Yrittäjyyskasvatuksen kehittäminen (VÄKEVÄ-hanke)

Yrittäjyyskasvatusta kehitetään maakunnallisesti ja paikallisesti

Oulun kaupunki on aktiivinen toimija yrittäjyyskasvatuksen kehittämistyössä. Kehittämistä tehdään niin paikallisella kuin maakunnallisella tasolla yhdessä eri toimijoiden kanssa. Tavoitteena on vahvistaa lasten ja nuorten yritteliäisyyttä, työelämä- ja taloustaitoja sekä antaa opetushenkilöstölle valmiuksia yrittäjämäisen toimintakulttuurin rakentamiseen.

VÄKEVÄ-hanke tuo kestävän kehityksen, digitalisaation ja kansainvälisyyden osaksi yrittäjyyskasvatusta

Pohjois-Pohjanmaalle laaditaan uudistunut maakunnallinen yrittäjyyskasvatuksen strategia, jossa ovat mukana kestävän kehityksen, digitalisaation ja kansainvälistymisen osaamistavoitteet jokaiselle koulutusasteelle.

Tulevaisuudessa kestävä kehitys tulee olemaan kriittinen kilpailukykyä määrittävä tekijä. Digitalisaatio luo mahdollisuuksia uudelle yrittäjyydelle ja yrittäjyyden uudistumiselle. Toimintaympäristö kansainvälistyy, yritysten tulee toimia eri kulttuureista tulevien yhteistyökumppaneiden kanssa. Nämä trendit haastavat koulutuksen sisällöllisesti ja myös toteutuksen osalta. Kestävä kehitys, digitalisaatio ja toimintaympäristön globalisoituminen tulee ottaa osaksi yrittäjyyskasvatuksen toteutusta. Yhdistämällä teemat yhteiseen yrittäjyyskasvatuksen toteuttamismalliin, on mahdollista saavuttaa jokaisen teeman tavoitteet pilkkomalla ne hallittaviksi osakokonaisuuksiksi kouluasteittain.

Hankkeessa konkretisoidaan hanketoimijoiden, muiden koulutustoimijoiden ja yhteistyökumppaneiden yhteistyönä kestävän kehityksen, digitalisaation ja kansainvälisyyden sisällöt. Hankkeen aikana järjestetään laajasti osallistavia työpajoja, joissa sovitaan kouluastekohtaiset tavoitteet jokaiselle teemalle. Työn pohjana käytetään kouluastekohtaisia opetussuunnitelmia. Tuloksena uudistetaan PoPYK-hankkeessa laadittu Nuoret tekevät tulevaisuuden – Pohjois-Pohjanmaan Yrittäjyyskasvatuksen strategia uudenlaiseksi kestävän kehityksen, kansainvälistymisen ja digitalisaation osaamistavoitteet sisältäväksi yrittäjyyskasvatuksen malliksi. Malli linjaa tulevien vuosien yrittäjyyskasvatusta ja sen toteuttamista alueen erityispiirteet huomioiden. Hankkeen osatoteuttajat sitouttavat organisaationsa mukaan kehittämistyöhön ja sen kautta syntyvien tulosten käyttöön.

Hanke kehittää ja kokeilee ketterästi

Hankkeessa kerätään toimiviksi osoittautuneita digitaalisia ratkaisuja ja otetaan käyttöön erilaisia soveltuvia alakohtaisia oppimisympäristöjä. Koulutuksessa testataan erilaisia yhteistyömalleja kansainvälisten verkostojen kanssa digitaalisia kanavia käyttäen. Hyviksi osoittautuneita kokeiluja tallennetaan yhteiselle verkkoalustalle vapaasti hyödynnettäväksi. Opetushenkilöstön osaamista vahvistetaan ja heitä tuetaan digitaalisten ja kansainvälisten verkostojen hyödyntämisessä.

Hankkeessa vahvistetaan ja mitataan yrittävän kulttuurin rakentumista

Yrittävän kulttuurin rakentumista ja yrittäjyyskasvatuksen toteutumista mitataan käyttämällä SoloENTRE ja Yrittävä kulttuuri –hankkeessa toteutettua Yrittävän kulttuurin itsearviointipalvelua, joka on laadittu ohjaamaan oppilaitosten yrittäjyyskasvatuksen suunnitelmallista kehittämistä. Palvelu sisältää yrittävän kulttuurin kehittämiseen ja yrittäjyyskasvatuksen toteutumiseen liittyviä väitteitä (www.yrittavakulttuuri.fi). Tässä hankkeessa on tarkoituksena erilaisissa kohtaamistilanteissa konkreettisesti ohjata koulutustoimijoita yrittäjyyskasvatuksen toteutumisen ja yrittävän kulttuurin aktiiviseen seurantaan palvelua käyttämällä.

Hankkeen toteuttajat

 • Oulun yliopisto
 • Centria-ammattikorkeakoulu
 • Oulun ammattikorkeakoulu
 • Raahen koulutuskuntayhtymä
 • Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä
 • Oulun kaupunki
 • Koulutuskuntayhtymä OSAO

Hankkeen tiedot

 • Hankkeen nimi: Kestävä kehitys, digitalisaatio ja kansainvälisyys osana yrittäjyyskasvatusta
 • Hankkeen lyhenne: VÄKEVÄ
 • Hankkeen kesto: 1.5.2021 - 30.4.2023
 • Rahoittaja: Euroopan rakenne- ja investointirahastot - EAKR

Hankkeen rahoittajat