In English | På svenska | Tekstin koko A- A+

Yleinen, tehostettu ja erityinen tuki Yleinen, tehostettu ja erityinen tuki

Koulussamme annetaan monenlaista ja -tasoista tukea oppimisen erilaisiin haasteisiin.

Jokainen oppilas saa oman kehitystasonsa ja tarpeidensa mukaista opetusta, ohjausta ja tukea. Oppimisen ja koulunkäynnin tuki perustuu kolmiportaiseen malliin, jossa tukimuodot ja -rakenteet vahvistuvat asteittain. Tuen tasot ovat yleinen tuki, tehostettu tuki ja erityinen tuki. Tukea voidaan antaa myös yksittäisen oppilaan erityisvahvuuksien edistämiseksi.

Jokaisella oppilaalla on oikeus saada tukea ja ohjausta oppimiseensa ja koulunkäyntiinsä heti kun tarvetta on. Mikäli oppilas tarvitsee tukea tehostetusti, laaditaan oppimissuunnitelma, johon tuen muodot kirjataan.  Jos oppilas tarvitsee erityistä tukea, hänelle laaditaan henkilökohtaisen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma (HOJKS). HOJKS on pedagoginen asiakirja, jossa määritellään tavoitteet, pedagogiset menetelmät, opetusjärjestelyt ja tarvittavat tukitoimet.

Oppimisen ja koulunkäynnin tuki pyritään järjestämään lähikouluissa.

Yleinen tuki 

Yleiseen tuen piiriin kuuluvat tukiopetus, osa-aikainen erityisopetus, ohjaajapalvelut, erilaiset opetusjärjestelyt sekä oppilashuollon palvelut.

Tehostettu tuki

Oppilaalle, joka tarvitsee oppimisessaan tai koulunkäynnissään säännöllistä tukea tai useita tukimuotoja samanaikaisesti, annetaan tehostettua tukea hänelle tehdyn oppimissuunnitelman mukaisesti. Oppimissuunnitelmassa määritellään oppilaalle annettavat tukimuodot ja sekä tarvittavat pedagogiset järjestelyt. Tehostetun tuen aloittaminen ja järjestäminen käsitellään pedagogiseen arvioon perustuen moniammatillisessa oppilashuoltoryhmässä.

Erityinen tuki

Erityisen tuen antamisesta tehdään kirjallinen päätös, jossa määritellään pääasiallinen opetusryhmä, tulkitsemis- ja avustajapalvelut, sekä muut palvelut. Erityisen tuen päätöksen toimeenpanemiseksi oppilaalle laaditaan henkilökohtainen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma (HOJKS).

Koulumme tukimuotoja:

Tukiopetusta annetaan kaikilla luokka-asteilla

Tukiopetuksella tuetaan oppilasta, joka on tilapäisesti jäänyt jälkeen opinnoissaan tai muutoin tarvitsee oppimisessaan lyhytaikaista tukea. Tukiopetusta annetaan yleensä oppituntien ulkopuolella.

Koulunkäynnin ohjaajien antama tuki

Koulunkäynninohjaaja toimii opettajan työparina. Koulunkäynnin ohjaajapalvelua voidaan suunnata tarpeen mukaan yhdelle tai useammalle lapselle tai koko opetusryhmälle.

Osa-aikaisen erityisopetuksen muodot

Erityisopetus toteutuu joustavasti samanaikaisopetuksena, pienryhmäopetuksena tai yksilöopetuksena. 

1.– 2. luokkien alueellisessa joustoryhmässä annetaan tukea pääasiassa toiminnan ohjauksessa, äidinkielen ja matematiikan oppimisvaikeuksissa.  Vastuuopettaja Anne Rintala 050 591 7629

3. – 6. -luokkien joustoryhmässä antaa tukea äidinkielessä, matematiikassa ja   englannin kielessä. Vastuuopettaja Sanna Porola 050 316 6509

7.-9. -luokkien joustoryhmän vastuuopettajana toimii Silja Kavilo 050 591 8693

Laaja-alaisen erityisopettajan tuki on suunnattu pääsääntöisesti 3.-9. luokille.  Vastuuopettajana Jukka Härkönen 050 349 4391 

Valmistavan opetuksen ryhmässä tuetaan maahanmuuttajalasten kouluvalmiuksia erityisesti suomen kielessä. Vastuuopettajana Satu Raitanen 044 703 9234

S2 –opetusta (suomi toisena kielenä) annetaan maahanmuuttajataustaisille oppilaille 1-2h / vko. Vastuuopettajana Riikka-Maija Gardemeister 050 465 1537

Koulumentori on oppilasta lähellä

Koulumentori toimii oppilaiden tukena kuuntelevana korvana erilaisissa sosiaalisissa tilanteissa. Mentori voi työskennellä myös kodin tukena erilaisissa koulunkäyntiin liittyvissä haasteissa esim. läksyjen tekemisessä tai harrastustoiminnan käynnistämisessä.