Korvenkylä 2. vaihe, katu-ja ympäristösuunnitelmat sekä liikenteenohjaus

Kaupunginosat Korvenkylä, Saviharju

Kadut ja liikenne yksikkö lähettää hyväksymiskäsittelyyn Korvenkylän 2. rakennusvaiheen alueen katu- ja ympäristösuunnitelmat sekä ulkoilureittien suunnitelmat. Suunnittelualueen rajaus perustuu Oulun kaupungin maankäytön toteuttamisohjelman 2018-2022 asuntotuotantotavoitteeseen.

Suunnitelmiin sisältyy alueen katujen, jalankulku- ja polkupyöräteiden, puiston, puistopolkujen ja katuviheralueiden sekä kunnallistekniikan ja hulevesienhallintarakenteiden suunnitelmat.

Korvenkylän asemakaava on saanut lainvoiman 29.8.2014.

Suunnittelutyö on käynnistynyt marraskuussa 2020. Suunnitelmat perustuvat asemakaavoituksen yhteydessä laadittuun liikenteen, katujen, ympäristön ja kunnallistekniikan yleissuunnitelmaan. Suunnittelussa on huomioitu jo rakennetut Korvenkylän 1. vaiheen kadut ja rakenteet, sekä alueella olevat Polvikankaantie ja Sorakankaantie.

Korvenkylä 2. alueen katujen ja ympäristön rakennustöiden aloitus sisältyy tämän vuoden katurakennusohjelmaan.

Suunnitelman sisältö on pääpiirteissään seuraavanlainen:
Kievarinreitti on Korvenkylä 2 alueen uusi kokoojakatu, joka liittyy lännessä Korvenkylä 1 vaiheessa rakennettuun Puuperäntiehen ja idässä Sorakankaantiehen. Alueen tonttikadut, joiden varteen asuntokorttelit rakennetaan liittyvät Kievarinreittiin. Koko suunnittelualuetta ja tonttikatuja yhdistäväksi alueeksi toteutetaan keskusviheralue puistopolkuineen ja istutuksineen.
Alueen hulevedet johdetaan pääosin Korvenkylä 1 vaiheessa rakennettuun hulevesialtaaseen, josta ne johdetaan edelleen Jäälinojaan.

Alueen kuntoilureitistö täydennetään olemassa olevaan reitistöön ja lisäksi nykyiselle kuntoradalle rakennetaan uusi silta Kievarinreitin yli.


Hankesivulla olevat suunnitelma-asiakirjat on laadittu hyväksymiskäsittelyn edellyttämässä tarkkuudessa. Suunnitelman yksityiskohdat ja korkeustiedot tarkentuvat suunnittelun edetessä. Mikäli haluat käyttää tämän hankkeen tietoja jonkin toisen hankkeen lähtöaineistona, pyydä rakennussuunnitelman piirustukset sähköpostilla osoitteesta: katusuunnitelmat@ouka.fi.

 

Eteneminen

Käynnistysvaihe

Valmis

Ehdotusvaihe

Valmis

Hyväksymisvaihe

Valmis

Yhteystiedot

Kohteen sijainti