Hartaan­selän­rannan yleis­suunnitelma ja asemakaava

Hartaanselänrannan alueen suunnittelu ja kaavoitus on toteutettu vuosien 2019-2022 välillä. Hankkeen suunnitelmat ja kaavamateriaalit tausta-aineistoineen löytyvät Hartaanselänrannan projektikortilta. 

Vaakunakylän ja Lehtokylän alueen katu- ja ympäristösuunnitelmat tulivat voimaan keväällä 2022 ja Hartaanrannan vastaavat suunnitelmat valmistuvat loppuvuodesta 2022. Alueelle laaditaan erikseen Hartaansillan alueen katu- ja ympäristösuunnitelma.

Tontinluovutusehdot ja rakentamistapaohjeet valmistuvat syksyllä 2022, jolloin alkaa myös asuntomessujen tontinluovutus rakennusliikkeille ja pientalorakentajille.

Hartaanselänrannan asemakaavat tulivat voimaan huhtikuussa 2022

Kaavavaiheessa Hartaanselänrannan alue jaettiin kolmeen asemakaavaan: Hartaanranta, Vaakunakylä ja Lehtokylä. Asemakaavaehdotukset olivat julkisesti nähtävillä 10.12.2021 - 10.1.2022 ja niihin tehtiin pieniä muutoksia saadun palautteen perusteella. Asemakaavaehdotukset ja tonttijaon muutokset hyväksyttiin ja ne etenivät hyväksymiskäsittelyyn ensin kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle. Yhdyskuntalautakunta hyväksyi asemakaavaehdotukset 8.2.2022. Asemakaavat saivat lainvoiman 13.4.2022.

Kaavoihin liittyvät materiaali löytyy Hartaanselänrannan projektikortilta. Kaavakartoista selviää rakennusoikeudet, rakennuskorkeudet ja rakennusten sijoittelu tonteille. Selostusten liitteenä olevat tonttikartat kuvaavat kunkin korttelin tonttien rajat ja pinta-alat.

Lyhyet kuvaukset kaava-alueista löytyvät myös asuntomessujen joulukuun uutiskirjeestä.

Hartaanselänrantaa pääsee tarkastelemaan myös havainnollisena 360 asteen 3D kuvaesityksenä, jossa voi vertailla alueen nykytilaa ja tämänhetkisiä suunnitelmia rinta rinnan.

Asemakaavaluonnos oli julkisesti nähtävillä 7.5.-28.5.2021 välisen ajan

Yleissuunnitelma valmistui alkuvuodesta 2021, jolloin aloitettiin suunnitelmaa tarkentavan asemakaavaluonnoksen laatiminen. Asemakaavassa määritellään alueen tarkat käyttötarkoitukset, rakennusalat ja rakennusoikeudet sekä annetaan alueen käyttöön liittyviä määräyksiä.

Asemakaavaluonnos hyväksyttiin yhdyskuntalautakunnan päätöksestä huhtikuussa 2021. Samalla hyväksyttiin valmis yleissuunnitelma oheismateriaaleineen ja yleissuunnitelmasta tehty Natura-arviointi.

Yleissuunnitelmaluonnos oli julkisesti nähtävillä syyskuussa 2020

Suunnitelmaluonnoskartta ja sitä täydentävä kirjallinen materiaali löytyvät Hartaanselänrannan projektikortilta. Yleissuunnitelmassa määritellään alueen rakentamista ja viheralueita, auto-, pyöräily- ja kävelyliikenteen ratkaisuja, rantojen käsittelyä sekä hulevesien johtamis- ja käsittelytapoja.

Hartaanselänrannan suunnittelu käynnistyi

Hartaanselänrannan asemakaavaa valmistelevan yleissuunnitelman laatiminen on käynnistetty toukokuussa 2020 arkkitehtikilpailun voittajasuunnitelma Hoijakan pohjalta. Hankkeen osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) oli nähtävillä maalis-huhtikuussa 2020. OAS sekä uusimmat kaavamateriaalit löytyvät Hartaanselänrannan projektikortilta. 

Hartaanselänrannan yleissuunnitelma kartalla

Hartaanselänrannan valmis yleissuunnitelma 15.12.2020