja oppilaitosta sijoittuu yli 55 dB:n (Lden) melualueelle.

Melutaso Tieliikenne Raideliikenne
Lden >55 dB 26 500 asukasta 7 200 asukasta
Ln >50 dB 11 800 asukasta 4 900 asukasta

 

Oulun kaupungin meluntorjuntasuunnitelma käsittää vuodet 2013-2018 (linkit oikealla laatikossa). Torjuntasuunnitelman pitkän aikavälin tavoitteina on, etteivät melulle altistuvien asukkaiden määrät lisäänny vuoden 2013 tasosta ja meluntorjunta kohdistuu kohteisiin, joissa altistumistaso on korkea.

Oulun seudun ympäristötoimi

  • Käyntiosoite work Solistinkatu 2, 90140 Oulu
  • Postiosoite postal PL 34, 90015 Oulun kaupunki
  • Puhelin Vaihde work 08 558 410 Faksi fax 08 557 1490
  • Sähköposti
  • Verkkosivut Henkilökunnan yhteystiedot
  • Aukioloajat ma–pe klo 8–16
  • Hailuoto, Kempele, Liminka, Lumijoki, Muhos, Oulu, Tyrnävä

    Anna palautetta
Tiedot esitetään hCard-muodossa.