Korvenkylä 3. vaihe, katu- ja ympäristösuunnitelmat sekä liikenteenohjaus

Kaupunginosat Korvenkylä, Saviharju
Kuva, Korvenkylä.

Kadut ja liikenne yksikkö lähettää hyväksymiskäsittelyyn Korvenkylän 3. rakennusvaiheen alueen katu- ja ympäristösuunnitelmat sekä ulkoilureittien suunnitelmat. Suunnittelualueen rajaus perustuu Oulun kaupungin maankäytön toteuttamisohjelman 2018-2022 asuntotuotantotavoitteeseen.

Suunnitelmiin sisältyy alueen katujen, jalankulku- ja polkupyöräteiden, puiston, puistopolkujen ja katuviheralueiden sekä kunnallistekniikan ja hulevesienhallintarakenteiden suunnitelmat.

Korvenkylän asemakaava on saanut lainvoiman 29.8.2014.

Suunnittelutyö on käynnistynyt marraskuussa 2020. Suunnitelmat perustuvat asemakaavoituksen yhteydessä laadittuun liikenteen, katujen, ympäristön ja kunnallistekniikan yleissuunnitelmaan. Suunnittelussa on huomioitu Korvenkylän 1. ja 2. vaiheet sekä alueella olevat nykyiset kadut ja rakenteet.

Korvenkylä 3. alueen katujen ja ympäristön rakennustöiden aloitus sisältyy vuoden 2022 katurakennusohjelmaan.

Suunnitelman sisältö on pääpiirteissään seuraavanlainen:

Kolmannen vaiheen suunnitelmassa asemakaava-alueelle esitetään rakennettavaksi uusina katuina Alamikkeläntie, Kukkivankunnaantie, Karahvitie, Pikaritie, Kousatie, Hulikkatie, Kahvimyllyntie, Pannutie, Tassitie, Nekkatie, Prikkatie, Asettikuja.

Uusina jalankulku- ja pyöräilyväylinä esitetään rakennettavaksi Välikylänpolku, Alamikkelänpolku, jk-pp:t väleillä Pikaritie-Alamikkelänpolku, Alamikkeläntie-Tassitie, Kievarinreitti-Tassitie ja Kahvimyllyntie-Alamikkelänpolku.

Alamikkeläntieltä Tassitielle johtavan jalankulku- ja pyöräilyväylän varteen lähelle Jäälinojaa rakennetaan kaksi hulevesiallasta vesien selkeyttämiseksi ja viivyttämiseksi ennen Jäälinojaan purkua.

Pannutien päästä rakennetaan huoltotie jätevesipumppaamolle, josta rakennetaan kuntoratayhteys Hönttämäki-Jääli kuntoradalle.

Jäälinojan ylittäville jalankulku- ja pyöräilyväylille rakennetaan sillat. Alamikkelänpolulle rakennettava silta on teräsbetonilaattasilta. Jäälinojan ylitykseen Alamikkeläntie - Tassitie välillä rakennetaan kaksiaukkoinen teräsputkisilta.

Asemakaavoittamattomaton alue käsittää Alamikkeläntien liittymän Ylikiimingintiehen ja Kukkivankunnaantiehen. Tämä liittymäalue on esitetty samassa suunnitelmassa kuin asemakaavoitetun alueen katusuunnitelma.

Katu- ja viheralueille sijoitetaan myös vesihuolto-, sähkö- ja tietoliikenneverkkoja.


Hankesivulla olevat suunnitelma-asiakirjat on laadittu hyväksymiskäsittelyn edellyttämässä tarkkuudessa. Suunnitelman yksityiskohdat ja korkeustiedot tarkentuvat suunnittelun edetessä. Mikäli haluat käyttää tämän hankkeen tietoja jonkin toisen hankkeen lähtöaineistona, pyydä rakennussuunnitelman piirustukset sähköpostilla osoitteesta: katusuunnitelmat@ouka.fi.

 

Eteneminen

Käynnistysvaihe

Valmis

Ehdotusvaihe

Valmis

Yhteystiedot

Kohteen sijainti