Hartaanselänrannan yleissuunnitelma ja osallistaminen

Yleissuunnitelma

Hartaanselänrannan asemakaavaa valmistelevan yleissuunnitelman laatiminen on käynnistetty toukokuussa 2020 arkkitehtikilpailun voittajasuunnitelma Hoijakan pohjalta. Yleissuunnitelmaluonnos on  julkisesti nähtävillä 4.9. -21.9.2020. Suunnitelmaluonnoskartta, sitä täydentävä kirjallinen materiaali ja yhteystiedot palautteen antamiseksi löytyvät Hartaanselänrannan projektikortilta. Yleissuunnitelmassa määritellään alueen rakentamista ja viheralueita, auto-, pyöräily- ja kävelyliikenteen ratkaisuja, rantojen käsittelyä sekä hulevesien johtamis- ja käsittelytapoja.

Yleissuunnitelman valmistuttua aloitetaan yleissuunnitelmaa tarkentava asemakaavan laatiminen, jolla määritellään alueen tarkat käyttötarkoitukset, rakennusalat ja rakennusoikeudet sekä annetaan alueen käyttöön liittyviä määräyksiä.  Asemakaavan on tavoitteena olla valmis vuoden 2021 loppuun mennessä. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) oli nähtävillä 27.3 - 27.4.2020 (yhdltk 24.3.2020 § 141). OAS löytyy Hartaanselänrannan (kaavatunnus 564-2462) projektikortilta.  

 

Osallistamistilaisuudet

 

Yleissuunnitelman nähtävillä olon aikana syyskuussa 2020 järjestettiin osallistamistilaisuuksia ja -työpajoja alueen keskeisille sidosryhmille. Syksyn 2020 tilaisuudet ja työpajat järjestettiin ympäristötalolla (Solistinkatu 2), ja niihin oli mahdollista osallistua myös etänä: Osallistamistilaisuuksista koottu esitysmateriaali Hartaanselänrannan yleissuunnitelmaluonnoksesta. Yleisötilaisuuksien muistiot julkaistaan myöhemmin verkkosivuilla.

Työpajojen alustavat kohderyhmät ja ajankohdat olivat seuraavat:

- 1.9.2020 Työpaja kaupungin päättäjille 13-15

- 3.9.2020 Työpaja Ympäristö ja yhdyskuntapalvelujen asiantuntijoille 8-11

- 9.9.2020 Yleisötilaisuus alueen asukkaille ja kuntalaisille 18-21 

- 9.9.2020 Työpaja rakennusliikkeille ja matkailuyrityksille teemalla kestävä kaupunkikehittäminen 14-17. 

- 10.9.2020 Tilaisuus luonto ja virkistys -teemalla 17-20. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Järjestettävät tilaisuudet täydentävät alueen asukkaiden sekä alueen luonto- ja virkistyskäytön näkökulmista kevään 2020 aikana järjestettyjä työpajoja: 

- lähityöpaja asukkaille 11.3.2020 klo 17-20; työpisteiden tulokset ja kyselyn tulokset
- etätyöpaja teemalla luonto ja virkistys 22.4.2020 klo 17.30-20.30 ; etätyöpajan muistio ja etätyöpajan kyselyn tulokset.

 

Yleissuunnittelun taustaselvitykset

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hartaanselänalueen suunnittelun tueksi on laadittu useita alueen luonto- ja maisema-arvoja, rakennettavuutta ja maaperää kartoittavia selvityksiä. Lisäksi Hartaanselän alueella sijaitsevista rakennuksista on laadittu rakennushistoriaselvityksiä. Kaikki alla listatut valmiit selvitykset löytyvät Hartaanselänrannan projektikortilta.

 1. Hartaan- ja Vaakunanrannan luonto- ja maisemaselvitys (2018) maankäyttösuosituksineen
 2. Hartaanselän rakennettavuusselvitys (2018) ja Hartaanselän maaperäolosuhteet ja alueen rakennettavuus (2018)
 3. Hartaanselän maanperän pilaantuneisuuden (PIMA) tutkimusraportti (2018)
 4. Hartaan- ja Vaakunanrannan luonto- ja maisemaselvityksen täydennysselvitykset (2019) (sis. Ravanderin huvilan pihapiirin kasvillisuuden ja rakenteiden inventointi, linnustoselvitys, lietetatarin inventointi, lepakko-, viitasammakko- ja liito-oravakartoitukset)  
 5. Rommakonselän luonto- ja maisemaselvitys (2019)
 6. Hietasaaren maaperän PAH-pilaantuneisuuden tarkentavat tutkimukset (2019)
 7. Hartaanselän sulfidimaaselvitys (2019)
 8. Tuira kortteli 50: Puutalojen ja kaupunginvarikon rakennushistoriaselvitys (2016)
 9. Kaupunginvarikon rakennushistoriaselvitys (2018)
 10. Lundmanin huvilan (Hietasaarentie 7) rakennushistoriaselvitys (2020)
 11. Vuorovaikutusraportti
 12. Yleissuunnitelmaluonnoksen meluselvitysraportti

 

Tulevat selvitykset

 

Tällä hetkellä Hartaanselänrannan suunnittelun tueksi ollaan laatimassa Natura-arviointi (2020-2011), jossa arvioidaan Hartaanselänrannalle suunniteltujen maankäytön muutosten vaikutuksia alueen luontoarvoihin. Lisäksi olemassa olevia rakennushistoriaselvityksiä täydennetään toteuttamalla kuntoselvityksiä kaupunginvarikosta ja muista alueen rakennuksista. Lisäselvityksiä tehdään myös Varikon alueen maiden pilaantumisesta, Rommakonselän muuttolinnustosta ja Hartaanselänrannan lepakoista.