Melu Oulun seudulla

Melu on häiritseväksi tai epämiellyttäväksi koettua ei-toivottua ääntä, joka voi olla myös kuulolle haitallista. Äänen kokeminen meluksi on hyvin yksilöllistä. Merkittävin ympäristömelun aiheuttaja Oulun seudulla on tieliikenne.

Tutustu Oulun seudun meluselvitykseen 2022

Tieliikenne

Ruuhka Kainuuntiellä Ratakadun risteyksessä.

Tieliikennemelulle altistuvia on etenkin valtatie 4:n meluvyöhykkeillä Kempeleen rajalta Kellonväylälle saakka sekä Haukiputaan Asemakylällä. Lisäksi suuri osa Karjasillan ja Kaukovainion asuinrakennuksista sekä ruutukaavakeskustassa pääkatujen varressa olevat asuinkerrostalot sijaitsevat liikenteen aiheuttamilla meluvyöhykkeillä.

Suurinta osaa Oulun tiiviisti asuttuja asuinalueita ympäröivät vilkkaat liikenneväylät ja siten asuinalueiden reuna-alueilla melutasot ovat melko korkeat. Haukiputaan, Kiimingin ja Oulunsalon kaupunginosissa tieliikenteen meluvaikutukset rajautuvat läpikulkuväylien ympäristöön.

Raideliikenne

Raideliikenteen aiheuttamat melualueet ovat Oulun keskustan eteläpuolella leveydeltään jopa suurempia kuin valtatie 4:n meluvyöhykkeet. Tämä johtuu etenkin yöaikaisesta tavarajunaliikenteestä. Eteläisessä Oulussa rautatien läheisyydessä sijaitsevat laajat alueet jäävät meluvyöhykkeelle.

Yhteismeluvyöhykkeet

Tie- ja raideliikenteen yhteismeluvyöhykkeet muodostavat eteläisessä Oulussa laajan yhtenäisen alueen. Lisäksi yhteismeluvyöhykkeen muodostaa Madekosken kohdalla rataosuus Oulu-Kontiomäki ja valtatie 22.

Teollisuus

Teollisuuden aiheuttama melualtistuminen on tie- ja raideliikenteen aiheuttamaa altistumista vähäisempää. Tehtaiden ja laitosten sekä muiden ympäristölupavelvollisten toimintojen aiheuttamaa meluhaittaa säännellään niille myönnettävissä ympäristöluvissa.

Muut melulähteet

Oulun lentoaseman melualueet on kartoitettu vuonna 2012 tehdyssä lentomeluselvityksessä (pdf).

Tilapäistä melua aiheuttavat rakentaminen ja erilaiset harrastetoiminnat, kuten moottori- ja ampumaurheilu sekä ulkoilmakonsertit. Tilapäistä melua aiheuttavasta toiminnasta tai tapahtumasta tulee tehdä ilmoitus Oulun seudun ympäristötoimeen viimeistään 30 vrk ennen toiminnan aloittamista. Lue lisää meluilmoituksesta. Mikäli toiminta ulottuu usean kunnan alueelle, ilmoituksen käsittelee Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus.

EU:n meluselvitys

Oulun kaupunki selvittää melulle altistumista säännöllisesti ja olosuhteita parannetaan määrätietoisesti. EU:n ympäristömeludirektiivin (2002/49/EY) tavoitteena on selvittää melutilannetta sekä välttää, ehkäistä tai vähentää ympäristömelulle altistumisen haittavaikutuksia. Yli 100 000 asukkaan väestökeskittymille on laadittava meluselvitys ja sen jälkeen toimintasuunnitelma melun ehkäisemiseksi ja vähentämiseksi.

Uusi vuonna 2022 tehty EU-meluselvitys ympäristömelulle altistumisesta korvaa edellisen 2017 tehdyn selvityksen. Selvitys käsittää vilkkaasti liikennöidyt yleiset tiet ja rautatiet. Ympäristömeludirektiivin mukaisina tunnuslukuina käytetään vuorokauden melutasoa Lden ja yöaikaista melutasoa Ln. Lden painottaa ilta-ajan (klo 19-22) ja yöajan (klo 22-7) melua tietyillä kertoimilla, koska ne ovat päiväajan melua häiritsevämpiä. Melulaskennat on tehty neljän metrin korkeuteen maan pinnasta. Selvityksestä ovat vastanneet Oulun kaupunki, Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus ja Väylävirasto.

Tulokset

EU-meluselvityksen mukaan Oulun kaupungissa noin 15 % Oulun asukkaista alistuu yli 55 dB:n (Lden) tieliikennemelulle ja 3 % raideliikenteen melulle. Noin 390 oppilaitosta, päiväkotia ja hoitolaitosta sijoittuu yli 55 dB:n (Lden) tieliikenteen melualueelle. Raideliikenteen melualueella on vastaavasti 90 tällaista kohdetta. Teollisuuden aiheuttama melualtistuminen on tie- ja raideliikenteen aiheuttamaa altistumista vähäisempää.

Melutaso Tieliikenne Raideliikenne
Lden >55 dB 31 500 asukasta 7 000 asukasta
Ln >50 dB 13 000 asukasta 4 300 asukasta


Meluselvityksen mukaan hiljaisina alueina Oulussa voidaan pitää Hupisaaria, Hietasaaren eteläosia, Pikisaaren pohjoisosaa, Pyykösjärven itä- ja etelärantoja, Kuivasjärven etelärantaa ja Letonniemeä. Oulunsalon kaupunginosassa hiljaisia alueita on hieman sivussa asutuksesta ja teistä.

Vertailu edelliseen selvitykseen

Laskentamalli on uudistustunut ja laskentatarkkuus on parantunut, joten vuosien 2017 ja 2022 selvitysten laskentatulokset eivät ole vertailukelpoisia keskenään. Toimintaympäristön suurimmat muutokset vuoden 2017 jälkeen ovat valtateiden 4 ja 22 parannettu meluntorjunta sekä Raitotien jatkeen toteuttaminen. Junaliikenteen osalta tavaraliikenteen määrä vuoden 2022 selvityksessä on huomattavasti pienempi kuin vuonna 2017, millä on suuri vaikutus tavaraliikenteen melulle altistuvien määrään. 

Kansallinen meluselvitys

EU-meluselvityksen rinnalla on laadittu vastaava meluselvitys myös kansallisilla tunnusluvuilla päiväaikaisina (LAeq,7-22) ja yöaikaisina (LAeq,22-7) A-painotettuina keskiäänitasoina. Laskennat on tehty kahden metrin korkeuteen maanpinnasta. EU-meluselvityksen mukaisille ympäristömelun Lden-tasoille ei ole olemassa tällä hetkellä raja-arvoja, minkä vuoksi kansallisin tunnusluvuin saatuja tuloksia on verrattava valtioneuvoston päätöksessä (993/1992) annettuihin melutason ohjearvoihin. 

EU-meluselvityksen ja kansallisin tunnusluvuin lasketut tulokset eroavat toisistaan siten, että Lden-tasot ovat keskimäärin 1-2 dB suurempia kuin kansallisilla tunnusluvuilla (LAeq) lasketut tasot. 

Meluntorjunnan toimintasuunnitelma

Oulun kaupungin meluntorjunnan nykyinen toimintasuunnitelma on laadittu vuosille 2018–2023. Suunnitelmassa on tunnistettu meluntorjuntakohteita, joissa melusuojausta voidaan toteuttaa, määritelty toimenpiteet, joilla melualtistumista voidaan vähentää ja ehkäistä sekä asetettu tavoitteet pitkän aikavälin meluntorjuntatyölle.

Oulun kaupungin yhdyskuntalautakunta on hyväksynyt 11.9.2018 § 412 kyseisen suunnitelman ohjeellisena käytettäväksi suunnittelussa sekä talous- ja toimintasuunnitelmia laadittaessa. Meluntorjunnan toimintasuunnitelma seuraaville vuosille laaditaan vuonna 2023 pohjautuen vuoden 2022 meluselvitykseen.

Oulun seudun
ympäristötoimi

Käyntiosoite
Solistinkatu 2, 90140 Oulu

Postiosoite
PL 34, 90015 Oulun kaupunki

Puhelin
Vaihde 08 558 410 Faksi 08 557 1490

Sähköposti
ymparisto(at)ouka.fi

Verkkosivut
Ympäristötoimen henkilökunnan yhteystiedot

Toimialueena Hailuoto, Kempele, Liminka, Lumijoki, Muhos, Oulu, Tyrnävä

Anna palautetta

Oulun seudun ympäristösuojelumääräykset 2017 (pdf)

Lyhytosoite tälle sivulle www.ouka.fi/melu-oulun-seudulla