Vänmanninsaaren katu- ja ympäristösuunnitelmat

Kaupunginosat Pokkinen
Kuva, Vänmanninsaari.

Kadut ja liikenne -yksikkö on laatinut Vänmanninsaareen kaksi vaihtoehtoista katu- ja ympäristösuunnitelmaa. Suunnitelmat perustuvat alueen hyväksymisvaiheessa olevaan asemakaavaan ja asemakaavan muutoksen selostukseen (kaavatunnus 564-2401).

Vaihtoehto 1: Vänmanninsaaren rantarakenne toteutetaan yhtenäisenä, mikäli luonnonsuojelulain 74 §:n mukaisesti rauhoitetun ja 78 §:n nojalla tiukkaa suojelua edellyttävän lietetattaren kasvupaikka on todettu luontaisesti hävinneeksi tai lainvoimainen poikkeamislupa on myönnetty. 

Vaihtoehto 2: Vänmanninsaaren rantarakennetta ei toteuteta yhtenäisenä, mikäli lietetattaren kasvupaikka on edelleen olemassa tai lainvoimaista poikkeamislupaa ei ole myönnetty. Osa ranta-alueesta jätetään luonnontilaiseksi Meritorin alueella. Vaihtoehto mahdollistaa lietetataresiintymän säilymisen.


Saari ja saaren arkkitehtuuri

Asemakaavan muutoksen, sekä katu- ja ympäristösuunnitelman laatimisen tarkoituksena on mahdollistaa alueelle suunnitteluvarauksen mukaisesti tornihotellin ja siihen liittyvien toimintojen toteuttaminen.

Tornihotellista on tehty suunnitteluvaraus kaupunginhallituksen päätöksellä 7.5.2028 § 132. Keinotekoisen saaren mantereen puoleinen alue on voimakkaasti rakennettua ympäristöä, jonka luonnetta ohjaavat saarelle sijoittuvat arkkitehtuuriltaan voimakasluonteiset kaupunginteatteri ja -kirjasto.

Vänmanninsaari kuuluu Oulun rantakorttelien julkisen kaupunkitilan Valtakunnallisesti merkittävään rakennettuun kulttuuriympäristöön (RKY). Nyt laaditussa katu- ja ympäristösuunnitelmassa on pyritty toteuttamaan koko saarelle tavoiteltua ja arkkitehtuuriltaan vallitsevaa suoralinjaista ja kulmikasta muotokieltä. Päämateriaalina pintarakenteissa on esitetty käytettäväksi betonia.


Mitä alueelle rakennetaan?

Vänmanninsaaren yleiset alueet, rakenteet, kulkupinnat, kalusteet ja valaistus peruskorjataan ja vesihuolto-, sähkö- ja tietoliikenneverkkoja saneerataan. Jalankulku- ja ajoyhteydet saarelle säilyvät Kaarlensilloilla.

Saaren luoteisosa porrastuu Meritorilta ja hotellin edustalta merelle oleskeluportaina. Meritorin kohdalla porrastus jatkuu laiturimaisena tasona, jonne on esteetön luiskayhteys. Sillan kupeessa oleva korkea laiturialue mahdollistaa isompien veneiden satunnaisen kiinnittymisen saaren edustalle.

Merelle-teokselle on osoitettu uusi sijaintipaikka Meritorilta. Meritorille on osoitettu varaus mahdolliselle myöhemmin rakentuvalle paviljonkirakennukselle ja sen terassialueelle, tapahtumalavalle sekä jäätelökioskille.


Kumpi vaihtoehdoista valitaan?

Oulun kaupunki on pyytänyt Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselta luonnonsuojelulain mukaista lupaa poiketa lietetattaren suojelua koskevista säännöksistä. Lietetattaren poikkeamislupahakemus on toimitettu 20.10.2023. Lietetataresiintymä tarkistetaan kesän 2024 aikana. Sen pohjalta valitaan toteuttamisvaihtoehdoista 1 tai 2. Suunnitelman toteuttaminen edellyttää valmisteilla olevan asemakaavan tuloa lainvoimaiseksi.


Aikataulu

Peruskorjaus on tavoitteena toteuttaa vuosien 2024 - 2027 aikana.


Hankesivulla olevat suunnitelma-asiakirjat on laadittu hyväksymiskäsittelyn edellyttämässä tarkkuudessa. Suunnitelman yksityiskohdat ja korkeustiedot tarkentuvat suunnittelun edetessä. Mikäli haluat käyttää tämän hankkeen tietoja jonkin toisen hankkeen lähtöaineistona, pyydä rakennussuunnitelman piirustukset sähköpostilla osoitteesta: katusuunnitelmat@ouka.fi.

 

Eteneminen

Käynnistysvaihe

Valmis

Ehdotusvaihe

Meneillään

Hyväksymisvaihe

Tulossa

Rakentamisvaihe

Tulossa

Yhteystiedot

Kohteen sijainti