Hartaan­selän­rannan yleis­suunnitelma ja asemakaava

Hartaanselänrannan asemakaavaa valmistelevan yleissuunnitelman laatiminen on käynnistetty toukokuussa 2020 arkkitehtikilpailun voittajasuunnitelma Hoijakan pohjalta. Hankkeen osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) oli nähtävillä 27.3 - 27.4.2020. OAS löytyy Hartaanselänrannan  projektikortilta (kaavatunnus 564-2462).  

Yleissuunnitelmaluonnos oli  julkisesti nähtävillä 4.9. -21.9.2020. Suunnitelmaluonnoskartta, sitä täydentävä kirjallinen materiaali ja yhteystiedot palautteen antamiseksi löytyvät Hartaanselänrannan projektikortilta. Yleissuunnitelmassa määritellään alueen rakentamista ja viheralueita, auto-, pyöräily- ja kävelyliikenteen ratkaisuja, rantojen käsittelyä sekä hulevesien johtamis- ja käsittelytapoja.

Yleissuunnitelman valmistuttua alkuvuodesta 2021 aloitetaan yleissuunnitelmaa tarkentava asemakaavan laatiminen, jolla määritellään alueen tarkat käyttötarkoitukset, rakennusalat ja rakennusoikeudet sekä annetaan alueen käyttöön liittyviä määräyksiä. Asemakaavan valmisteluvaiheen aikana laaditaan aluksi asemakaavaluonnos, joka asetetaan julkisesti nähtäville keväällä 2021 ja asemakaavaehdotus, joka asetetaan nähtäville syksyllä 2021. Asemakaavan on tavoitteena olla valmis vuoden 2021 loppuun mennessä. 

Asemakaavan valmistelun kanssa rinnakkain tehdään kunnallistekniikan, valaistuksen, tontinluovutusehtojen ja rakentamistapaohjeiden suunnittelua. 

Lisätietoa 2019 järjestetystä arkkitehtikilpailusta, 2020 toteutetun yleissuunnitelman valmistelun aikaisesta osallistamisen tuloksista ja yleissuunnitteluun tueksi laadituista taustaselvityksistä.

Lisätietoa

Hartaanselänrannan ideakilpailu

Osallistamistilaisuudet ja verkkokysely

Yleissuunnittelun taustaselvitykset

Karttakuva syksyn 2020 yleissuunnitelmaluonnoksesta