6Aika-hankkeet Oulussa eri organisaatioiden toteuttamina

< Takaisin

CoHeWe - Co-Created Health and Wellbeing, Oulun kaupunki ja Oulun yliopisto

 

 

 

Co-Created Health and Wellbeing -hankkeessa kehitetään kaupunkien roolia palveluntuottajasta kohti innovatiivisten hyvinvointi ja terveyspalvelujen mahdollistajaa. Kaupunkien yhteinen kokeilualustatoiminta tarjoaa yrityksille niin validointia uusille palvelukonsepteille ja -malleille kuin markkinareferenssejä kansallisella tasolla.

Oulun kaupungin Hyvinvointipalvelujen fokuksessa on palvelujen digitalisointi sekä mobiilisovellusten kokeilu Oulu WelfareLab:n toimesta ja mahdollinen käyttöönotto.
 

Projektin tavoitteet

Hankkeessa edistetään yritysten ja kaupunkien yhteistyötä uusien asiakaslähtöisten palveluiden kehittämisessä ja kokeiluissa sekä palvelujen digitalisoinnissa. Yhteiskehitetyt ja kaupunkien kanssa kokeillut palvelut saadaan vastaamaan asiakkaiden tarpeisiin sekä kaupunkien sote-palveluiden kehittämishaasteisiin. Jalkauttamalla ja jatkokehittämällä kehittämis- ja kokeilualustamallia edistetään yritysyhteistyön ja uusien sote-palveluiden kehittymistä. Oulun kaupungin Hyvinvointipalveluilla on Oulu WelfareLab -toimintamalli, joka on tuotteistettu toimintamalli kehittämiseen ja testaamiseen aidossa käyttöympäristössä juuri palvelulle oikeiden loppukäyttäjien kanssa, Tässä hankkeessa luodaan ja testataan malli, miten mobiilisovellukset otetaan osaksi kuntalaisten digitaalisia palveluja.

Yrityksille luodaan liiketoimintamalleja ja -mahdollisuuksia, joissa yritysten innovaatiot saadaan elämään ja rikastuttamaan tulevaisuuden sote-palvelukonseptia.

Uusia älykkäitä ratkaisuja ja innovatiivisia kokeiluja tuodaan osaksi kaupunkien terveys- ja hyvinvointikeskusten kehittämiskehittämistarpeita. Kokeilut keskittyvät erityisesti kolmeen teemaan, joilla kuntalaisten hyvinvointia ja aktiivisuutta lisätään asiakaslähtöisesti:

• Uudet digitaaliset palvelut
• Ennaltaehkäisevät palvelut
• Kuntouttamisen palvelut

 

Projektin toimenpiteet

Hankkeen aikana toteutetaan kokeiluohjelma, jonka aikana kokeillaan noin 35-40 uutta yhteistyössä ammattilaisten, käyttäjien ja yritysten kanssa kehitettyä ja testattua terveys- ja hyvinvointipalvelua tai niiden aihioita kolmessa kaupungissa, Helsingissä, Tampereella ja Oulussa. Yritykset osallistuvat terveys- ja hyvinvointipalveluiden yhteiskehittämis- ja kokeiluprosessiin. Toimintamalli sekä kokeilut arvioidaan osana hanketta.

Toimenpiteet

1. tarvekartoitus
2. kokeilujen kilpailutus
3. Pilottien suunnittelu
4. Labs toiminnan kehittäminen: mobiilisovellukset sekä uudet teknologiat (AI ja VR) testaamisen kautta osaksi palvelutuotantoa
5. Mobiilisovellusdatakäytännöt
6. HYVE palveluiden mobiilisovellusten palveluohjauksen mallintaminen.

Hankkeen koordinoija on Pirkanmaan sairaanhoitopiiri. Helsingissä pilottien käytännön toteutuksesta vastaa Forum Virium, pilotit toteutetaan yhteistyössä Helsingin sosiaali- ja terveysviraston kanssa. Tampereella pilottien käytännön toteutuksesta vastaa FinnMedi Oy yhteistyössä Tampereen kaupungin kanssa. Kokeilut toteutetaan Tampereen kaupungin hyvinvointikeskuksissa tai sen niiden lähialueilla. Oulusta tarpeet määrittää ja kokeiluja toteuttaa Oulun Kaupungin hyvinvointipalvelut. Oulun yliopiston Centre for Health and Technology (CHT) fasilitoi kehitysyhteistyötä sekä BusinessOulu yritystoimintaa. Laurean ammattikorkeakoulu osallistuu kokeilujen arviointiin ja alustamallin jatkokehitykseen.

Yritykset valitaan mukaan innovaatiokilpailun kautta.

Oulussa tehdään 5-10 yhteiskehitettyä palvelukokeilua tai palvelukokonaisuuteen liittyvää kokeilua tarvelähtöisesti. Edistetään kuntalaisten hyvinvointia ja aktiivisuutta yhteiskehittämisen menetelmiä hyödyntäen.

• Kokeilujen tavoitteena on digitalisoida sosiaali- ja terveydenhuollon palveluja. Tavoitteena on parantaa olemassa olevia palveluja sekä ottaa mobiilisovelluksia osaksi ennaltaehkäiseviä ja kuntouttamisen palveluja. Hankkeen myötä voidaan saada käyttöön myös arkea tukevia mobiilisovelluksia, kuten viestintäratkaisuja.

• Tavoitteena on saada digitaaliset hyvinvointipolut kroonisten tautien (mm. diabetes, sepelvaltimotauti) hyvinvointipalveluiden riskikartoitukseen ja kuntalaisille tietoa riskien pienentämisestä. Riskien pienentämiseen tähtäävät hyvinvointisuunnitelmat tukevat kuntalaisen ja palvelutuotannon välistä vuorovaikutusta ja seurantaa osana ODA-palveluja. Lisäksi voidaan kehittää yhteiskehittämismallia julkisen ja yksityisen palvelutuottajan välillä riskikartoituspalvelujen tuottamisessa.

• Kokeiluissa tavoitellaan myös yritysratkaisujen ja -palvelujen integroimista yhteen asiakkaan tarpeiden pohjalta. Myös uusien innovatiivisten ratkaisujen ja tuotteiden (ml. tekoäly- ja virtuaaliteknologiat) kokeiluja toteutetaan Oulu WelfareLab –toimintamallin avulla aidoissa käyttöympäristöissä. Kuntoutuminen kotona on yksi kehittämisen painopisteistä.

•Oulussa yhteiskehittämis- ja muihin yrityksille suunnattuihin aktiviteetteihin osallistuu 50 yritystä.

• Oulu WelfareLabia tarjotaan alustana myös muiden kaupunkien alustoilla kehitettyihin palveluihin tai näiden aihioihin kehittämisteemojen ja -haasteiden sekä resurssien sallimissa rajoissa.

CoHeWen verkkosivut cohewe.eu
 

CoHeWe verkkojulkaisuissa, somessa ja mediassa:

Haukiputaan akuuttivastaanoton kokeilu mediassa:

Ylen juttu 1.10.2019   
Kalevan juttu 30.9.2019 
Oulu-lehden juttu 30.9.2019
Forum24-juttu 1.10.2019

**

Oulun kaupunki ja Oulun yliopisto hakevat yritysten mobiiliratkaisuista lisätietoa sosiaalipäivystyksen työtehtävien tilastointiin tietopyynnöllä 
- avoinna 22.3.2020 saakka

Kutsu innovaatiokilpailuun: Odotusajan hyödyntäminen sosiaali- ja terveyspalveluissa

Markkina­vuoro­puhelu kuljetus­palveluiden kehit­tämi­seksi Oulussa

Odotusajan hyödyntäminen sote-palveluissa

Tule mukaan ideoimaan mobiiliratkaisuja sosiaali- ja terveyspalveluihin


Yhteyshenkilöt Oulussa:

Projektipäällikkö Oulun kaupungilla:
Teknologia-asiantuntija Jaana Kokko
jaana.a.kokko (at) ouka.fi
p. 044 70 34 030
 

Yhteyshenkilö Oulun yliopistossa:
Jarmo Pääkkönen
jarmo.paakkonen (at) oulu.fi
p. 040 54 33 422

Jakolinkki

Vipuvoimaa EU:lta