Delta Living Labit

 

 

 

 

 

Oulujoen delta on kontrastien solmukohta

Oulujoen delta on kontrastien solmukohta. Lännessä Hietasaaren luonnolliseen virkistysalueeseen kuuluu monimuotoista metsää ja kosteikkoja. Idässä Oulun keskustan ruutukaava-alue rajaa jokea luoden samalla aktiivisen rantavyöhykkeen. Deltaa monipuolistaa sen keskellä oleva saarijono asuinrakennuksineen, urheilutoimintoineen ja aktiivisine ranta-alueineen. Vaikka kilpailualueessa yhdistyvät kaikki nämä olosuhteet tiivistettyinä pieneen mittakaavaan, on deltan todellinen arvo ollut kätketty. Suunnitelmamme pyrkii elvyttämään nämä arvot ja tuomaan eloa näiden kolmen eri maailman kohtaamispaikkaan Hartaanselän alueelle.

Elvyttämiseen tuo inspiraatiota myös delta-alueen rikas historia paikkana, jossa joki kohtaa meren ja Oulu muun maailman. Hartaanselän upeat tukinuittokuviot inspiroivat keskeiseen kohtaamispaikkaan, joka tuo yhteen ranta-alueet lahden molemmin puolin. Oulun ilmasto- olosuhteet ja tiiviin asumisen historia inspiroivat yhteisöllisen asumisen ja suojaisten kohtaamispaikkojen kehittämiseen Hartaanselänrannan alueella. Lisäksi Oulu on kehittynyt korkean teknologian keskukseksi, jossa Living lab -tutkimuskonseptit ovat saaneet asukkaat kokeilemaan uutta teknologiaa, joista yksi on 5G.

 

 

Kolme erilaista aluetta

Oulun deltan vahvuuksien tiivistäminen yhteen suunnitelmaan johtaa kolmeen keskenään erilaiseen alueeseen: monimuotoinen metsä- ja kosteikkomaisema lännessä, jokimaisema keskellä ja kaupunkimaisema idässä. Eri maisemien ominaisarvoja on vahvistettu ja mukaan on poimittu arvokkaita kulttuurielementtejä, jolloin joen molemmille puolille syntyy monipuolinen pohja kaupunkikehitykselle. Lännessä uudet asuinyhteisöt asettuvat elvytettyyn kosteikkomaisemaan, kun taas idässä uudet urbaanit korttelit sijoittuvat selkeään ruutukaavaan, joka limittyy useiden maisematyyppien kanssa. Diagonaalit yhteydet isoimpiin solmukohtiin menevät veden yli yhdistäen joen molempia puolia samalla muodostaen uuden monipuolisen julkisen tilan veden äärelle alueen keskelle.

Pyrimme ehdotuksessamme kehittämään asuntomessujen konseptia niin, että ne sisältäisivät myös luontomessut, jotka esittelevät ja vahvistavat nykyistä ja tulevaa maisemakokonaisuutta. Asuntomessut ovat läpileikkaus suunnitelmastamme, joka ilmentää yhdistetyn ja elvytetyn urbaanin delta-alueen maisemaa. Monimuotoinen toimintojen yhdistelmä ja niiden yhteys rakennettuun 5G-järjestelmään laajentavat Oulun uraauurtavan Living Lab -konseptin kokeilevaa henkeä delta-alueelle ja edesauttaa luomaan vahvoja yhteisöjä. Eläminen ja asuminen alueella rakentuvat kolmen pääteeman varaan: yhdessä eläminen, tuottava asuminen ja yhteydet veteen.

 

 

Alueen arvot näkyviksi

Suunnitelma tuo alueen piilotetut arvot näkyviksi ja vahvistaa niitä. Meanderoiva ja terassoitu itäranta on rytmitetty korttelialueilla, jotka yhdistyvät veneilyn aktivoimaan ranta-alueeseen puistojen ja vehreiden katualueiden kautta. Monitoiminnalliset rantapuistot tarjoavat virkistystä ja hulevesien hallintaa samalla kun vehreät, maanvaraiset korttelipihat lisäävät asukkaiden hyvinvointia ja luontokontaktia sekä mahdollisuuksia hulevesien imeytyksen. Länsirannalla alavampien kosteikkoalueiden ja puustoisten ylänköjen luomaa maisemakokonaisuutta selkeytetään. Asuminen ja hajautettu tuotanto tukeutuvat maisemaan ja ne muodostavat yhdessä uudenlaisen vahvan sosiaalis-ekologisen kokonaisuuden, joka puhdistaa vettä ja sopeutuu joen tulvimiseen ja dynaamiseen veden liikkeeseen luonnollisella tavalla. Molemmilla rannoilla ollaan varauduttu merivesitulviin ja vedenkorkeuden vaihtelua hyödynnetään nykyisten ja uusien rantabiotooppien ylläpitämisessä. Luonnonmukaiset tulvaniityt ja hulevesirakenteet tuovat yhdessä Hartaanselän laajemman vesipinnan kanssa paikan ainutlaatuisen maaperän ja veden liikkeen näkyväksi ja elämykselliseksi osaksi aluetta.

Selkeä julkisten tilojen kokonaisuus yhdistyy performatiivisen maiseman kanssa Hartaanselän keskellä ainutlaatuisena kohtaamispaikkana. Keskuskolmion diagonaaliset yhteydet sitovat rannat yhteen - iärannan bulevardien, katujen ja aukioiden kaupunkirakenne ja länsirannan maisemaväylät ja vihreiden yhteisötilojen sarja liittyvät kokonaiseksi delta-alueeksi.