Iinatinpuiston koira-aitaus

Kaupunginosat Iinatti
Kuva, Iinatin urheilukenttä.

Iinatinpuiston koira-aitauksen suunnittelualue sijoittuu Iinatin kaupunginosaan, Kaskiahontien alkupäähän. Suunnittelualue sijaitsee osin asemakaavan mukaisella lähivirkistysalueella ja osin urheilu- ja virkistyspalvelualueella. Suunnittelualue rajautuu ympäröivään metsäalueeseen. Alueella on tällä hetkellä Oulun kaupungin Liikuntapalveluiden kivituhkapintainen pallokenttä, jonka käyttö on ollut vähäistä. Liikuntapalveluiden kanssa on sovittu kentän muuttamisesta koira-aitauskäyttöön. Suunnitelma sisältää uuden koira-aitauksen sijoittamisen alueelle.

Iinatinpuiston koira-aitauksen suunnitelma perustuu Oulun kaupungin koirapalvelujen kehittäminen 2014–2039 -suunnitelmaan (https://www.ouka.fi/media/6155/download).

Iinattiin rakennettava uusi koira-aitaus on osoitettu koirapalvelujen kehittämissuunnitelmassa Naavakuusenpuistoon Kainuuntien varteen. Lähemmässä tarkastelussa Naavakuusenpuisto osoittautui huonosti koira-aitaukselle soveltuvaksi. Tämä alue sijoittuu asemakaavassa suurelta osin Kainuuntien varressa sijaitsevalle EV- eli suojaviheralueelle ja on metsäinen rinne. Naavakuusenpuiston alueen itä- ja eteläreunassa kulkee yhdyslatu, jonka yli tulisi kulku aitaukselle.

Rakennettaessa koira-aitaus Iinatinpuiston pallokentän tilalle, pystytään hyödyntämään olemassa oleva avoin kenttäalue. Osa nykyisestä pallokentän kivituhka-alueesta kunnostetaan ja loppuosalle perustetaan niittyalueet. Aitaukseen sijoitetaan hiekka-alueita, jotka palvelevat koirien luontaista kaivamisviettiä.

Koira-aitaukseen suunnitellaan isojen ja pienten koirien alueet eteistiloineen. Aitaus ja eteistilat rakennetaan 2 metriä korkeasta verkkoaidasta ja alumiinipylväistä. Koira-aitauksen porttien läheisyyteen sijoitetaan jätteiden syväkeräysastia ja tiedotetaulu. Pienten ja isojen koirien aitauksiin sijoitetaan kaksi penkkiä. Koira-aitaus valaistaan.

Koira-aitauksen ympärillä säilytetään nykyinen metsäalue, jonka reunapuusto hoidetaan. Reunapuuston aukkokohtiin istutetaan nykyiseen puustoon sopivia havupuita.

Nykyisen pallokentän läheisyydessä sijaitseva pysäköintialue poistetaan käytöstä alueen liikenneturvallisuuden parantamiseksi. Pysäköinti on jatkossa mahdollista Kaskiahontien varressa ja kääntöpaikalla, n. 150 m päässä aitauksesta.

Arvioitu rakentaminen on vuonna 2024.
 

Hankesivulla olevat suunnitelma-asiakirjat on laadittu hyväksymiskäsittelyn edellyttämässä tarkkuudessa. Suunnitelman yksityiskohdat ja korkeustiedot tarkentuvat suunnittelun edetessä. Mikäli haluat käyttää tämän hankkeen tietoja jonkin toisen hankkeen lähtöaineistona, pyydä rakennussuunnitelman piirustukset sähköpostilla osoitteesta: katusuunnitelmat@ouka.fi.

 

Eteneminen

Käynnistysvaihe

Valmis

Ehdotusvaihe

Valmis

Hyväksymisvaihe

Valmis

Rakentamisvaihe

Tulossa

Yhteystiedot

Kohteen sijainti