Oppimisen tuki

Kasvatustyö ja hyvinvoinnin edistäminen kuuluu koulun kaikille aikuisille tehtävästä riippumatta. Koulutyön järjestämisessä otetaan huomioon kaikkien oppilaiden tarpeet, edellytykset ja vahvuudet. (Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet, 2014) 

Lapsen tuen tarve arvioidaan ja toteutus suunnitellaan yhdessä lapsen, nuoren ja perheen kanssa. Lapsen ja perheen kohtaaminen sekä positiivinen ja vahvuusperusteinen pedagogiikka ja ratkaisukeskeisyys ovat tärkeitä. (Tuen strategia).

Oppilaalla on oikeus saada riittävä tuki koulunkäyntiin. Jos nuorella on haasteita koulunkäyntiin liittyen, kannattaa ensisijaisesti olla yhteydessä luokanvalvojaan tai erityisopettajaan. Joskus oppilas voi koulutyössään tarvita tavallista laajempaa tukea joko väliaikaisesti tai pidemmän aikaa.

Kodin tuki

Ensisijainen tuki oppilaan koulutyössä tehdään kotona. Oppimisen tärkeimmät edellytykset ovat säännöllinen unirytmi ja ruokailuajat, terveellinen ruoka ja liikunta sekä harrastukset ja sosiaaliset kontaktit muiden saman ikäisten lasten kanssa myös vapaa-ajalla. Oppilaalla on oltava säännöt niin kotona kuin koulussakin ja aikuiset molemmissa paikoissa huolehtivat niistä ja luovat lapselle turvallisen ympäristön. Kasvattajat toimivat yhteistyössä lapsen hyväksi. Huoltajien kiinnostus oppilaan koulutöistä on tärkeä osa motivoitumista koulunkäyntiin.

Kouluterveydenhuolto

Oppilaanohjaus

Opiskeluhuolto

Oppimisen yleinen, tehostettu ja erityinen tuki