Lukio-opiskelu

Lukiokoulutus on väylä yliopistoihin, ammattikorkeakouluihin ja lukion oppimäärään perustuvaan ammatilliseen koulutukseen.

Lukiossa ei ole luokkia vaan opetusryhmiä. Jokainen opiskelija etenee omaa tahtiaan opintosuunnitelmansa mukaisesti. Lukion voi suorittaa 2–4 vuodessa. Kolmen vuoden opiskeluaika on yleisin.

Lukioissa opetus on maksutonta, samoin lukion oppimateriaalit päätelaitteineen ovat opiskelijoille maksuttomia. Myös ylioppilastutkinnon suorittaminen on maksutonta viiden ensimmäisen kokeen osalta.

Opiskelijat saavat koulupäivinä maksuttoman aterian. Myös kouluterveydenhuolto on maksutonta. Lukio-opetukseen voi kuitenkin sisältyä myös maksullisia opintokäyntejä. 

Oikeus maksuttomuuteen päättyy sen kalenterivuoden lopussa, kun opiskelija täyttää 20 vuotta.

Lukuvuosi viidessä periodissa ja opinnot opintojaksoina

Lukion lukuvuosi on jaettu periodeihin. Oulun lukioiden lukuvuosi jakaantuu viiteen periodiin, joista jokaisella on oma lukujärjestys. Opiskelijan työmäärä vaihtelee periodeittain riippuen valituista opintojaksoista.

Lukio-opintojen laajuus on 150 opintopistettä. Opinnot koostuvat pakollisista ja valtakunnallisista valinnaisista opinnoista. Katso lukion pakolliset  ja valinnaiset opinnot lukion tuntijakotaulukosta. Oppimäärään voi lisäksi sisältyä lukiodiplomeja ja muita valinnaisia opintoja. Lukioiden opintotarjontaan voit tutustua Oulun lukioiden omilla kotisivuilla.

Opinnot tarjotaan opiskelijalle opintojaksoina. Opintojaksot rakennetaan moduuleista ja yksi opintojakso voi sisältää yhden tai useamman oppiaineen moduuleja. 

Jokainen opintojakso arvioidaan omana kokonaisuutenaan. Arvosana perustuu mahdollisiin kirjallisiin ja suullisiin kokeisiin sekä monipuoliseen opittujen tietojen, taitojen ja työskentelyn arviointiin. Monen oppiaineen yhteisessä opintojaksossa jokaisesta oppiaineesta annetaan oma arvosana. 

Oppilai­to­syh­teistyötä ja vaihto­periodeja

Lukiot tekevät yhteistyötä muiden lukioiden, ammatillisten oppilaitosten, ammattikorkeakoulujen, yliopistojen ja korkeakoulujen sekä kansainvälisten yhteistyökumppaneiden kanssa. 

Lukiolainen voi sisällyttää opintoihinsa myös korkeakoulujen tarjoamia kurkistuskursseja. Lue lisää alta Opinnot muissa oppilaitoksissa -linkistä.

Muissa Oulun kaupungin lukioissa voi opiskella paikan päällä joko yksittäisiä opintojaksoja tai vaihtoperiodin. Lisäksi Oulun eLukio tarjoaa mahdollisuuden opiskella tiettyjä muiden lukioiden kursseja osallistumalla opetukseen etäyhteyksin. Lue lisää Oulun eLukiosta. 

Osan lukio-opinnoista voi suorittaa myös itsenäisesti. Itsenäinen opiskelu sisältää erillisiä töitä, esimerkiksi projektitöitä opettajan ohjauksessa. 

Kunkin lukion yhteistyöjärjestelyistä ja niiden hyödyntämisestä oman opinto-ohjelman laadinnassa saat lisätietoa lukioiden kotisivuilta, lukioiden rehtoreilta ja opinto-ohjaajilta.

Päättö­ar­vosana ja päättö­to­distus

Oppiaineen päättöarvosana määräytyy opiskelijan opiskelemien pakollisten ja valtakunnallisten valinnaisten opintojen arvosanojen keskiarvon mukaan. Päättöarvosanaa voidaan korottaa erillisessä kuulustelussa tai muun lisänäytön perusteella.

Päättötodistus annetaan opiskelijalle, joka on hyväksyttävästi suorittanut lukion oppimäärän.