Kodin ja koulun yhteistyö

Yhteyden­pi­to­kanavat kodin ja koulun välillä

Opettajat ja huoltajat viestivät oppilaiden asioista ensisijaisesti soittamalla tai Wilma-viestein. Koulu lähettää tiedotteet aina Wilman välityksellä ja tietoa ajankohtaisista asioista lisätään myös koulun kotisivuille.

Wilma: tunnukset saa koulusihteeriltä
Puhelimet: ks. henkilökunnan yhteystiedot

Sähköposti: opettajien sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi(at)eduouka.fi

Vanhem­pai­nillat

Luokka- tai luokka-astekohtaiset vanhempainillat järjestetään syyslukukauden alkupuolella kaikilla luokka-asteilla. Vanhempainilloista tiedotetaan huoltajille Wilmassa. 

Erilaisiin teemoihin liittyviä vanhempainiltoja tai huoltajille suunnattuja tilaisuuksia järjestetään vaihdellen lukuvuoden aikana. Tapahtumista tiedotetaan aina Wilmassa. 
 

Opettajien, huoltajien ja oppilaiden väliset keskustelut

Opettajan, huoltajien ja oppilaan välisiä arviointi- ja kehityskeskusteluja järjestetään syksyllä ja keväällä. On tärkeää, että keskustelussa olisivat läsnä kaikki osapuolet. Jos huoltaja ei pääse mukaan keskusteluun, käy opettaja keskustelun oppilaan kanssa kahdestaan. 

Kehityskeskustelut kaikilla luokka-asteilla 1-9 pidetään syyslukukauden puolivälin aikaan. Arviointikeskustelut luokilla 1-4 pidetään tammikuun alussa. Arviointikeskustelu vastaa väliarviointia, joka luokille 5-9 annetaan syyslukukauden päättyessä. Tarkemmin arviointi- ja kehityskeskusteluista kerrotaan sivulla Opetussuunnitelma - Arviointi.

Kehityskeskustelun sijasta voidaan käydä Lapset puheeksi -keskustelu, joka on osa Toimiva lapsi & perhe -työn menetelmiä. Lapset puheeksi -menetelmässä kartoitetaan yhdessä lapsen arjen kokonaistilannetta ja sitä, miten aikuiset voivat parhaiten tukea lapsen hyvää arkea. Oulun kaupungin linjauksen mukaan Lapset puheeksi -keskustelua tarjotaan erityisesti 1. ja 7. luokilla vaihtoehtona kehityskeskustelulle. 

Lue lisää Lapset puheeksi -menetelmästä Mieli ry:n verkkosivuilta.

Keskustelumallia voidaan hyvin käyttää myös muulloin, kun halutaan paneutua lapsen asioihin yhdessä. Lapset puheeksi -keskustelu etenee valmista keskustelurunkoa mukaillen, joka on kirjattu lokikirjaan. Ala- ja yläkoulun lokikirjojen sisällöt eroavat hieman toisistaan. Keskustelussa voidaan kirjata toimenpidesuunnitelma, jonka pohja on lokikirjoissa. 

Tutustu Lapset puheeksi -lokikirjoihin Mieli ry:n verkkosivuilla.

Vanhem­pain­toi­mikunta - vaikut­tamisen foorumi

Metsokankaan vanhempaintoimikunta on toiminut vuodesta 2008 lähtien. Vanhempaintoimikunnan tehtävänä on edistää kodin ja koulun yhteistyötä, ja toimikunnalla on oikeus tehdä koulua ja sen toimintaa koskevia parannusehdotuksia. Toimikunta voi järjestää erilaisia tapahtumia, joissa koti ja koulu ovat hyvin esillä ja joiden avulla edistetään yhteisöllistä toimintaa Metsokankaan alueella.

Toimikuntaan kuuluu edustajajäsen ja varajäsen jokaisen luokan vanhemmista ja koulun edustus. Kokouksen esityslistoille voi ehdottaa asioita rehtorin kautta tai toimikunnan jäsenten kautta. Luokkajäsenten tärkeä tehtävä on tiedottaa muita vanhempia toimikunnan toiminnasta. Kokousten pöytäkirjat löytyvät tältä sivulta.

Vanhempaintoimikunnan toiminnan määrittävät käytännössä vanhemmat itse sellaiseksi, mihin vanhempien aika ja voimavarat riittävät. Kehitysehdotukset vanhempaintoimikunnan toiminnan suhteen ovat aina tervetulleita - sekä ideoille että osallistujille on aina tilaa!

Jokaisesta luokasta on valittu ainakin yksi edustaja toimikunnan jäseneksi. Vanhempaintoimikunta kokoontuu vähintään neljä kertaa vuodessa - tarpeen ja kiinnostuksen mukaan. Kokouksissa on mahdollisuus tavata säännöllisesti muita vanhempia ja koulun henkilökuntaa, käydä keskustelua koulua koskevista asioista sekä vaikuttaa asioihin.


Vanhem­pain­toi­mi­kunnan toimihenkilöt kaudella 2023-2024

Toimikunnan puheenjohtaja: Hanna Korpela


Yhteisiä asioita

Vanhem­pain­toi­mi­kunnan kokoukset ja muistiot

Lukuvuoden muistiot: